Menú Cerrar

DIEGO DÍAZ . ARTIST TALK

Cat.

DIEGO DÍAZ . ARTIST TALK

 

22.03.2021 | 15.00 h | Xerrada virtual

 

En col·laboració amb el Centre d’Art La Panera i l’Escola Politècnica de la Universitat de Lleida

 

Assistents: 27 alumnes de 1r curs de l’Escola Politècnica de la Universitat de Lleida, Rosa Maria Gil i Anna Maria Pi (Professores de l’Escola Politècnica de la Universitat de Lleida)

 

La xerrada va tenir lloc virtualment a través de video-trucada. Aquesta s’adreçava a l’alumnat de 1rt curs de l’Escola Politècnica de la Universitat de Lleida, amb l’acompanyament de les docents Rosa Maria Gil i Anna Maria Pi.

L’artista va iniciar la seva xerrada presentant-se i explicant breument als alumnes el seu posicionament artístic davant el disseny d’interfície. El seu treball artístic es desenvolupa conjuntament amb Clara Boj. Aquest activitat conjunta no parteix des d’un interès genuí pels aspectes purament tècnics o estètics del disseny d’interaccions, sinó que és moguda per la voluntat de comprendre el funcionament d’aquests sistemes i mecanismes, que operen a partir de les nostres interaccions i rastres digitals, des d’una perspectiva crítica i artística. L’objectiu de la seva pràctica és assenyalar les conseqüències personals, socials, polítiques i econòmiques que genera l’ús d’aquests sistemes de control de dades.

Un cop exposat el marc d’acció, l’artista va repassar i aclarir alguns aspectes teòrics a tenir en compte alhora d’endinsar-se en el tema específic en qüestió. Conceptes com “small data”, “big data”,… Des d’una vessant jurídica, comprendre en què consisteix el Reglament General de Protecció de Dades i quina funció real exerceix; Què és la Ciència de les Dades i quina importància té en el nostre sistema; i Algunes nocions bàsiques sobre Visualització de dades, entre d’altres qüestions.

Tot seguir va mostrar diversos exemples de produccions artístiques contemporànies que s’han elaborat dins aquest mateix marc temàtic.

Va presentar-los treballs referents com per exemple “24 HRs in photos” de Erik Kessels (2011), una gran instal·lació feta de totes les fotografies impreses que van estar publicades a Flikr en un dia, fent tangible la quantitat d’informació virtual que s’emmagatzema diàriament; “The Dating Brokers” de Joana Moll en Col·laboració amb Tactical Tech (2017), un projecte que consisteix en la compra de 1 milió de perfils de cites per 136€ on s’especifica informació molt personal d’aquest milió de persones, posant de relleu la mercantilització de la informació a esquenes dels usuaris; i “Forgot Your Password?” d’Aram Bartholl (2013), una col·lecció 8 llibres que contenen 4,7 milions de contrasenyes d’usuaris de Linkedin impreses en ordre alfabètic, així l’artista posa de manifest la vulnerabilitat de la nostra privacitat en l’àmbit virtual.

Posteriorment Diego Díaz va exposar-los un parell de treballs propis amb Clara Boj: “Data Biography” (2017) és un projecte en el qual els artistes es plantegen si seria possible elaborar una biografia personal fidedigne a partir de les seves interaccions i arxius digitals. Utilitzant un software espia, van poder accedir a tota la informació dels seus telèfons mòbils i van editar la informació extreta al llarg d’un any, en un conjunt de 365 llibres que conformen la instal·lació expositiva.

Arrel del projecte explicat, l’artista va proposar als alumnes un debat a partir d’una pregunta: Les empreses ens coneixen millor que nosaltres mateixos? Alguns alumnes van fer el pas de participar virtualment i es van exposar arguments a favor i en contra.

A continuació va presentar-los una darrera obra “Data Biopic” (Diego Díaz i Clara Boj, 2018): es tracta d’una peça cinematogràfica que vol narrar la vida íntima de la parella al llarg d’un any a partir del seu rastre digital. A partir de la informació emmagatzemada en els seus mòbils, les fotografies i la seva localització detectada pel GPS, recreen aquest període temporal, ajudant-se de les imatges extretes del Google Street View.

