Menú Cerrar

Equip Palomar | workshop

25.05.2017 | 15.00 h | Facultat de Belles Arts

Assistents: Vint estudiants de primer curs de Belles Arts

El taller que l’Equipo Palomar va desenvolupar a la Facultat de Belles Arts s’emmarcava dins un projecte més ampli que incloïa també un altre taller dins el Programa d’Estudis Independents (PEI) del MACBA. L’objectiu era crear un fanzín i un conjunt d’accions públiques, unes activacions del pensament queer que es desenvoluparien al Poble Sec el dia 22 de juny amb els participants de les activitats anteriors.

Durant el taller es va anar treballant amb els alumnes el fanzín a partir del material que l’Equipo Palomar va proposar, així com amb d’altre que els mateixos estudiants havien buscat prèviament o cercaven allà mateix a mesura que el debat s’intensificava. A partir de la discussió, el grup anava resignificant imatges, intervenint-les, creant-ne de noves o apropiant-se de textos fins a la consolidació d’idees i propostes concretes per a la realització del fanzín.

Paral·lelament a la creació de la publicació, també es van pensar i crear dispositius per a les Activacions: pancartes, adhesius, idees per a performances o intervencions, així com altres materials que serien usats com a suport propagandístic durant les accions públiques. L’objectiu, en paraules de l’Equipo Palomar, era «apropiar-se de determinades eines i estratègies de difusió encarnades normalment per campanyes polítiques i grups religiosos per desviar-ne els continguts i expressar determinades demandes, contradiccions, lluites i pulsions que es desenvolupen en la teoria i la pràctica queer».

El fanzín, el testimoni fotogràfic de les accions públiques i tot el material que en va derivar va formar part del projecte «Propaganda Queer» exposat a «Homesession» en el marc del programa «Invited».

Equip Palomar (Mariokissme i R. Marcos Mota) és un projecte artístic enfocat a la investigació, recuperació i producció d’una possible memòria «transmaricabollo». El Palomar és un context de treball, un posicionament polític i un replantejament institucional. Els seus artífexs són artistes, programadores i comissàries que generen discursos crítics i que han presentat els seus últims projectes en espais com La Capella, Fundació Joan Miró, Es Baluard o Galeria d’Art Àngels Barcelona. L’Equipo Palomar ha estat guanyador del Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2017.


cast.

25.05.2017 | 15.00 h | Facultad de Bellas Artes

Asistentes: Veinte estudiantes de primer curso de Bellas Artes

El taller que el Equipo Palomar desarrolló en la Facultad de Bellas Artes se enmarcaba dentro de un proyecto más amplio que incluía, también, otro taller dentro del Programa d’Estudis Independents (PEI) del MACBA. El objetivo era crear un fanzine y un conjunto de acciones públicas, unas activaciones del pensamiento queer que se desarrollarían en el Poble Sec el día 22 de junio con los participantes de las actividades anteriores.

Durante el taller se fue trabajando con los alumnos el fanzine a partir del material que el Equipo Palomar propuso, así como con otro que los propios estudiantes habían buscado previamente o buscaban allí mismo a medida que el debate se intensificaba. A partir de la discusión, el grupo iba resignificando imágenes, interviniéndolas, creando nuevas o apropiándose de textos hasta la consolidación de ideas y propuestas concretas para la realización del fanzine.

Paralelamente a la creación de la publicación, también se pensaron y crearon dispositivos para las Activacions: pancartas, adhesivos, ideas para performances o intervenciones, así como otros materiales que serían usados como apoyo propagandístico durante las acciones públicas. El objetivo, en palabras del Equipo Palomar, era «apropiarse de determinadas herramientas y estrategias de difusión encarnadas normalmente por campañas políticas y grupos religiosos para desviar sus contenidos y expresar determinadas demandas, contradicciones, luchas y pulsiones que se desarrollan en la teoría y la práctica queer».

El fanzine, el testimonio fotográfico de las acciones públicas y todo el material que derivó de él formaron parte del proyecto «Propaganda Queer», expuesto en «Homesession» en el marco del programa «Invited».

Equip Palomar (Mariokissme y R. Marcos Mota) es un proyecto artístico enfocado a la investigación, recuperación y producción de una posible memoria «transmaricabollo». El Palomar es un contexto de trabajo, un posicionamiento político y un replanteamiento institucional. Sus artífices son artistas, programadoras y comisarias que generan discursos críticos y que han presentado sus últimos proyectos en espacios como La Capella, Fundació Joan Miró, Es Baluard o Galeria d’Art Àngels Barcelona. El Equipo Palomar ha sido ganador del Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2017.


eng.

25.05.2017 | 15.00 h | Faculty of Fine Arts, of the University of Barcelona

Attendees: 20 first year Fine Art students

The workshop that Equipo Palomar developed at the Faculty of Fine Art was framed within a broader project that also included another workshop within MACBA’s Independent Study Programme (PEI). The aim was to create a fanzine and a collection of public actions, activations of queer thinking that would be developed in the district of Poble Sec in Barcelona on 22 June with participants from the previous activities.

During the workshop students worked on the fanzine based on the material proposed by the Equipo Palomar, as well as other material the students themselves had previously sought out or searched for as the debate intensified. Based on the discussion, the group re-signified images, intervening on them, creating new ones, and appropriating texts until they reached a consolidation of ideas and concrete proposals for the realisation of the fanzine.

In parallel to the creation of the publication, devices for the Activations were also designed and created: posters, stickers, ideas for performances and interventions, as well as other material that would be used as props for propaganda during the public actions. The aim, in the words of the Equipo Palomar, was “to appropriate the specific tools and strategies of diffusion normally embodied by political campaigns and religious groups, to divert the contents and express the specific demands, contradictions, struggles and impulses developed in queer theory and practice”.

The fanzine, the photographic testimony of the public actions and all the material deriving from them formed part of the project “Propaganda Queer” shown at Homesession within the framework of the programme Invited.

Equip Palomar (Mariokissme and R. Marcos Mota) is an artistic project focussed on research into, recuperation and production of a possible transmaricabollo memory. The Palomar is a context for work, a political stance and a reconsideration of the institution. Its creators are artists, programmers and curators who generate critical discourses and have presented their latest projects in spaces such as La Capella, Fundació Joan Miró, Es Baluard and the art gallery Àngels Barcelona. The Equipo Palomar won the Visual Arts Competition, Premi Miquel Casablancas 2017.

Artículos relacionados

pornobonjourxnxz.infopornhud.bizpornlf.compornmegahd.comxdesiporn.biz