Menú Cerrar

PEDRO TORRES . WORKSHOP

Cat.

PEDRO TORRES . WORKSHOP

 

25.03.2022 | 10.00 h | Universitat de Barcelona

 

Assistents:  21 alumnes de 3r curs del grau en Disseny, acompanyats pels professors Jordi Morell i Ester Rafael.

 

El taller es va celebrar al Laboratori de Disseny de l’edifici Menjadors, a la universitat de Belles Arts de Barcelona, ​​amb la companyia del professor Jordi Morell i la professora Ester Rafael.

Pedro Torres va iniciar la seva intervenció llançant una sèrie de preguntes als alumnes, les quals haurien de contestar individualment a través d’una plataforma en línia des dels seus dispositius mòbils. A través d’elles l’artista va convidar els assistents a enfrontar qüestions sobre la posició del subjecte al món contemporani, en relació amb les nocions de passat i de futur. Les preguntes eren de caràcter molt personal i posaven sobre la taula una confrontació entre un passat en contacte amb la natura i un futur protagonitzat pel desenvolupament tecnològic. Apel·lant a l’emotivitat íntima i subjectiva dels estudiants, va aconseguir plantejar un debat molt controvertit, que es va desenvolupar col·lectivament després de la contestació individual de les preguntes.

Tot seguit Torres va proposar una dinàmica més lúdica emprant una baralla de cartes creada pel mateix artista.

Aquestes van ser presentades als alumnes com un joc de cartes “memory”. Aquest tipus de joc de cartes proposa trobar i ajuntar cartes daparença exacta. Aviat van poder veure que no existia cap carta idèntica a una altra a la baralla. Les relacions entre les cartes, doncs, s’haurien d’establir des de prismes menys evidents. Generant relacions conceptuals entre elles. Per grups van intentar argumentar diferents relacions i les van exposar posteriorment a la resta del grup. A través d’aquestes connexions es van poder plantejar novament temàtiques en relació amb el passat històric, el present i la possibilitat de futur.

Finalment, Pedro Torres va concloure la sessió presentant algunes de les seves obres al grup per donar una perspectiva artística concreta a les nocions treballades.

 

Pedro Torres es el guanyador de la Beca Exchange/ Francia 2021 atorgada per Homesession. L’artista ha estat realitzant una residència de dos mesos fins a finals de novembre al centre Art3 (Valence, Francia)Torres centra la seva pràctica artística en temes relacionats amb conceptes de temps, distancia, memoria, llenguatge i imatge, utilitzant una varietat de en el desenvolupament de les seves obres i projectes d’investigació. Ha exposat recentment a The Green Parrot, Casal Solleric, Centre Párraga, Casa Seat Barcelona, Chiquita Room, Fabra i Coats, entre altres. Viu i treballa a Barcelona, on és artista resident a Hangar, Centre de producción i investigació de les arts visuals.


Cast.

 

PEDRO TORRES . WORKSHOP

 

25.03.2022 | 10.00 h | Universidad de Barcelona

 

Asistentes:  21 alumnos de 3r curso del grado en Diseño, acompañados por los profesores Jordi Morell y Ester Rafael.         

 

El taller se celebró en el Laboratorio de Diseño del edificio “Menjadors”, en la universidad de Bellas Artes de Barcelona, con la compañía del profesor Jordi Morell y la profesora Ester Rafael.

Pedro Torres inició su intervención lanzando una serie de preguntas a los alumnos, las cuales deberían contestar individualmente a través de una plataforma online desde sus dispositivos móviles. A través de ellas el artista invitó a los asistentes a enfrentar cuestiones acerca de la posición del sujeto en el mundo contemporáneo, en relación a las nociones de pasado y de futuro. Las preguntas eran de carácter muy personal y ponían sobre la mesa una confrontación entre un pasado en contacto con la naturaleza y un futuro protagonizado por el desarrollo tecnológico. Apelando a la emotividad íntima y subjetiva de los estudiantes, consiguió plantear un debate muy controvertido, que se desarrolló colectivamente tras la contestación individual de las preguntas.

