Menú Cerrar

DANIEL G. ANDÚJAR. ARTIST TALK & WORKSHOP

DANIEL G. ANDÚJAR. ARTIST TALK I WORKSHOP

 

06, 12 i 13/03/2019 | Universitat de Lleida

 

Assistents: Alumnes del grau d’Educació Social, d’Enginyeria Industrial i Daniel Gutierrez (professor de la Universitat de Lleida)

 

L’activitat amb l’artista Daniel G. Andujar es va realitzar durant tres sessions a l’aula 0.15 de l’edifici Transfronterer de la UdL. En aquestes sessions, l’artista va intervenir en el procés de treball d’un projecte que les alumnes d’ambdues facultats desenvolupen conjuntament. El projecte combina els àmbits de coneixement de les dues facultats per tal de generar processos d’aprenentatge interdisciplinari. Per mitjà d’aquest projecte les alumnes s’organitzen en grups i, prèvia anàlisi d’un context social concret, busquen i projecten estratègies per treballar les problemàtiques que hagin pogut localitzar.

En aquest marc, Daniel G. Andujar, va oferir tres sessions per acompanyar les estudiants en cada un dels processos de treball que estan desenvolupant. En la primera sessió va exposar la seva obra, amb les investigacions en torn la desmitificació de la democràcia de la xarxa, la cerca de formes de desemmascarar estratègies manipuladores de poder -econòmic i polític-, i els recursos per trobar discursos i eines alternatives al poder dominant. Les dues sessions següents, va treballar més concretament amb els projectes que està fent cada grup d’estudiants, per tal de buscar maneres d’integrar-hi metodologies d’investigació pròpies de la pràctica artística i crear sinergies entre el món acadèmic, industrial i la cultura.

Daniel G. Andújar (Almoradí, Alacant, 1966), artista, activista i teòric de l’art, considerat un dels pioners i principals exponents del Net.art de l’Estat espanyol. Des de 1996 desenvolupa el projecte TTTP (Technologies to the People). El seu treball, que es mostra tant en xarxa com en l’espai públic, està proveït d’un fort contingut crític. És el creador de les anomenades pàgines blanques e-(e-sevilla o e-barcelona, entre d’altres) que van esdevenir plataformes de reflexió ciutadana des d’un determinat àmbit cultural. Fou representant del Pavelló de Catalunya a la Biennal d’Arts Visuals de Venècia (2009) i Documenta 14 de Kassel i Atenes (2014), així com una gran mostra retrospectiva la MNCARS el 2015, de la que el comissari Valentín Roma s’ha plantejat la continuació en dues mostres més al Centre del Carme (València), i al Centre de la Imatge de la Virreina (Barcelona), encara per realitzar.

 

 

 


Cast.

 

DANIEL G. ANDÚJAR. ARTIST TALK Y WORKSHOP

 

06, 12 y 13/03/2019 | Universidad de Lleida

 

Asistentes: Alumnas del grado en Educación Social, Ingenieria Industrial y Daniel Gutierrez (profesor de la Universidad de Lleida)

 

La actividad con el artista Daniel G. Andujar se realizó durante tres sesiones en el aula 0.15 del edificio Transfronterizo de la UdL. En estas sesiones, el artista intervino en el proceso de trabajo de un proyecto que las alumnas de ambas facultades desarrollan conjuntamente. El proyecto combina los ámbitos de conocimiento de cada facultad para generar procesos de aprendizaje interdisciplinario. Por medio de este proyecto las alumnas se organizan en grupos y, previo análisis de un contexto social concreto, investigan y ensayan estrategias para trabajar las problemáticas que han podido localizar.

En este marco, Daniel G. Andujar, ofreció tres sesiones para acompañar las estudiantes en cada uno de los procesos de trabajo que están desarrollando. En la primera sesión expuso su obra, con las investigaciones sobre la desmitificación de la democracia de la red, la busca de formas de desenmascarar estrategias manipuladoras de poder -económico y político-, y los recursos para encontrar discursos y herramientas alternativas al poder dominante. Las dos sesiones siguientes, trabajó más concretamente con los proyectos que desarrollan cada grupo de estudiantes, para buscar maneras de integrar metodologías de investigación propias de la práctica artística y crear sinergias entre el mundo académico, industrial y la cultura.

Daniel G. Andújar (Almoradí, Alicante, 1966), artista, activista y teórico del arte, considerado uno de los pioneros y principales exponentes del Net.art del estado español. Desde 1996 desarrolla el proyecto TTTP (Technologies to the People). Su trabajo, que se muestra tanto en red como en el espacio público, está proveído de un fuerte contenido crítico. Es el creador de las llamadas páginas blancas e-(e-sevilla o e-barcelona, entre otros) que devinieron plataformas de reflexión ciudadana desde un determinado ámbito cultural. Fue representante del Pabellón de Catalunya a la Bienal de Artes Visuales de Venecia (2009) y Documenta 14 de Kassel y Atenas (2014), así como una gran muestra retrospectiva la MNCARS el 2015, de la que el comisario Valentín Roma se ha planteado la continuación en dos muestras más al Centro del Carme (Valencia), y en el Centro de la Imagen de la Virreina (Barcelona), todavía por realizar.


Eng.

 

DANIEL G. ANDÚJAR. ARTIST TALK AND WORKSHOP

 

06, 12 and 13/03/2019 | University of Lleida

 

Assistants: Students of Social Education, Industrial Engineering and Daniel Gutierrez (professor at the University of Lleida)

 

The activity with the artist Daniel G. Andujar took place during three sessions in the classroom 0.15 of the Cross-Border building of the UdL. In these sessions, the artist intervened in the work process of a project that the students of both faculties develop together. The project combines the fields of knowledge of each faculty to generate interdisciplinary learning processes. By means of this project the students are organized in groups and, after analysing a specific social context, they investigate and test strategies to work on the problems they have been able to locate.

Within this framework, Daniel G. Andujar offered three sessions to accompany the students in each of the work processes they are developing. In the first session, he presented his work, with research on the demystification of network democracy, the search for ways to unmask strategies that manipulate power -economic and political-, and the resources to find discourses and tools that are alternatives to the dominant power. In the following two sessions, he worked more concretely with the projects developed by each group of students, to look for ways to integrate research methodologies proper to artistic practice and to create synergies between the academic, industrial and cultural worlds.

Daniel G. Andújar (Almoradí, Alicante, 1966), artist, activist and art theorist, considered one of the pioneers and main exponents of Net.art in Spain. Since 1996 he has developed the project TTTP (Technologies to the People). His work, which is shown both on the net and in the public space, is provided with a strong critical content. He is the creator of the so-called white pages e-(e-sevilla or e-barcelona, among others) that became platforms for citizen reflection from a certain cultural sphere. He represented the Catalonia Pavilion at the Venice Biennale of Visual Arts (2009) and Documenta 14 in Kassel and Athens (2014), as well as a large retrospective exhibition at the MNCARS in 2015, of which the curator Valentín Roma has proposed the continuation in two more exhibitions at the Centro del Carme (Valencia), and at the Centro de la Imagen de la Virreina (Barcelona), still to be carried out.

Artículos relacionados

pornobonjourxnxz.infopornhud.bizpornlf.compornmegahd.comxdesiporn.biz