Menú Cerrar

Chun chi Wang | workshop

26.10.2016 | 09.00 h | Facultat de Belles Arts

Assistents: Tretze estudiants de primer curs, quatre estudiants de quart, Joaquim Cantalozella i Òscar Padilla (professors de la UB)

El taller es va centrar en l’anàlisi i reflexió sobre el projecte col·laboratiu dut a terme una setmana abans per la curadora, els artistes convidats i els estudiants de quart curs de Belles Arts.

La proposta de la curadora als estudiants de quart s’havia basat a treballar al voltant del tema de la immigració al districte de Ciutat Vella. Després d’un debat sobre qüestions ètiques i possibilitats de llocs i maneres de dur a terme un projecte sobre aquest tema tan ampli i complex, la decisió de Chun-Chi Wang i els estudiants havia estat traslladar la conversa sorgida a la plaça dels Àngels. Establerts al centre del districte, volien convidar la gent que hi passés a unir-se al debat i a prendre unes cerveses comprades als venedors ambulants il·legals. Sota la llum d’un focus públic i amb un cartell amb la frase Join us (‘uneix-te a nosaltres’) es va crear un espai obert i inclusiu per establir un vincle amb qui volgués apropar-se i xerrar de manera espontània amb els estudiants i els artistes. Al debat hi van participar persones procedents de realitats molt diverses que havien passat per llargs processos migratoris fins arribar a Barcelona, com ara un home nascut al Nepal o un venedor de cervesa ambulant d’origen pakistanès.

El taller destinat als alumnes de primer, en què també van assistir alguns dels alumnes que havien col·laborat en el projecte de Ciutat Vella, tenia com a objectiu compartir l’experiència del projecte per obrir un debat sobre la manera de fer un treball com aquest, centrat en la immigració. La discussió, articulada primer amb grups de quatre persones i finalment posada en comú, va tenir com a eix central la figura de l’altre i el fet de com avui els immigrants s’han convertit en l’altre per excel·lència. Es va fer evident l’interès dels alumnes en la posició de poder de l’artista, i com sovint aquest se situa sota el paraigua protector del món de l’art. I tot i que es va destacar la importància dels projectes artístics al voltant d’aquests temes com a gest de visibilitat, sovint també se’n va posar en dubte l’ètica.

La col·laboració amb els estudiants va formar part del projecte exposat a «Homesession» «Image/Sound: Concept and Position» que, a partir del contacte amb persones de l’àmbit local implicades en la vida cultural i social de la ciutat, reflexionava sobre la pràctica artística en relació amb la construcció d’una identitat pròpia, segons els contextos econòmics, socials, polítics i històrics.

Chun-Chi Wang és una curadora taiwanesa establerta a Berlín. El 2012, va ser curadora assistent a la Biennal de Taipei «Modern Monsters / Death and Life of Fiction» i és fundadora i directora de la plataforma artística IDOLONSTUDIO. Els seus projectes s’han presentat a Berlín, París, Nova York, Taipei i Seül, en diverses col·laboracions entre el 2010 i el 2014. A partir de conferències, exposicions i xerrades, Wang s’interessa per la recerca col·lectiva i intergeneracional del feminisme en el context de la pràctica artística.


cast.

26.10.2016 | 09.00 h | Facultad de Bellas Artes

Asistentes: Trece estudiantes de primer curso, cuatro estudiantes de cuarto, Joaquim Cantalozella y Òscar Padilla (profesores de la UB)

El taller se centró en el análisis y la reflexión sobre el proyecto colaborativo llevado a cabo una semana antes por parte de la curadora, los artistas invitados y los estudiantes de cuarto curso de Bellas Artes.

La propuesta de la curadora a los estudiantes de cuarto se había basado en trabajar acerca del tema de la inmigración en el distrito de Ciutat Vella. Después de un debate sobre cuestiones éticas y posibilidades de lugares y formas de llevar a cabo un proyecto sobre este tema tan amplio y complejo, la decisión de Chun-Chi Wang y los estudiantes había sido trasladar la conversación surgida a la Plaça dels Àngels. Instalados en el centro del distrito, querían invitar a la gente que pasase por allí a unirse al debate y a tomar unas cervezas compradas a los vendedores ambulantes ilegales. Bajo la luz de un foco público y con un cartel con la frase Join us (‘únete a nosotros’), se creó un espacio abierto e inclusivo para establecer un vínculo con quien quisiera acercarse y charlar de manera espontánea con los estudiantes y los artistas. En el debate participaron personas procedentes de realidades muy distintas que habían pasado por largos procesos migratorios hasta llegar a Barcelona, como por ejemplo un hombre nacido en Nepal o un vendedor de cerveza ambulante de origen pakistaní.

