Menú Cerrar

ALDO URBANO . ARTIST TALK – WORKSHOP

Cat.

ALDO URBANO . ARTIST TALK – WORKSHOP

 

22.10.2021 i 29.10.2021 | 10.00 h | Universitat de Barcelona

 

Assistents a la xerrada: alumnes de 1r i 4rt curs del grau en Belles Arts, acompanyats pels professors Òscar Padilla i Rafel G. Bianchi.

Assistents al taller: alumnes de 4rt curs del grau en Belles Arts, acompanyats pel profesor Òscar Padilla.

 

Les activitats van tenir lloc a l’aula de seminaris de l’edifici Parxís, a la facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Aquestes van ser ideades per als alumnes de 4rt curs i coordinades amb el suport del profesor Òscar Padilla. De manera improvitzada també van poder-se afegir a la primera sessió els alumnes de 1r curs acompanyats pel profesor Rafel G. Bianchi.

La primera sessió introductòria va plantejar-se com un espai d’aproximació al treball de l’artista Aldo Urbano, parant especial atenció als seus projectes en format còmic, per tal de poder contextualitzar millor la segona sessió més activa, en la qual l’artista proposaria als alumnes, aventurar-se a generar les seves pròpies propostes emprant aquest mitjà expressiu.

Urbano va exposar la seva trajectòria artística i va fer-ho mitjançant el còmic. Així, mostraria el còmic no només com a obra en si mateixa, sinó també com a recurs narratiu, útil per a plantejar un statement no acadèmic. D’aquesta manera posaria sobre la taula l’imperatiu com a artista de presentar-se i definir la seva obra, tasca que precisament es treballa a 4rt curs. Aquesta maniobra explicativa i autoexplicativa es comuna en la feina d’Aldo Urbano, arribant a usar el còmic com a suport per presentar-se com a artista en fires i altres espais d’art.

Va parlar-los de diversos projectes personals en aquesta línia, i aprofitant el contingut d’aquestes narracions, va posar sobre la taula qüestions referents a l’espai expositiu, l’experiència pictòrica i “la porta” com a dispositiu fronterer que divideix l’espai expositiu de la resta d’espais.

També va parlar del vincle entre la seva feina pictòrica i els còmics, que han mantingut una distància canviant en el temps. Aquestes dues disciplines es barregen per primera vegada a l’exposició que realitza a la galeria Bombon l’any 2020. El còmic funcionaria com a eina per a donar vida i completar una narració que es s’inicia i es planteja a la pintura.

Al llarg de la xerrada van anar-se generant petits debats incentivats pels professors. Els alumnes també van poder interactuar amb l’artista amb diverses preguntes i comentaris. Per últim van poder fullejar en viu totes les obres explicades.

 

La segona sessió va adreçar-se exclusivament als alumnes de 4rt, i en ella van poder posar en pràctica alguns dels recursos vistos a l’anterior xerrada.

L’artista va proporcionar-los gran quantitat de còmics i altres publicacions de referència, propis tant de l’àmbit del còmic, com de les arts plàstiques. Així, la segona trobada es va iniciar consultant i comentant els diversos llibres, que els van servir d’inspiració per a elaborar les seves pròpies narracions.

De manera orgànica els alumnes van anar començant a escriure i dibuixar, a l’hora que consultaven les referències o contrastaven idees amb l’artista, el professor o entre ells.

Finalment es va fer una ronda de presentacions en la que cada alumne va exposar els resultats de la seva feina al grup. Alguns d’ells van quedar-se posteriorment a parlar més extensament amb l’artista.

