Menú Cerrar

DANIEL DE LA BARRA . ARTIST TALK

Cat.

DANIEL DE LA BARRA . ARTIST TALK

 

11.11.2020 | 11.00 h | Xerrada virtual

 

Assistents: 22 alumnes de 4rt curs del grau de Belles Arts i Òscar Padilla (professor de la Universitat de Barcelona)

 

La xerrada va tenir lloc  a través d’una plataforma digital de video-trucades, i s’adreçava a l’alumnat de 4rt curs de la facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, amb l’acompanyament del professor Òscar Padilla.

L’artista va iniciar la seva xerrada presentant-se i explicant als alumnes la seva trajectòria artística. Daniel de la Barra és un artista peruà establert a Barcelona. El seu itinerari artístic se surt de l’habitual, ja que no parteix d’uns estudis artístics reglats, sinó que es forma de manera autodidacta al marge de la formació acadèmica. El seu aprenentatge artístic te lloc de manera autònoma de la mà d’alguns mestres, que van portar-lo a acabar-se dedicant a la falsificació de pintures.

De la Barra, va explicar el seu treball artístic a partir d’alguns exemples de projectes propis recents. Va parlar-los de la seva participació en l’exposició col·lectiva “paisajes deseados”, comissariada per La Escocesa i realitzada a l’espai Artístic Santa Mònica. El seu projecte partia d’una sèrie d’intervencions realitzades a Portbou al voltant de la figura de Walter Benjamin.

També va parlar del projecte “Consideracions de la Ciudad moderna” que va presentar a la Sala d’Art jove l’any 2019, i que recentment ha tornat a exposar a la biennal de “Lo Pati” (Amposta). Aquest projecte parteix de la relació entre la explotació contemporània de la marca Barcelona i la construcció d’aquesta en base a les històriques activitats de dominació, esclavitud i tràfic humà. Prenent personatges com el Virrei Amat, responsable de l’explotació de les mines de Potosí i Huancavelica, De la Barra proposa una sèrie d’ilustracions o accions documentades a través de fotografies, que posen l’accent en l’amnèsia col·lectiva i recorden l’origen esclavista d’alguns edificis de la ciutat. Aquestes imatges que genera, estan basades en les il·lustracions de Guaman Poma de Ayala , un cronista gràfic del virreinat de Perú, considerat un dels primers símptomes de-colonials de la història.

Va comentar un projecte rellevant anomenat “Workers Left the Factory- Airbnb Experience in 22@” que tot just ha presentat al “Born CMM” en el qual planteja la construcció d’habitacions imaginàries d’Airbnb sobre les ruïnes del centre, llestes per a ser usades per hipotètics turistes.

Darrerament, va explicar el projecte realitzat durant la seva residència a Homesession el juny passat anomenat “Este no es un paisaje”, que exposará al proper mes de Gener a l’espai de Homesession i acompanyarà amb una publicació pròpia.

 

Després d’haver mostrat als alumnes algunes de les seves obres, Daniel de la Barra, va parlar-los d’aspectes més operatius. En relació a la seva metodologia de treball, va comentar que sempre parteix de la teoria per arribar a la pràctica. La seva feina te una forta càrrega d’investigació profunda, que dona peu a un segon moment creatiu que pot adoptar diversos camins i formes finals (performance, pintura, instal·lació, publicació,…). Si bé el contingut teòric és la base i aliment de l’obra de Daniel de la Barra, segons va comentar als alumnes, també cal entendre la importància del contingut comunicatiu de la matèria que finalment donarà cos a la peça. En la seva obra, sovint podem veure la utilització de formats històrics o ja usats, dels quals s’apropia per generar espais de diàleg i vincle semàntic/poètic. La llibertat en la utilització de llenguatges i medis és, considera l’artista, una de les qüestions més importants en el procés de treball.

Un darrer aspecte que va destacar en la conversa directa amb els alumnes, és la importància de treballar dins la institució per a qüestionar-la. La seva postura al respecte és clara: mantenir-se al marge de la institució no ens permet modificar-la. Cal ocupar les institucions i treballar dins d’aquestes, detectant i forçant els marges de llibertat que aquesta imposa.

