Menú Cerrar

AZAHARA CEREZO . ARTIST TALK

Cat.

 

AZAHARA CEREZO . ARTIST TALK

 

21.02.2020 | 8.30h | Universitat de Barcelona

 

Assistents: Alumnes de 3r curs del grau de Belles Arts i Jordi Morell (professor de la Universitat de Barcelona)

 

La xerrada va tenir lloc a l’aula de seminaris de l’edifici Parxís, a la facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Aquesta s’adreçava als alumnes de 3r curs, acompanyats pel professor Jordi Morell.

Cerezo va explicar breument la seva trajectòria de formació en audiovisuals i el seu procés de treball. Tot seguit va abordar directament un dels temes clau en el seu treball: el control i les lògiques de poder inscrites en l’espai que habitem.

Va dedicar-se especialment a comentar alguns projectes propis i aliens en els quals s’empra Google Maps com a eina per a generar narratives critiques entorn a la noció de poder sobre el territori. N’és un bon exemple el seu projecte “privacidad interrumpida”(2017). Aquest projecte se centra en el fenomen de protesta que va sorgir a Alemanya amb l’aparició de Google Street View. Molts ciutadans o entitats demanaven protegir la privacitat d’algunes façanes, pel que Google va oferir la solució que aquestes apareguessin borroses. Aquesta operació va deixar alguns punts cecs a través dels quals encara es poden veure aquestes façanes. Aquest projecte consisteix en un arxiu d’exemples d’error en l’intent de protecció de la privacitat per part de Google. “Paisajes digitales de una guerra” (2015) és un altre exemple de projecte propi en el que empra Google Maps, en aquest cas amb una intenció més poètica. Aquest projecte se centra en ubicacions on van tenir lloc episodis significatius a la Guerra Civil espanyola. L’artista cerca aquests espais amb Google Street View, i captura els graffitis de caire polític que s’hi troben en l’actualitat.

També va explicar altres projectes en els quals usa altres plataformes digitals per abordar qüestions referides a l’espai públic. Un d’ells, en col·laboració amb Mario Santamaría, consisteix en un vídeo-assaig que pren les imatges de webcams  particulars situades a l’espai públic, a les quals es pot accedir online. També n’és un bon exemple un altre treball que realitza en solitari, el qual parteix de l’existència d’una peanya buida trobada a l’espai públic prop de París. Aquesta fa al·lusió a un monument al treball que va ser retirat a la 2a Guerra Mundial. L’artista busca a través d’una pàgina web de recerca de treball, persones que dissenyin un monument per ocupar aquesta peanya.

Va mostrar interès en comentar breument els formats expositius que explora en la seva feina, des de la fotografia impresa, passant per la publicació, i la instal·lació fins al vídeo. En aquest darrer format en destaca l’ús de la reproducció d’imatges a temps real, format que contempla i reflecteix el moviment i l’actualització constant de dades.

Cap al final de la sessió Azahara Cerezo va comentar en un to més distès algunes de les qüestions esmentades anteriorment, animant als alumnes a reflexionar-hi.  Va parlar-los de la importància de plantejar-se què és allò que produïm i com es relaciona amb el que ja s’ha produït. En el seu cas, va explicar als alumnes que sempre treballa a partir de material ja produït, reinterpretant-lo o mirant de buscar-li noves lectures. El professor Jordi Morell, va comentar varies qüestions entorn a la homogeneïtzació de la imatge i els va plantejar als alumnes l’interrogant de què produir quan ja s’ha produït tot.

Varis alumnes van animar-se a intervenir fent al·lusió a altra informació que es podia relacionar amb la treballada durant la sessió. Una alumna, per exemple, va comentar el tema de la censura d’imatges de les marxes feministes al seu país d’origen (Mèxic), fet que va obrir una conversa entorn al poder sobre la informació. Cerezo va animar-los a buscar els marges que ens poden permetre donar la volta a aquestes dinàmiques de poder. Un altre alumne, va comentar l’ús de la realitat virtual en la formació militar, fet que va diagnosticar com a perillós, donada la fredor de l’esfera virtual enfront de l’experiència real violenta.

Azahara Cerezo (Girona, 1988). Viu i treballa a Girona. Ha estat resident a Vila Belleville (París), Col·legi d’Espanya (París), Casa de Velázquez (Madrid, intercanvi amb Hangar, Barcelona), Hangar (Barcelona) i 1646 (la Haia, Holanda), entre altres. El seu treball s’ha presentat de manera individual recentment a MAL (Sevilla) amb el títol “Y en ese claroscuro surgen los monstruos”. Ha participat en exposicions col·lectives com “Un món paral·lel” a Arts Santa Mònica (Barcelona), “We are as Gods…” en Nieuwe Vide (Haarlem, Holanda), “Província 53” en MUSAC (Lleó) i CDAN (Osca), “Interval” a casa Hoffmann (Bogotà, Colòmbia) o “Espècies d’Espais” al MACBA (Barcelona). En 2019 ha rebut la beca Exchange de Homesession per a realitzar una residència de dos mesos a Art3, França.