Aldo Urbano (1991) Ha mostrat el seu treball individualment a espais com Bombon Projects (Barcelona, 2020), EtHall (Barcelona, 2018) o la Galeria Balaguer (Barcelona, 2016), i ha col·laborat en duet en mostres com el programa Composiciones del Barcelona Gallery Weekend o “Assumpte: una forta intuïció” (MNAC, 2018). Ha exposat en fires com ARCO (Madrid), SWAB (Barcelona) o NADA (Miami). Ha rebut el premi GAC al artista emergent 2018, la beca Guasch Coranty 2014 y la beca d’edició de la Sala d’Art Jove, amb la qual va publicar el cómic “Un bosque cuyo incendio se ha extinguido”. Actualment es residente a Hangar (Barcelona).


Cast.

 

ALDO URBANO. ARTIST TALK – WORKSHOP

 

22.10.2021 y 29.10.2021 | 10:00 h | Universidad de Barcelona

 

Asistentes a la charla: alumnos de 1º y 4º curso del grado en Bellas Artes, acompañados por los profesores Òscar Padilla y Rafel G. Bianchi.

Asistentes al taller: alumnos de 4º curso del grado en Bellas Artes, acompañados por el profesor Òscar Padilla.

 

Las actividades tuvieron lugar en el aula de seminarios del edificio Parxís, en la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Éstas fueron ideadas para los alumnos de 4º curso y coordinadas con el apoyo del profesor Òscar Padilla. De forma improvisada también se pudieron añadir a la primera sesión los alumnos de 1r curso acompañados por el profesor Rafel G. Bianchi.

La primera sesión introductoria se planteó como un espacio de aproximación al trabajo del artista Aldo Urbano, prestando especial atención a sus proyectos en formato cómic, para poder contextualizar mejor la segunda sesión más activa, en la que artista propondría a los alumnos, aventurarse a generar sus propias propuestas utilizando este medio expresivo.

Urbano expuso su trayectoria artística y lo hizo mediante el cómic. Así, mostraría el cómic no sólo como obra en sí misma, sino también como recurso narrativo, útil para plantear un statement no académico. De esta forma pondría sobre la mesa el imperativo como artista de presentarse y definir su obra, tarea que precisamente se trabaja en 4º curso. Esta maniobra explicativa y autoexplicativa es común en el trabajo de Aldo Urbano, llegando a usar el cómic como soporte para presentarse como artista en ferias y otros espacios de arte.

Habló de varios proyectos personales en esta línea, y aprovechando el contenido de estas narraciones, puso sobre la mesa cuestiones referentes al espacio expositivo, la experiencia pictórica y “la puerta” como dispositivo fronterizo que divide el espacio expositivo del resto de espacios.

También habló del vínculo entre su trabajo pictórico y los cómics, que han mantenido una distancia cambiante en el tiempo. Estas dos disciplinas se mezclan por primera vez en la exposición que realiza en la galería Bombon en 2020. El cómic funcionaría como herramienta para dar vida y completar una narración que se inicia y se plantea en la pintura.

A lo largo de la charla se fueron generando pequeños debates incentivados por los profesores. Los alumnos también pudieron interactuar con el artista con diversas preguntas y comentarios. Por último pudieron hojear en vivo todas las obras explicadas.

 

La segunda sesión se dirigió exclusivamente a los alumnos de 4º, y en ella pudieron poner en práctica algunos de los recursos vistos en la anterior charla.

El artista les proporcionó gran cantidad de cómics y otras publicaciones de referencia, propios tanto del ámbito del cómic, como de las artes plásticas. Así, el segundo encuentro se inició consultando y comentando los distintos libros, que les sirvieron de inspiración para elaborar sus propias narraciones.

De forma orgánica los alumnos fueron empezando a escribir y dibujar, a la vez que consultaban las referencias o contrastaban ideas con el artista, el profesor o entre ellos.

Finalmente se realizó una ronda de presentaciones en la que cada alumno expuso los resultados de su trabajo al grupo. Algunos de ellos se quedaron posteriormente a hablar más extensamente con el artista.