 

Daniel De La Barra (Lima, Perú.1992). Ha estat resident a Homesession el passat mes de juliol i tornarà a Homesession, en el marc de el programa Invited que compta amb una beca de producció per presentar l’evolució del seu projecte “Això no és un paisatge. Es mou entre la pintura, la instal·lació i la intervenció pública, centrant el seu treball en l’antropologia urbana, la memòria històrica i la identitat de les societats dins de l’homogeneïtzació de l’espai públic i la imposició jeràrquica de poders de dominació en el marc del capitalisme colonial. Comença els seus estudis al 2012 a l’Escola d’Art Contemporani Corrent Altern (Lima, Perú) fins a 2014 que es trasllada a Madrid a continuar els seus estudis de pintura. L’any 2017 és acceptat com a artista resident a La Escocesa Fàbrica de Creació (Barcelona), on roman fins al 2020.


 

Cast.

 

DANIEL DE LA BARRA . ARTIST TALK

 

11.11.2020 | 11.00 h | Charla virtual

 

Asistentes: 22 alumnos de 4º curso del grado de Bellas Artes y Oscar Padilla (profesor de la Universidad de Barcelona)

 

La charla tuvo lugar a través de una plataforma digital de video-llamadas, y se dirigía a los alumnos de 4º curso de la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, ​​con el acompañamiento del profesor Oscar Padilla.

El artista inició su charla presentándose y explicando a los alumnos su trayectoria artística. Daniel de la Barra es un artista peruano establecido en Barcelona. Su itinerario artístico se sale de lo habitual, ya que no parte de unos estudios artísticos reglados, sino que se forma de manera autodidacta al margen de la formación académica. Su aprendizaje artístico tiene lugar de manera autónoma de la mano de algunos maestros, que lo llevaron a terminarse dedicando a la falsificación de pinturas.

De la Barra explicó su trabajo artístico a partir de algunos ejemplos de proyectos propios recientes. Habló de su participación en la exposición colectiva “paisajes deseados”, comisariada por La Escocesa y realizada en el espacio Artístico Santa Mónica. Su proyecto partía de una serie de intervenciones realizadas en Portbou entorno a la figura de Walter Benjamin.

También habló del proyecto “Consideraciones de la Ciudad moderna” que presentó en la Sala d’Arte Jove en el año 2019, y que recientemente ha vuelto a exponer en la bienal de “Lo Pati” (Amposta). Este proyecto parte de la relación entre la explotación contemporánea de la marca Barcelona y la construcción de ésta en base a las históricas actividades de dominación, esclavitud y tráfico humano. Tomando personajes como el Virrey Amat, responsable de la explotación de las minas de Potosí y Huancavelica, De la Barra propone una serie de ilustraciones o acciones documentadas a través de fotografías, que hacen hincapié en la amnesia colectiva y recuerdan el origen esclavista de algunos edificios de la ciudad. Estas imágenes que genera, están basadas en las ilustraciones de Guaman Poma de Ayala, un cronista gráfico del virreinato de Perú, considerado uno de los primeros síntomas de-coloniales de la historia.

Comentó un proyecto relevante llamado “Workers Left the Factory- Airbnb Experience in 22 @” que recientemente ha presentado al “Born CMM” en el que plantea la construcción de habitaciones imaginarias de Airbnb, sobre las ruinas del centro, listas para ser usadas para hipotéticos turistas.

Finalmente, explicó el proyecto realizado durante su residencia en Homesession en junio pasado llamado “Este no es un paisaje”, que expondrá el próximo mes de Enero en el espacio de Homesession y acompañará con una publicación propia.

 

Después de haber mostrado algunas de sus obras a los alumnos, el artista les habló de aspectos más operativos. En relación a su metodología de trabajo, comentó que siempre parte de la teoría para llegar a la práctica. Su trabajo tiene una fuerte carga de investigación profunda que da pie a un segundo momento creativo que puede adoptar varios caminos y formas finales (performance, pintura, instalación, publicación, …). Si bien el contenido teórico es la base y alimento de la obra de Daniel de la Barra, según comentó a los alumnos, también hay que entender la importancia del contenido comunicativo de la materia que finalmente dará cuerpo a la pieza. En su obra, a menudo podemos ver la utilización de formatos históricos o ya usados, de los que se apropia para generar espacios de diálogo y vínculo semántico/poético. La libertad en la utilización de lenguajes y medios es, considera el artista, una de las cuestiones más importantes en el proceso de trabajo.

Un último aspecto que destacó en la conversación directa con los alumnos, es la importancia de trabajar dentro de la institución para cuestionarla. Su postura al respecto es clara: mantenerse al margen de la institución no nos permite modificarla. Hay que ocupar las instituciones y trabajar dentro de estas, detectando y forzando los márgenes de libertad que éstas imponen.