 

       


Cast.

 

AZAHARA CEREZO . ARTIST TALK

 

21.02.2020 | 8.30h | Universidad de Barcelona

 

Assistentes: Alumnos de 3r curso del grado de Bellas Artes y Jordi Morell (profesor de la Universidad de Barcelona)

 

La charla tuvo lugar en el aula de seminarios del edificio Parchís, en la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Esta se dirigía a los alumnos de 3r curso, acompañados por el profesor Jordi Morell.

Cerezo explicó brevemente su trayectoria de formación en audiovisuales y su proceso de trabajo. A continuación abordó directamente uno de los temas clave en su trabajo: el control y las lógicas de poder inscritas en el espacio que habitamos.

Se dedicó especialmente a comentar algunos proyectos propios y ajenos en los que se emplea Google Maps como herramienta para generar narrativas criticas entorno a la noción de poder sobre el territorio. Un buen ejemplo de ello es su proyecto “privacidad interrumpida” (2017). Este proyecto se centra en el fenómeno de protesta que surgió en Alemania con la aparición de Google Street View. Muchos ciudadanos o entidades pedían proteger la privacidad de algunas fachadas, por lo que Google ofreció la solución que estas aparecieran borrosas. Esta operación dejó algunos puntos ciegos a través de los que aún se pueden ver estas fachadas. Este proyecto consiste en un archivo de ejemplos de error en el intento de protección de la privacidad por parte de Google. “Paisajes digitales de una guerra” (2015) es otro ejemplo de proyecto propio en el que usa Google Maps, en este caso con una intención más poética. Este proyecto se centra en ubicaciones donde tuvieron lugar episodios significativos en la Guerra Civil española. La artista busca estos espacios con Google Street View, y captura los graffitis de tipo político que se encuentran en la actualidad.

También explicó otros proyectos en los que usa otras plataformas digitales para abordar cuestiones referidas al espacio público. Uno de ellos, en colaboración con Mario Santamaría, consiste en un vídeo-ensayo que toma las imágenes de webcams particulares situadas en el espacio público, a las que se puede acceder online. También es un buen ejemplo otro trabajo que realiza en solitario, el cual parte de la existencia de una peana vacía encontrada en el espacio público cerca de París. Esta hace alusión a un monumento al trabajo que fue retirado a la 2ª Guerra Mundial. La artista busca a través de una página web para conseguir trabajo, personas que diseñen un monumento que pueda ocupar esa peana.

Mostró interés en comentar brevemente los formatos expositivos que explora en su trabajo, desde la fotografía impresa, pasando por la publicación, y la instalación hasta el vídeo. En este último formato destaca el uso de la reproducción de imágenes en tiempo real, formato que contempla y refleja el movimiento y la actualización constante de datos.

Hacia el final de la sesión Azahara Cerezo comentó en un tono más distendido algunas de las cuestiones mencionadas anteriormente, animando a los alumnos a reflexionar. Les habló de la importancia de plantearse qué es lo que producimos y cómo se relaciona con lo que ya se ha producido. En su caso, explicó a los alumnos que siempre trabaja a partir de material ya producido, reinterpretándolo o tratando de buscarle nuevas lecturas. El profesor Jordi Morell, comentó varias cuestiones en torno a la homogeneización de la imagen y planteó a los alumnos el interrogante de qué producir cuando ya se ha producido todo.

Varios alumnos se animaron a intervenir haciendo alusión a otra información que se podía relacionar con la trabajada durante la sesión. Una alumna, por ejemplo, comentó el tema de la censura de imágenes de las marchas feministas en su país de origen (México), lo que abrió una conversación en torno al poder sobre la información. Cerezo animó a buscar los márgenes que nos pueden permitir dar la vuelta a estas dinámicas de poder. Otro alumno, comentó el uso de la realidad virtual en la formación militar, lo que diagnosticó como peligroso, dada la frialdad de la esfera virtual frente a la experiencia real violenta.

