Menú Cerrar

PEDRO TORRES. ARTIST TALK

Cat.

PEDRO TORRES. ARTIST TALK

 

 01.12.2021 | 19-20 h | La Capella

 

Organitzat en colaboració  amb Centre d’Art La Capella

 

Assistents: 16 persones

 

Pedro Torres es  el guanyador de la Beca Exchange 2021 / art3 atorgada per Homesession amb la col·laboració de l’Institut Ramon Llull. Gràcies a aquesta beca, l’artista ha pogut realitzar una residencia de dos mesos, durant octubre i novembre de 2021, al centre Art3 de Valence (França).

 

En aquesta xerrada Pedro torres ens aproxima a la seva creació, endinsant-nos en un marc d’interès teòric, on la seva obra neix i es desenvolupa. Finalment ens ens mostra els resultats del projecte realitzat durant la residència de Valence.

Tal com explica l’artista, la seva obra neix de l’interès per la idea de temps, en relació a la imatge i a la memòria. Pedro Torres explora aquest concepte a través de la filosofia, la història i la física. De la ma de grans noms com son Georges Didi-Huberman, Aby Warburg o Donna Haraway, en el camp de la historia i d’altres com Newton, Einstein o Stephen Hawking en el món de la física, entre d’altres, Pedro Torres configura un imaginari particular per parlar de la idea d’espai-temps, des d’una noció ambivalent del que és la realitat. Si bé podem entendre que hi ha unes qualitats i condicions físiques que configuren la realitat material, alhora entenem que la realitat, des d’una perspectiva antropocèntrica, està necessàriament subjecte al discurs: en l’exercici de captar i entendre la realitat, la filtrem a través d’un prisma subjectiu. Podem explicar-la des de múltiples i infinites perspectives i aquestes també configuraran la pròpia realitat.

La realitat, per tant, també la conformaran les múltiples maneres d’explicar-la. L’artista confrontarà aquesta visió holística amb la perspectiva més racionalista que ens ofereix la física.

A partir de diversos objectes i materials naturals que ens remeten la idea de temps d’una manera orgànica, contraposats amb dispositius o imatges pròpies del món de la ciència, l’artista composa diverses instal·lacions pensades per explorar aquest imaginari o marc de pensament, d’una manera anacrònica i intuïtiva.


 

Cast.

PEDRO TORRES. ARTIST TALK

 

 01.12.2021 | 19-20 h | La Capilla

 

Organizado en colaboración con el Centro de Arte La Capella

 

Asistentes: 16 personas

 

Pedro Torres es el ganador de la Beca Exchange 2021 / art3 otorgada por Homesession con la colaboración del Institut Ramon Llull. Gracias a esta beca, el artista ha podido realizar una residencia de dos meses, durante octubre y noviembre de 2021, en el centro Art3 de Valence (Francia).

 

En esta charla Pedro Torres nos aproxima a su creación, adentrándonos en un marco de interés teórico, donde su obra nace y se desarrolla. Por último nos muestra los resultados del proyecto realizado durante la residencia de Valence.

Tal y como explica el artista, su obra nace del interés por la idea de tiempo, en relación a la imagen y la memoria. Pedro Torres explora ese concepto a través de la filosofía, la historia y la física. De la mano de grandes nombres como Georges Didi-Huberman, Aby Warburg o Donna Haraway, en el campo de la historia y otros como Newton, Einstein o Stephen Hawking en el mundo de la física, entre otros, Pedro Torres configura un imaginario particular para hablar de la idea de espacio-tiempo, desde una noción ambivalente de lo que es la realidad. Si bien podemos entender que existen unas cualidades y condiciones físicas que configuran la realidad material, a la vez entendemos que la realidad, desde una perspectiva antropocéntrica, está necesariamente sujeta al discurso: en el ejercicio de captar y entender la realidad, la filtramos a través de un prisma subjetivo. Podemos contarla desde múltiples e infinitas perspectivas y éstas también configurarán la propia realidad.

La realidad, por tanto, también la conformarán las múltiples maneras de explicarla. El artista confrontará esta visión holística con la perspectiva más racionalista que ofrece la física.

A partir de diversos objetos y materiales naturales que nos remiten la idea de tiempo de una forma orgánica, contrapuestos con dispositivos o imágenes propias del mundo de la ciencia, el artista compone diversas instalaciones pensadas para explorar este imaginario o marco de pensamiento de forma anacrónica e intuitiva.


 

Eng.

PEDRO TORRES. ARTIST TALK

 

 01.12.2021 | 19-20 h | La Capilla

 

Organised in collaboration with La Capella Art Centre.

 

Participants: 16 people

 

Pedro Torres is the winner of the Exchange 2021 / art3 grant, awarded by Homesession in collaboration with the Institut Ramon Llull. Thanks to this grant, the artist has been able to carry out a two-month residency, during October and November 2021, at the Art3 centre in Valence (France).

 

In this talk, Pedro Torres brings us closer to his creation, taking us into a theoretical framework of interest, where his work is born and developed. Lastly, he shows us the results of the project carried out during the residency in Valence.

As the artist explains, his work stems from an interest in the idea of time, in relation to image and memory. Pedro Torres explores this concept through philosophy, history and physics. With the help of great names such as Georges Didi-Huberman, Aby Warburg or Donna Haraway, in the field of history, and others such as Newton, Einstein or Stephen Hawking in the world of physics, among others, Pedro Torres configures a particular imaginary to talk about the idea of space-time, from an ambivalent notion of what reality is. While we can understand that there are physical qualities and conditions that configure material reality, at the same time we understand that reality, from an anthropocentric perspective, is necessarily subject to discourse: in the exercise of capturing and understanding reality, we filter it through a subjective prism. We can tell it from multiple and infinite perspectives, and these will also shape reality itself.

Reality, therefore, will also be shaped by the multiple ways of explaining it. The artist will confront this holistic vision with the more rationalist perspective offered by physics.

Using various natural objects and materials that refer to the idea of time in an organic way, contrasted with devices or images from the world of science, the artist composes various installations designed to explore this imaginary or framework of thought, in an anachronistic and intuitive way.

 

 

Artículos relacionados

pornobonjourxnxz.infopornhud.bizpornlf.compornmegahd.comxdesiporn.biz