Aldo Urbano (1991) Ha mostrado su trabajo individualmente en espacios como Bombon Projects (Barcelona, 2020), EtHall (Barcelona, 2018) o la Galería Balaguer (Barcelona, 2016), y ha colaborado en dúo en muestras como el programa Composiciones del Barcelona Gallery Weekend o “Assumpte: una forta intuïció” (MNAC, 2018). Ha expuesto en ferias como ARCO (Madrid), SWAB (Barcelona) o NADA (Miami). Recibió el premio GAC al artista emergente 2018, la beca Guasch Coranty 2014 y la beca de edición de la Sala d’Art Jove, con la cual publicó el cómic “Un bosque cuyo incendio se ha extinguido”. Actualmente es residente en Hangar (Barcelona).

 


Eng.

 

ALDO URBANO. ARTIST TALK – WORKSHOP

 

22.10.2021 and 29.10.2021 | 10:00 h | University of Barcelona

 

Talk attendants: 1st and 4th year students from the Fine Arts degree, accompanied by professors Òscar Padilla and Rafel G. Bianchi.

Workshop Attendants: 4th year students from the Fine Arts degree, accompanied by Professor Òscar Padilla.

 

The activities took place in the seminar room in the Faculty of Fine Arts (UB). These were designed for 4th year students and coordinated with the support of Professor Òscar Padilla. In an improvised way, 1st year students accompanied by Professor Rafel G. Bianchi could also be added to the first session.

The first introductory session was conceived as a space for approaching Aldo Urbano artistic work, paying special attention to his projects in comic format, in order to better contextualize the second more active session, in which the artist would propose to the students to generate their own proposals using this expressive medium.

Urbano presented his artistic career and did it through the comic. Thus, he would show the comic not only as a work in itself, but also as a narrative resource, useful to raise a non-academic statement. In this way, he would talk about the imperative as an artist to present himself and define his work, a task that is precisely worked on in 4th grade. This explanatory and self-explanatory maneuver is common in Aldo Urbano’s work, even using the comic as a support to present himself as an artist in art fairs and other art events.

In the line with this, he showed several personal projects. Taking advantage of the content of these narratives, he talked about issues related to the exhibition space, the pictorial experience and “the door” as a border device, which divides the exhibition space from the rest of the spaces.

He also spoke of the link between his pictorial work and his comics, which have maintained a changing distance over time. These two disciplines are mixed for the first time in the exhibition that took place at the Bombon gallery in 2020. The comic would function as a tool to bring to life and complete a narrative that is initiated and posed in the painting.

Throughout the talk, small debates were generated, animated by the teachers. The students were also able to interact with the artist, with various questions and comments. Finally, they were able to browse through all the works explained live.

 

The second session was exclusively for 4th grade students, where they were able to put into practice some of the resources seen in the previous talk.

The artist provided them with a large number of comics and other reference publications, both in the field of comics and visual arts. Thus, the second meeting began by consulting and commenting on the different books, which served as inspiration to develop their own narratives.

In an organic way, the students began to write and draw, while they consulted the references or contrasted ideas with the artist, the teacher or among themselves.

Finally, there was a round of presentations in which each student presented the results of their work to the group. Some of them stayed afterwards to talk more extensively with the artist.

Aldo Urbano (1991) has shown his work individually in spaces such as Bombon Projects (Barcelona, 2020), EtHall (Barcelona, 2018) or Balaguer Gallery (Barcelona, 2016), and has collaborated in duo shows such as the “Composiciones” program of the Barcelona Gallery Weekend or “Assumpte: una forta intuïció” (MNAC, 2018). He has exhibited in fairs such as ARCO (Madrid), SWAB (Barcelona) or NADA (Miami). He received the GAC Emerging Artist Award 2018, the Guasch Coranty 2014 grant, and the Sala d’Art Jove editing grant, with which he published the comic “Un bosque cuyo incendio se ha extinguido” (A forest whose fire has been extinguished). He is currently resident at Hangar (Barcelona).

Artículos relacionados

pornobonjourxnxz.infopornhud.bizpornlf.compornmegahd.comxdesiporn.biz