Finalment va llançar als alumnes una nova pregunta per debatre i concloure la sessió: Fins a quin punt a través d’aquest model digital les empreses no només arxiven les nostres interaccions, sinó que a més indueixen un comportament determinat?

 

Diego Díaz és doctor en belles arts per la Universitat Politècnica de València i professor a la Universitat Jaume I de Castelló en el grau de Disseny i Desenvolupament de Videojocs. Des de l’any 2000 treballa en col·laboració amb Clara Boj; les seves investigacions se centren en la redefinició de les dinàmiques de relació social que ocorren en els espais públics a través de les noves tecnologies. Actualment, Diego Díaz està treballant en el projecte Machine biography, una investigació sobre predicció de futurs possibles i biografies generades mitjançant tècniques d’aprenentatge profund, gràcies a la concessió de la beca Leonardo de la Fundació BBVA.

La Clara i el Diego han gaudit de residències de creació i d’investigació en institucions com ara Hangar, a Barcelona; Interface Culture Lab, a Linz (Àustria); Symbiotic System Lab, a Kyoto (Japó), i Interaction and Entertainment Research Center i Mixed Reality Lab, a Singapur. Entre altres distincions han estat premiats amb la Beca d’Investigació Alfons Roig de la Diputació de València, el 2006, i amb l’incentiu a la producció en la competició internacional Vida 13.2 Arte y Vida Artificial.

Les seves obres, instal·lacions, vídeos i investigacions s’han presentat en festivals i exposicions internacionals, com ara Identidata (Azkuna Zentroa Alhóndiga, 2019), Bibliotecas Insólitas (La Casa Encendida i Ars Santa Mònica, 2018), Transmediale 2010 (Berlín, Alemanya), MobileFest09 (Sao Paulo, Brasil), New Monsters (Lille, França), Ars Electronica 08 (Linz, Àustria) Banquete (ZKM, Karlsruhe, Alemanya), Big Day Out (Austràlia), ISEA06 (San Jose, Califòrnia), ISEA04 (Kiasma Museum, Hèlsinki), Feedback (La Laboral-Gijón), Daejeon Museum (Corea del Sud), etc.


Cast.

 

DIEGO DÍAZ. ARTIST TALK

  

03/22/2021 | 15:00 | Charla virtual

 

En colaboración con el Centro de Arte La Panera y la Escuela Politécnica de la Universidad de Lleida

 

Asistentes: 27 alumnos de 1r curso de la Escuela Politécnica de la Universidad de Lleida, Rosa María Gil y Anna Maria Pi (Profesoras de la Escuela Politécnica de la Universidad de Lleida)

 

La charla tuvo lugar virtualmente a través de video-llamada. Esta se dirigía al alumnado de 1r curso de la Escuela Politécnica de la Universidad de Lleida, con el acompañamiento de las docentes Rosa María Gil y Anna Maria Pi.

El artista inició su charla presentándose y explicando brevemente a los alumnos su posicionamiento artístico frente el diseño de interfaz. Su trabajo artístico se desarrolla conjuntamente con Clara Boj. Esta actividad conjunta no parte desde un interés genuino por los aspectos puramente técnicos o estéticos del diseño de interacciones, sino que es movida por la voluntad de comprender el funcionamiento de estos sistemas y mecanismos, que operan a partir de nuestras interacciones y rastros digitales, desde una perspectiva crítica y artística. El objetivo de su práctica es señalar las consecuencias personales, sociales, políticas y económicas que genera el uso de estos sistemas de control de datos.

Una vez expuesto el marco de acción, el artista repasó y aclaró algunos aspectos teóricos a tener en cuenta a la hora de adentrarse en el tema específico en cuestión. Conceptos como “small data“, “big data“, … Desde una vertiente jurídica, comprender en qué consiste el Reglamento General de Protección de Datos y que función real ejerce; ¿Qué es la Ciencia de los Datos y qué importancia tiene en nuestro sistema; y algunas nociones básicas sobre Visualización de datos, entre otras cuestiones.

Seguidamente mostró varios ejemplos de producciones artísticas contemporáneas que se han elaborado dentro de este mismo marco temático.