Seguidamente Torres propuso una dinámica más lúdica empleando una baraja de cartas creada por el mismo artista.

Éstas fueron presentadas a los alumnos como un juego de cartas “memory”. Este tipo de juego de cartas propone encontrar y juntar cartas de apariencia exacta. Pronto pudieron ver que no existía ninguna carta idéntica a otra en la baraja. Las relaciones entre las cartas, pues, se deberían establecer desde otros prismas menos evidentes. Generando relaciones conceptuales entre ellas. Por grupos trataron de argumentar distintas relaciones y las expusieron posteriormente al resto del grupo. A través de estas conexiones se pudieron plantear nuevamente temáticas en relación al pasado histórico, al presente y a la posibilidad de futuro.

Finalmente, Pedro Torres concluyó la sesión presentando algunas de sus obras al grupo para dar una perspectiva artística concreta a las nociones trabajadas.

 

Pedro Torres es el ganador de la Beca Exchange/ Francia 2021 otorgada por Homesession. El artista ha realizado una residencia de dos meses hasta finales de noviembre en el centro Art3 (Valence, Francia)Torres centra su práctica artística en temas relacionados a los conceptos de tiempo, distancia, memoria, lenguaje e imagen, utilizando una variedad de medios en el desarrollo de sus obras y proyectos de investigación. Ha expuesto recientemente en The Green Parrot, Casal Solleric, Centro Párraga, Casa Seat Barcelona, Chiquita Room, Fabra i Coats, entre otros. Vive y trabaja en Barcelona, donde es artista residente en Hangar, Centro de producción e investigación de artes visuales.


Eng.

 

PEDRO TORRES . WORKSHOP

  

25.03.2022 | 10.00 h | University of Barcelona

 

Participants: 21 students from the 3rd year of the Design degree, accompanied by Professors Jordi Morell and Ester Rafael.

 

The workshop was held in the Design Laboratory of the “Menjadors” building, at the University of Fine Arts of Barcelona, with the company of Professor Jordi Morell and Professor Ester Rafael.

Pedro Torres began his intervention by launching a series of questions to the students, which they had to answer individually through an online platform from their mobile devices. Through them, the artist invited the audience to confront questions about the position of the subject in the contemporary world, in relation to the notions of past and future. The questions were of a very personal nature and posed a confrontation between a past in contact with nature and a future characterised by technological development. Appealing to the intimate and subjective emotionality of the students, he managed to raise a very controversial debate, which developed collectively after the individual answers to the questions.

Torres then proposed a more playful dynamic using a pack of cards created by the artist himself.

These were presented to the students as a “memory” card game. This type of card game involves finding and putting together cards that look exactly the same. They were soon able to see that no card in the deck was identical to any other. The relationships between the cards should therefore be established from other, less obvious prisms. Generating conceptual relationships between them. In groups, they tried to argue different relationships and then presented them to the rest of the group. Through these connections, they were able to raise issues again in relation to the historical past, the present and the possibility of the future.

Finally, Pedro Torres concluded the session by presenting some of his works to the group in order to give a concrete artistic perspective to the notions worked on.

 

Pedro Torres es el ganador de la Beca de Intercambio/Francia 2021 concedida por Homesession. El artista ha realizado una residencia de dos meses hasta finales de noviembre en el centro Art3 (Valence, Francia). Torres centra su práctica artística en temas relacionados con los conceptos de tiempo, distancia, memoria, lenguaje e imagen, utilizando diversos medios en el desarrollo de sus obras y proyectos de investigación. Recientemente ha expuesto en The Green Parrot, Casal Solleric, Centro Párraga, Casa Seat Barcelona, Chiquita Room, Fabra i Coats, entre otros. Vive y trabaja en Barcelona, donde es artista residente en Hangar, visual arts production and research centre.

Artículos relacionados

pornobonjourxnxz.infopornhud.bizpornlf.compornmegahd.comxdesiporn.biz