 

Daniel De La Barra (Lima, Perú.1992). Ha sido residente en Homesession el pasado mes de julio y volverá a Homesession, en el marco del programa Invited que cuenta con una beca de producción para presentar la evolución de su proyecto “Esto no es un paisaje”. Se mueve entre la pintura, la instalación • instalación y la intervención pública, centrando su trabajo en la antropología urbana, la memoria histórica y la identidad de las sociedades dentro de la homogeneización del espacio público y la imposición jerárquica de poderes de dominación en el marco del capitalismo colonial. Comienza sus estudios en 2012 en la Escuela de Arte Contemporáneo Corriente Alterna (Lima, Perú) hasta 2014 que se traslada a Madrid a continuar sus estudios de pintura. El año 2017 es aceptado como artista residente en La Escocesa Fábrica de Creación (Barcelona), donde permanece hasta 2020.


 

Eng.

 

DANIEL DE LA BARRA . ARTIST TALK

 

11.11.2020 | 11.00 h | Virtual talk

 

Attendees: 22 4th year students from the Fine Arts degree and Òscar Padilla (professor at the University of Barcelona)

  

The talk took place online, and was addressed to 4th year students from the Faculty of Fine Arts from the University of Barcelona, ​​with the attendance of professor Òscar Padilla.

The artist began his talk by introducing himself and explaining his professional artistic experiences to the students. Daniel de la Barra is a Peruvian artist based in Barcelona. His artistic career is out of the ordinary, since it is not based on regular academic artistic studies. His artistic learning was mostly autonomous. With the help from some teachers, he learned enough to end up working in the forgery of paintings.

De la Barra explained his artistic work by showing some examples of his own recent projects. He told the students about his participation in the collective exhibition “paisajes deseados”, curated by La Escocesa and held at the Santa Mónica Art Space (Barcelona). His project was based on a series of interventions carried out in Portbou (Girona) around the figure of Walter Benjamin.

He also spoke about the project “Consideracions de la Ciudad moderna” which he presented at Sala d’Art Jove in 2019, and which he recently exhibited again at the biennial of “Lo Pati” (Amposta). This project shows the link between the contemporary exploitation of the Barcelona brand, and its construction based on the historical activities of domination, slavery and human trafficking. He uses historical figures such as Virrei Amat, responsible for the exploitation of the Potosí and Huancavelica mines. De la Barra proposes a series of illustrations or documented actions, which emphasize collective amnesia and recall the slave-owning origin of some buildings from the city. These images that he creates, are based on illustrations by Guaman Poma de Ayala, a graphic chronicler of the viceroyalty of Peru, considered one of the first de-colonial symptoms in history.

He spoke about a relevant project called “Workers Left the Factory- Airbnb Experience in 22 @” that he recently presented at the “Born CMM” in which he proposes the construction of imaginary Airbnb rooms on the ruins of the center, ready to be used by hypothetical tourists.

Finally, he explained the project carried out during his residency at Homesession last June, called “Este no es un paisaje”, which he will exhibit in January at the Homesession space. He will also edit a publication about it.

 

After showing the students some of his works, Daniel de la Barra, spoke them about other technical aspects. In relation to his work methodology, he commented that he always starts from theory to get to practice. His work always starts from a strong deep research. After that, there is a second creative moment, that may lead to various results or final forms (performance, painting, installation, publication, …). Although the theoretical content is the basis in Daniel de la Barra’s work, as he commented to the students, it is also very important to understand the communicative content of the materials used to create the final result. In his work, we can often see the use of historical formats, which he appropriates to generate semantic and poetic dialogues and links. Freedom in the use of languages ​​and media is, as the artist considers, one of the most important things in the work process.

A final aspect that stood out in the direct conversation with the students, is the importance of working within the institution to question it. His position on the matter is clear: staying out of the institution does not allow us to modify it. Institutions must be occupied and we must work within them, detecting and forcing the margins of freedom that it imposes.

 

Daniel De La Barra (Lima, Peru. 1992). He has been a resident at Homesession last July and will return to Homesession within the framework of the INVITED program, that has a production grant to present the evolution of his project “Este no es un paisaje”.

He moves between painting, installation and public intervention, focusing his work on urban anthropology, historical memory and the identity of societies within the homogenization of public space and the hierarchical imposition of powers of domination in the framework of colonial capitalism.

He began his studies in 2012 at the Corriente Alterna School of Contemporary Art (Lima, Peru) until 2014 when he moved to Madrid to continue his painting studies. In 2017 he was accepted as a resident artist at La Escocesa Fabrica de creaciò (Barcelona), where he remains.

Artículos relacionados