Presentó trabajos referentes como por ejemplo “24 HRs in photos” de Erik Kessels (2011), una gran instalación hecha de todas las fotografías impresas que fueron publicadas en Flikr en un día, haciendo tangible la cantidad de información virtual que se almacena diariamente; “The Dating Brokers” de Joana Moll en colaboración con Tactical Tech (2017), un proyecto que consiste en la compra de 1 millón de perfiles de citas por 136 € donde se especifica información muy personal de estas personas, poniendo de relieve la mercantilización de la información a espaldas de los usuarios; y “Forgot Your Password?” de Aram Bartholl (2013), una colección de 8 libros que contienen 4,7 millones de contraseñas de usuarios de Linkedin impresas en orden alfabético, así el artista pone de manifiesto la vulnerabilidad de nuestra privacidad en el ámbito virtual .

Posteriormente Diego Díaz expuso un par de trabajos propios con Clara Boj: “Data Biography” (2017) es un proyecto en el que los artistas se plantean si sería posible elaborar una biografía personal fidedigna a partir de sus interacciones y archivos digitales . Utilizando un software espía, pudieron acceder a toda la información de sus teléfonos móviles y editar la información extraída a lo largo de un año, en un conjunto de 365 libros que conforman la instalación expositiva.

A raíz del proyecto explicado, el artista propuso a los alumnos un debate a partir de una pregunta: ¿las empresas nos conocen mejor que nosotros mismos? Algunos alumnos dieron el paso de participar virtualmente y se expusieron argumentos a favor y en contra.

A continuación presentó una última obra “Data Biopic” (Diego Díaz y Clara Boj, 2018): se trata de una pieza cinematográfica que quiere narrar la vida íntima de la pareja a lo largo de un año a partir de su rastro digital. A partir de la información almacenada en sus móviles, las fotografías y su localización detectada por GPS, recrean este periodo temporal, ayudándose de las imágenes extraídas de Google Street View.

Finalmente lanzó los alumnos una nueva pregunta para debatir y concluir la sesión: ¿Hasta qué punto a través de este modelo digital las empresas no sólo archivan nuestras interacciones, sino que además inducen un comportamiento determinado?

 

Diego Díaz es doctor en bellas artes por la Universidad Politécnica de Valencia y profesor en la Universidad Jaume I de Castellón en el grado de Diseño y Desarrollo de Videojuegos. Desde el año 2000 trabaja en colaboración con Clara Boj; sus investigaciones se centran en la redefinición de las dinámicas de relación social que ocurren en los espacios públicos a través de las nuevas tecnologías. Actualmente, Diego Díaz está trabajando en el proyecto Machine Biography, una investigación sobre predicción de futuros posibles y biografías generadas mediante técnicas de aprendizaje profundo, gracias a la concesión de la beca Leonardo de la Fundación BBVA.

 

Clara y el Diego han disfrutado de residencias de creación y de investigación en instituciones como Hangar, en Barcelona; Interface Culture Lab, en Linz (Austria); SymbioticA System Lab, en Kioto (Japón), Interaction and Entertainment Research Center y Mixed Reality Lab, en Singapur. Entre otras distinciones han sido premiados con la Beca de Investigación Alfons Roig de la Diputación de Valencia, en 2006, y con el incentivo a la producción en la competición internacional Vida 13.2 Arte y Vida Artificial.

Sus obras, instalaciones, vídeos e investigaciones se han presentado en festivales y exposiciones internacionales, como identidades (Azkuna Zentroa Alhóndiga, 2019), Bibliotecas insólitas (La Casa Encendida y Ars Santa Mónica, 2018), Transmediale 2010 (Berlín , Alemania), MobileFest09 (Sao Paulo, Brasil), New Monsters (Lille, Francia), Ars Electronica 08 (Linz, Austria) Banquete (ZKM, Karlsruhe, Alemania), Big Day Out (Australia), ISEA06 (San Jose, California ), ISEA04 (Kiasma Museum, Helsinki), Feedback (La Laboral-Gijón), Daejeon Museum (Corea del Sur), etc.

 


Eng.

 

DIEGO DÍAZ . ARTIST TALK

 

22.03.2021 | 15.00 h | Virtual talk

 

In collaboration with La Panera Art Center and the Polytechnic School of the University of Lleida

 

Attendees: 27 1st year students of the Polytechnic School of the University of Lleida, Rosa Maria Gil and Anna Maria Pi (Professors at the Polytechnic School of the University of Lleida)

 

The talk took place virtually via video-call. It was addressed to 1st year students of the Polytechnic School of the University of Lleida, accompanied by teachers Rosa Maria Gil and Anna Maria Pi.

