Menú Cerrar

GIULIANA RACCO. WORKSHOP

 

Cat.

GIULIANA RACCO. WORKSHOP

 

13/12/2019 | 09.00 | Nau Estruch

 

Assistents: 28 alumnes del Batxillerat Artístic.

 

Aquesta activitat s’ha organitzat amb la col·laboració de Nau Estruch de Sabadell.

El passat Divendres 13 de Desembre l’artista Giuliana Racco va impartir un workshop a la Nau Estruch per a 28 estudiants que cursen el batxillerat artístic a Sabadell. El taller portava per títol “Schwa”, el nom del símbol fonètic que representa el so més utilitzat a la llengua anglesa: “ə”.

Racco va introduir als alumnes en el seu tema principal d’investigació i treball: els idiomes y les lògiques de poder que es manifesten a través d’aquests.

Per a fer-ho els va mostrar varis exemples d’obres realitzades per artistes de parla no anglesa que posen de relleu l’hegemonia de l’anglès en els contextos artístics, com per exemple el vídeo de Ciprian Homorodean “Hello I’m an Artist: Statements and Presentations” (2015) o la peça de Mladen Stilinovic “An artista who cannot speak English is no artist” (1994). Amés, els va mostrar un parell de vídeos en relació als símbols fonètics i a les dinàmiques de poder inscrites en els idiomes.

A partir de l’obra de Homorodean, va proposar als alumnes que assagessin per parelles una presentació oral de si mateixos en anglès. Racco va animar-los a fixar-se en aquells sons que apareixen com a conseqüència de no ser l’anglès la llengua materna del qui parla: quan un s’expressa en una llengua que no li es pròpia, emet sons diferents als del parlant nadiu, a causa de la influència de la seva llengua materna en la pronunciació. L’exercici clau del workshop va consistir en la creació de nous símbols fonètics per part dels alumnes, per intentar recollir aquests nous sons que son fruit d’una barreja lingüística, y que tenen un valor emocional.

Amb la producció de símbols resultant, per grups, els alumnes van fer una barreja i selecció per muntar un pòster final dels nous símbols fonètics creats.


Cast.

 

GIULIANA RACCO. WORKSHOP

 

13/12/2019 | 09.00 | Nau Estruch

 

Asistentes: 28 alumnos del Bachillerato Artístico.

 

Esta actividad se ha organizado con la colaboración de Nau Estruch de Sabadell.

El pasado Viernes 13 de Diciembre la artista Giuliana Racco impartió un workhsop en la Nau Estruch para 28 estudiantes que cursan el bachillerato artístico en Sabadell. El taller llevaba por título “Schwa”, el nombre del símbolo fonético que representa el sonido más utilizado en la lengua inglesa: “ə”.

Racco introdujo a los alumnos en su tema principal de investigación i trabajo: los idiomas y las lógicas de poder que se manifiestan a través de estos.

Para ello, les mostró varios ejemplos de obras creadas por artistas de habla no inglesa, que ponen de relieve la hegemonía del inglés en los contextos artísticos, como por ejemplo el vídeo de Ciprian Homorodean “Hello I’m an Artist: Statements and Presentations” (2015) o la pieza de Mladen Stilinovic “An artista who cannot speak English is no artist” (1994). Además, les mostró un par de vídeos en relación a los símbolos fonéticos i las dinámicas de poder inscritas en los idiomas.

A partir de la obra de Homorodean, propuso a los alumnos que ensayaran por parejas una presentación oral de si mismos en inglés. Racco los animó a fijarse en aquellos sonidos que aparecen como consecuencia de no ser el inglés la lengua materna del hablante: cuando uno se expresa en una lengua que no le es propia, emite sonidos distintos a los del hablante nativo, a causa de influencia de la de su lengua materna en la pronunciación. El ejercicio clave del workshop consistió en la creación de nuevos símbolos fonéticos por parte de los alumnos, para intentar recoger estos nuevos sonidos que son fruto de una mezcla lingüística, y que tienen un valor emocional.

Con la producción de símbolos resultante, por grupos, los alumnos hicieron una mezcla y selección para montar un poster final de los nuevos símbolos fonéticos creados.


Eng.

 

GIULIANA RACCO. WORKSHOP

 

13/12/2019 | 09.00 | Nau Estruch

 

Assistants: 28 high school art students

 

This activity has been organized with the collaboration of Nau Estruch in Sabadell.

Last Friday, December 13, the artist Giuliana Racco gave a workhsop at Nau Estruch for 28 high school art students in Sabadell. The workshop was entitled “Schwa”, the name of the phonetic symbol that represents the most used sound in the English language: “ə”.

Racco introduced the students in her main research and work topic: the languages ​​and the power logics that are manifested through them.

To do this, she showed them several artworks examples created by non-English-speaking artists, which highlight the hegemony of English in artistic contexts, such as Ciprian Homorodean’s video “Hello I’m an Artist: Statements and Presentations” (2015) or Mladen Stilinovic’s piece “An artist who cannot speak English is no artist” (1994). In addition, she showed them a couple of videos regarding phonetic symbols and power dynamics inscribed in languages.

Based on Homorodean’s work, the students started practicing in pairs an oral presentation about themselves in English. Racco encouraged them to notice the sounds that appear as a consequence of not being an English native speaker: when somebody expresses himself in a language that is not his own, he emits sounds that are different from the ones that a native speaker would do, as his pronunciation is influenced by his mother tongue. The main exercise of the workshop consisted in the creation of new phonetic symbols by the students, in order to collect these new sounds that are the result of a linguistic mixture, and that have an emotional value.

In groups, the students mixed and selected some of the new phonetic symbols they created, in order to assemble a final poster that contained them.

Artículos relacionados