Menú Cerrar

PEP VIDAL . WORKSHOP

Cat.

PEP VIDAL . WORKSHOP

 

15.11.2021 i 17.11.2021 | 17.00-19.00h | Escola Tècnica Superior de Lleida

Organitzat en colaboració  amb Centre d’Art la Panera i Escola Politècnica Superior (UdL)

 

Assistents: Avis i nets (6-9 anys) + i alumnes de tercer curs del Grau de Disseny Digital i Tecnologies Creatives (Escola Politècnica Superior, Universitat de Lleida)

 

L’objectiu del taller es endinsar-se en la tridimensionalitat dels objectes i del nostre propi cos. Nosaltres hi veiem en 3D, però ho fan els nostres dispositius? Com podem fer una reconstrucció tridimensional?

Un cop sabent com fer-ho, es proposa aixecar el cap i mirar al cel, als núvols, un dels objectes més recognoscibles i alhora més difícil de fer-ne una reconstrucció en 3D. Davant dels núvols es plantegen les preguntes següents: com es formen els núvols?, és possible fer la reconstrucció d’un núvol?, com ho podríem fer?

Primerament es va realitzar una introducció teòrica als canvis infinitesimals i de mesura, partint del projecte personal de l’artista «Crònica del naixement, desenvolupament i mort d’un núvol». Així mateix, es va explicar la tècnica de la fotogrametria, que consisteix a captar les dimensions i posició dels objectes en l’espai a partir de fotografies del objecte i el terreny on es troba.

Tot seguit es va iniciar la part pràctica del taller. Els assistents van poder realitzar fotografies de diversos objectes a l’abast, així com del propi cos humà, amb mòbils i càmeres. Aquestes imatges van ser entregades a l’artista que va poder fer-ne les reconstruccions i models amb un programa informàtic.

En la segona sessió es van poder visualitzar les reconstruccions obtingudes. Posteriorment, Vidal va explicar la teoria de la formació dels núvols i va convidar als assistents a plantejar-se què suposaria voler obtenir la reconstrucció d’un núvol. On es posarien les càmeres, si serien fixes o mòbils, quan s’hauria de fer, etc… Finalment van poder posar en pràctica la utòpica missió de “caçar-ne” algun.

Pep Vidal és llicenciat en matemàtiques per la UAB (2008). Té un interès especial en el càlcul infinitesimal, la topologia i les sèries infinites. És doctorant de física a la UAB i sincrotró ALBA (2009-). La investigació de la seva tesi se centra en algorismes per a la millora de la precisió d’instruments utilitzats en acceleradors de partícules. En treu dues conclusions importants: hi ha sistemes extremament complexos i sensibles. No li interessa la investigació en la qual l’experiència personal i vital no està vinculada al procés mateix. Treballa amb els canvis infinitesimals —canvis infinitament petits— que es produeixen constantment a tot arreu, la cadena és caòtica i (quasi) infinita; l’efecte papallona, però «només» el que succeeix al mig, entre l’aleteig i l’huracà. És cofundador de granja.cat, un projecte per a la difusió de la cultura matemàtica —especialment en infants—, a través de tallers, xerrades i altres activitats.

 


 

Cast.

 

PEP VIDAL. WORKSHOP

 

15.11.2021 y 17.11.2021 | 17.00-19.00h | Escuela Técnica Superior de Lérida

 

Organizado en colaboración con Centro de Arte la Panera y Escuela Politécnica Superior (UdL)

 

Asistentes: Abuelos y nietos (6-9 años) y alumnos de tercer curso del Grado de Diseño Digital y Tecnologías Creativas (Escuela Politécnica Superior, Universidad de Lleida)

 

El objetivo del taller es adentrarse en la tridimensionalidad de los objetos y nuestro propio cuerpo. Nosotros vemos en 3D, pero ¿lo hacen nuestros dispositivos? ¿Cómo hacer una reconstrucción tridimensional?

Una vez sabiendo cómo hacerlo, se propone levantar la cabeza y mirar al cielo, a las nubes, uno de los objetos más reconocibles y al mismo tiempo más difícil de hacer una reconstrucción en 3D. Ante las nubes se plantean las siguientes preguntas: ¿cómo se forman las nubes?, ¿es posible hacer la reconstrucción de una nube?, ¿cómo podríamos hacerlo?