The artist began his talk by introducing himself and briefly explaining to the students his artistic point of view on interface design. His artistic work is developed jointly with Clara Boj. This joint activity does not start from a genuine interest in the purely technical or aesthetic aspects of interaction design, but is motivated by the desire to understand these systems and mechanisms, which operate from our interactions and digital traces, from a critical and artistic perspective. The aim of their practice is to point out the personal, social, political and economic consequences that these data control systems generates.

After exposing the research framework, the artist reviewed and clarified some theoretical aspects to consider before entering the specific topic to present. Concepts such as “small data”, “big data”, … From a legal point of view, understand what the General Data Protection Regulation consists of and what its real function is; What is Data Science and how important is it in our system; and Some basics about Data Visualization, among other issues.

Following, he showed several examples of contemporary artistic productions that have been developed within this same thematic framework.

He presented reference works such as “24 HRs in photos” by Erik Kessels (2011), a great installation made of all the printed photographs that were published on Flikr in one day, making tangible the amount of virtual information that is stored daily; “The Dating Brokers” by Joana Moll in Collaboration with Tactical Tech (2017), a project that consists of the purchase of 1 million dating profiles for 136€, which specifies very personal information about this people, highlighting the commodification of information behind the backs of users; and “Forgot Your Password?” by Aram Bartholl (2013), a collection of 8 books containing 4.7 million Linkedin user passwords printed in alphabetical order, thus the artist highlights the vulnerability of our privacy in the virtual realm .

Diego Díaz later presented a couple of his own works with Clara Boj: “Data Biography” (2017) is a project in which artists consider whether it would be possible to create a reliable personal biography based on their interactions and digital archives. Using a spy software, they were able to access all the information on their mobile phones and to post the information extracted over the course of a year, in a set of 365 books that make up the exhibition installation.

Following the project explained, the artist proposed to the students a debate based on a question: Do companies know us better than ourselves? Some students took the step of participating virtually and argued for and against.

Then the artist presented them a latest work “Data Biopic” (Diego Díaz and Clara Boj, 2018): it is a film that wants to narrate the intimate life of the couple over a year from its trail digital. From the information stored on their mobile phones, photos and their location detected by the GPS,… They recreate this time period, using images extracted from Google Street View.

Finally, he asked the students a new question to discuss and conclude the session: To what extent through this digital model do companies not only archive our interactions, but also induce certain behaviour?

 

Diego Díaz holds a PhD in Fine Arts from the Polytechnic University of Valencia and he works as a professor at the Universitat Jaume I in Castellón, in the degree in Video Game Design and Development. Since 2000 he has been working in collaboration with Clara Boj; his research focuses on redefining the dynamics of social relations that occur in public spaces through new technologies. Diego Díaz is currently working on the Machine Biography project, an investigation into the prediction of possible futures and biographies generated through deep learning techniques, thanks to the award of the Leonardo scholarship from the BBVA Foundation.

Clara and Diego have enjoyed creative and research residencies at institutions such as Hangar, in Barcelona; Interface Culture Lab, in Linz (Austria); Symbiotic System Lab, in Kyoto (Japan), and Interaction and Entertainment Research Center and Mixed Reality Lab, in Singapore. Among other distinctions, they have been awarded the Alfons Roig Research Fellowship by the Valencia Provincial Council in 2006, and the incentive to produce in the international competition Vida 13.2 Arte y Vida Artificial.

His works, installations, videos and research have been presented at international festivals and exhibitions, such as Identidata (Azkuna Zentroa Alhóndiga, 2019), Bibliotecas Insólitas (La Casa Encendida and Ars Santa Mònica, 2018), Transmediale 2010 (Berlin , Germany), MobileFest09 (Sao Paulo, Brazil), New Monsters (Lille, France), Ars Electronica 08 (Linz, Austria) Banquet (ZKM, Karlsruhe, Germany), Big Day Out (Australia), ISEA06 (San Jose, California) ), ISEA04 (Kiasma Museum, Helsinki), Feedback (La Laboral-Gijón), Daejeon Museum (South Korea), etc.

Artículos relacionados