Menú Cerrar

Carlos Valverde | artist talk

27.05.2016 | 9.00 h | Facultat de Belles Arts

Assistència: 21 estudiants de tercer curs acompanyats dels professor Jordi Morell i Carlos Velilla

En la seva presentació i revisió de tots els projectes realitzats fins a aquell moment, l’artista convidat Carlos Valverde, va incloure els seus treballs en el Màster de Producció i Investigació de la Universitat de Barcelona, la seva estada a Alemanya, els seus estudis a la Universitat del País Basc i la seva actual vida a Brussel·les; també va esmentar el projecte que va dur a terme per a la Fundació Botín o els més recents realitzats al Col·legi d’Arquitectes de Barcelona, la Sala d’Art Jove de Madrid, i també el que havia de realitzar just després a la Fundación Arranz Bravo, Homesession i l’Escola de Sant Jaume de l’Hospitalet.

Durant aquesta presentació van sorgir moltes preguntes entre els estudiants sobre la manera que té Valverde d’entendre l’escultura en l’espai i l’accionar d’un públic/espectador actiu. A més a més, es va establir la participació de set estudiants a l’equip vermell de “Stronghold”, el projecte en curs.


cast.

27.05.2016 | 9.00 h | Facultad de Bellas Ares

Asistentes: Veintiuno estudiantes de tercer curso con los profesores Jordi Morell y Carlos Velilla

En su presentación y revisión de todos los proyectos realizados hasta ese momento, el artista invitado Carlos Valverde, incluyó sus trabajos en el Máster de Producción e Investigación de la Universidad de Barcelona, su estadía en Alemania, sus estudios en la Universidad del País Vasco y su actual vida en Bruselas; también mencionó el proyecto que realizó para la Fundación Botín o los más recientes realizados en el Colegio de Arquitectos de Barcelona, la Sala de Arte Joven de Madrid, así como lo que realizaría una semana después en la Fundación Arranz Bravo, Homesession y la Escuela de Sant Jaume de Hospitalet.

Durante esta presentación surgieron muchas preguntas entre los estudiantes por la forma en que Valverde entiende la escultura en el espacio y el accionar de un público/espectador activo. Además,  se estableció la participación de siete estudiantes en el equipo rojo de “Stronghold”, el proyecto en curso. 


eng.

27.05.2016 | 9.00 h | Faculty of Fine Arts, of the University of Barcelona

Attendees: 21 third year Fine Arts students with Jordi Morell and Carlos Velilla (lecturers at the UB)

The guest artist Carlos Valverde attended the project studio of the third-year students of the University of Barcelona to give an Artist’s Talk on 27 May in the morning. Twenty-one students from the third year of the Faculty of Fine Art were present.

In his presentation and revision of all the projects he has realised up until now, Valverde included his works from the Master in Production and Artistic Research at the University of Barcelona, his time in Germany, his studies at the Universidad del País Vasco and his current life in Brussels. He also mentioned the project he developed for the Fundación Botín or the more recent ones developed at the Colegio de Arquitectos in Barcelona, the Sala de Arte Joven in Madrid, as well as the one he would realise the following week at the Fundació Arranz-Bravo, Homesession and Escola Sant Jaume de la FEP in Hospitalet.

During this process, many questions arose amongst the students about the way Valverde understands sculpture in space and his way of triggering an active public/spectator. Moreover, the participation of seven students was established in the team for his on-going project, “Stronghold”.

Carlos Valverde

Homesession – Carlos Valverde

Artículos relacionados