 

Azahara Cerezo (Girona, 1988). Vive y Trabaja en Girona. Ha Estado residente en Villa Belleville (París), Colegio de España (París), Casa de Velázquez (Madrid, Intercambio con Hangar, Barcelona), Hangar (Barcelona) y 1646 (La Haya, Holanda), entre Consejería. Su Trabajo se ha Presentado de manera individual recientemente en MAL (Sevilla) con el título “Y en este claroscuro surgen los monstruos”. Ha participado en exposiciones colectivas como “Un mundo paralelo” en Arts Santa Mónica (Barcelona), “We are as Gods …” en Nieuwe Vide (Haarlem, Holanda), “Provincia 53” en MUSAC (León) y CDAN (Huesca), “Intervalo” en casa Hoffmann (Bogotá, Colombia) o “Especies de Espacios” en MACBA (Barcelona). En 2019 ha recibido la beca Exchange de Homesession para realizar una residencia de dos meses en art3, Francia.

 


Eng.

 

AZAHARA CEREZO . ARTIST TALK

 

21.02.2020 | 8.30h | University of Barcelona

 

Attendees: 3rd year students from the Fine Arts degree and Jordi Morell (professor at the University of Barcelona).

 

The talk took place in the seminar room in the Faculty of Fine Arts (UB). It was addressed to the 3rd year students from the Fine Arts degree, accompanied by professor Jordi Morell.

Cerezo briefly explained her academic background in audiovisuals and his work process. After that, she directly focused on explaining one of the main themes in her work: control and power logics inscribed in the space we inhabit.

She especially commented some of her own works, and also other people’s projects, in which Google Maps is used as a tool to generate critical narratives around the notion of power over the territory. A good example of this is its her project called “privacidad interrumpida” (2017). This project focuses on the protest phenomenon that emerged in Germany with the appearance of Google Street View. Many citizens or entities asked to protect the privacy of some facades, so Google offered the solution that they appear blurred. This operation left some blind spots through which these facades can still be seen. This project consists on a file of mistakes by Google, in the attempt to protect privacy. “Digital landscapes of a war” (2015) is another project of its own in which she uses Google Maps, in this case with a more poetic intention. This project focuses on locations where took place significant episodes of the Spanish Civil War. The artist searches for these spaces with Google Street View, and she captures the political-type graffiti found there today.

She also explained other projects in which she uses other digital platforms to work on issues related to public space. One of them, in collaboration with Mario Santamaría, consists of a video-essay that takes the images of particular webcams located in the public space, which can be accessed online. She also commented another solo work, which is based on the existence of an empty pedestal found in the public space near Paris. This pedestal refers to a “monument to work” that was withdrawn in the 2nd World War. Through a web page to get work, the artist looked for people to design a monument that could occupy that empty pedestal.

She showed interest on briefly explaning the instalation formats she explores in her work. She uses printed photography, publications and video installations, among others. She sometimes uses real-time reproduction formats, as it can reflect the movement and the constant data updating.

Towards the end of the talk, Azahara Cerezo commented in a more relaxed tone on some of the issues mentioned above, encouraging students to reflect. He told them about the importance of considering what we produce and how it relates to what has already been produced. In his case, he explained to the students that he always works from material already produced, reinterpreting it or trying to find new readings. Professor Jordi Morell, commented on several questions about the homogenization of the image and asked the students the question of what to produce when everything has already taken place.

By the end of the talk, several students intervened by providing other related information to discuss. One student, for example, talked about the issue of censored images of feminist marches in her home country (Mexico), which opened a conversation about the power over information. Cerezo encouraged the students to look for the margins that can allow us to turn around these power dynamics. Another student, commented on the use of virtual reality in military training, which he diagnosed as dangerous, given the coldness of the virtual sphere, in comparison of a real violent experience.

 

Azahara Cerezo  (Girona, 1988). Lives and works in Girona. She has been resident in Vila Belleville (Paris), Colegio de España (Paris), Casa de Velázquez (Madrid, Exchange with Hangar, Barcelona), Hangar (Barcelona) and 1646 (The Hague, Netherlands), between Ministry. Her Work has been presented individually recently at MAL (Sevilla) under the title “And in this chiaroscuro the monsters emerge”. She has participated in group exhibitions such as “A parallel world” at Arts Santa Monica (Barcelona), “We are as Gods …” at Nieuwe Vide (Haarlem, Netherlands), “Province 53” at MUSAC (León) and CDAN (Huesca), “Interval” at Hoffmann’s house (Bogota, Colombia) or “Species of Spaces” at MACBA (Barcelona). In 2019 she has received the Exchange Grant from Homesession for a two-month residency at art3, France.

 

Artículos relacionados

pornobonjourxnxz.infopornhud.bizpornlf.compornmegahd.comxdesiporn.biz