El taller destinado al alumnado de primero, en el que también asistieron algunos de los alumnos que habían colaborado en el proyecto de Ciutat Vella, tenía como objetivo compartir la experiencia del proyecto para abrir un debate sobre la forma de hacer un trabajo como este, centrado en la inmigración. La discusión, articulada primero con grupos de cuatro personas y finalmente puesta en común, tuvo como eje central la figura del otro y el hecho de cómo hoy los inmigrantes se han convertido en el otro por excelencia. Se hizo evidente el interés de los alumnos por la posición de poder del artista, y por cómo a menudo éste se sitúa bajo el paraguas protector del mundo del arte. Y, aunque se destacó la importancia de los proyectos artísticos acerca de estos temas como gesto de visibilidad, a menudo también se puso en duda su ética.

La colaboración con los estudiantes formó parte del proyecto expuesto en «Homesession» «Image/Sound: Concept and Position» que, a partir del contacto con personas del ámbito local implicadas en la vida cultural y social de la ciudad, reflexionaba sobre la práctica artística en relación con la construcción de una identidad propia, según los contextos económicos, sociales, políticos e históricos.

Chun-Chi Wang  es una curadora taiwanesa establecida en Berlín. En 2012, fue curadora asistente en la Bienal de Taipéi «Modern Monsters / Death and Life of Fiction» y es fundadora y directora de la plataforma artística IDOLONSTUDIO. Sus proyectos se han presentado en Berlín, París, Nueva York, Taipéi y Seúl, en varias colaboraciones entre 2010 y 2014. A partir de conferencias, exposiciones y charlas, Wang se interesa por la investigación colectiva e intergeneracional del feminismo en el contexto de la práctica artística.


eng.

26.10.2016 | 09.00 h | Faculty of Fine Arts, of the University of Barcelona

Attendees: 13 first year students, 4 fourth year students, Joaquim Cantalozella and Òscar Padilla (lecturers at the UB)

The workshop focused on an analysis and a reflection on the collaborative project carried out a week before by the curator, the invited artists and the fourth year Fine Art students. 

The curator’s proposal to the fourth year students had consisted in working around the subject of immigration in the district of Ciutat Vella (Old Town). After a debate about ethical questions and the possibilities of places and ways to carry out a project about such a broad and complex subject, Chun-Chi Wang and the students decided to shift the discussion that arose to the Plaça dels Angels. Situating themselves at the centre of the district, they wanted to invite passers-by to join the debate and have some beers bought from the illegal ambulant salesmen.  Under the glow of a public streetlight and with a poster with the phrase Join us, an open and inclusive space was created for the establishing of links with whoever wanted to approach and chat spontaneously to the students and the artists. People, from many different realities participated in the debate, who gone through long processes of migration to reach Barcelona, such as a man born in Nepal or an ambulant beer seller originally from Pakistan. 

The workshop aimed at the first year students, which some of the students who had collaborated in the Ciutat Vella project also attended, aimed to share the experience of the project to open up a debate about how to do a work like this, focussed on immigration. The discussion, articulated first in groups of four people and finally shared amongst everyone, had as its central axis the figure of the other and the fact of how immigrants today have become the other par excellence. The students’ interest in the artist’s position of power and how often this is situated under the protective umbrella of the world of art became evident. And despite the fact that the importance of artistic projects around subjects like this, as gestures of visibility, was highlighted, the ethics surrounding them were also frequently called into question.

The collaboration with the students formed part of the project exhibited at Homesession “Image/Sound: Concept and Position” which through contact with people from the local area, involved in the cultural and social life of the city, reflected on artistic practices in relation to the construction of identity, according to economic, social, political, and historical contexts.

Chun-Chi Wang is a Taiwanese curator established in Berlin. In 2012, she was assistant curator for the Taipei Biennale “Modern Monsters / Death and Life of Fiction” and she is the founder and director of the artistic platform IDOLONSTUDIO. Her projects have been presented in Berlin, Paris, New York, Taipei and Seoul, in various collaborations between 2010 and 2014.  Through conferences, exhibitions and talks, Wang is interested in collective and intergenerational research into feminism within the context of artistic practices.


Artículos relacionados

pornobonjourxnxz.infopornhud.bizpornlf.compornmegahd.comxdesiporn.biz