Primeramente se realizó una introducción teórica a los cambios infinitesimales y de medida, partiendo del proyecto personal del artista “Crónica del nacimiento, desarrollo y muerte de una nube”. Asimismo, se explicó la técnica de la fotogrametría, que consiste en captar las dimensiones y posición de los objetos en el espacio a partir de fotografías del objeto y terreno donde se encuentra.

A continuación se inició la parte práctica del taller. Los asistentes pudieron realizar fotografías de diversos objetos a su alcance, así como del propio cuerpo humano, con móviles y cámaras. Estas imágenes fueron entregadas al artista que pudo realizar sus reconstrucciones y modelos con un programa informático.

 

En la segunda sesión se pudieron visualizar las reconstrucciones obtenidas. Posteriormente, Vidal explicó la teoría de la formación de las nubes e invitó a los asistentes a plantearse qué supondría querer obtener la reconstrucción de una nube. Donde se pondrían las cámaras, si serían fijas o móviles, cuando debería hacerse, etc… Finalmente pudieron poner en práctica la utópica misión de “cazar” alguno.

 

Pep Vidal es licenciado en matemáticas por la UAB (2008). Tiene un interés especial en el cálculo infinitesimal, la topología y las series infinitas. Es doctorante de física en la UAB y sincrotrón ALBA (2009-). La investigación de su tesis se centra en algoritmos para mejorar la precisión de instrumentos utilizados en aceleradores de partículas. Saca dos conclusiones importantes: existen sistemas extremadamente complejos y sensibles. No le interesa la investigación en la que la experiencia personal y vital no está vinculada al propio proceso. Trabaja con los cambios infinitesimales —cambios infinitamente pequeños— que se producen constantemente en todas partes, la cadena es caótica y (casi) infinita; el efecto mariposa, pero «sólo» lo que sucede en medio, entre el aleteo y el huracán. Es cofundador de granja.cat, un proyecto para la difusión de la cultura matemática -especialmente en niños-, a través de talleres, charlas y otras actividades.


 

Eng.

 

PEP VIDAL. WORKSHOP

 

15.11.2021 and 17.11.2021 | 17.00-19.00h | Superior Technical School of Lleida.

 

Organized in collaboration with La Panera Art Center and Superior Technical School of Lleida (UdL).

 

Participants: Grandparents and grandchildren (6-9 years old) and third year students of the Digital Design and Creative Technologies Degree (Polytechnic School, University of Lleida).

 

The aim of the workshop is to delve into the three-dimensionality of objects and our own body. We see in 3D, but do our devices do it? How to make a three-dimensional reconstruction?

Once we know how to do it, we propose to raise our heads and look at the sky, at the clouds, one of the most recognizable objects and at the same time the most difficult to make a 3D reconstruction. The following questions were asked: how are clouds formed, is it possible to reconstruct a cloud, and how can we do it?

First, a theoretical introduction to the infinitesimal and measurement changes was made, starting from the artist’s personal project “Chronicle of the birth, development and death of a cloud”. Likewise, the technique of photogrammetry was explained, which consists of capturing the dimensions and position of objects in space from photographs of the object and the terrain where it is located.

The practical part of the workshop then began. The attendees were able to take photographs of various objects within their reach, as well as of the human body itself, with cell phones and cameras. These images were handed over to the artist who was able to make his reconstructions and models with a computer program.

 

In the second session, the reconstructions obtained could be visualized. Afterwards, Vidal explained the theory of cloud formation and invited the attendees to consider what it would mean to want to obtain the reconstruction of a cloud. Where the cameras would be placed, if they would be fixed or mobile, when it should be done, etc… Finally, they were able to put into practice the utopian mission of “hunting” one.

 

Pep Vidal has a degree in mathematics from the UAB (2008). He has a special interest in infinitesimal calculus, topology and infinite series. He is a PhD student in physics at UAB and ALBA synchrotron (2009-). His thesis research focuses on algorithms to improve the accuracy of instruments used in particle accelerators. He draws two important conclusions: there are extremely complex and sensitive systems. He is not interested in research in which personal and life experience is not linked to the process itself. He works with infinitesimal changes – infinitely small changes – that are constantly occurring everywhere, the chain is chaotic and (almost) infinite; the butterfly effect, but “only” what happens in between, between the flutter and the hurricane. He is co-founder of granja.cat, a project for the diffusion of mathematical culture -especially in children-, through workshops, talks and other activities.

 

Artículos relacionados

pornobonjourxnxz.infopornhud.bizpornlf.compornmegahd.comxdesiporn.biz