Menú Cerrar

ENTREVISTA A CAROLINA BONFIM

Cat.

Entrevista a Carolina Bonfim realitzada per Júlia García

1- En el workshop que vas impartir aquest febrer en la Facultat de Belles arts vas insistir molt en el procés de creació i l’evolució de l’obra des d’una perspectiva personal. En algun moment vas comentar la necessitat de parlar obertament de com les circumstàncies personals afecten i determinen el desenvolupament de l’obra. Explica’ns una mica més sobre aquest tema i com consideres que s’hauria de plantejar en l’àmbit formatiu (escoles, universitats…).

Quan prenc distància del meu propi treball, m’adono que moltes peces han estat creades a partir de descobriments accidentals normalment dins d’un context quotidià. És com si algun element dins d’un paisatge familiar em produis estranyesa, desconcert o sorpresa de tal manera que em resultés incontrolable no investigar més respecte a això. La “perspectiva personal” que esmentes, jo l’entenc com un posicionament desplegat de la mirada, és a dir, la capacitat d’estranyar el conegut i, alhora, acostar-se a això i aprendre d’això. Sobretot això estic reflexionant ara, contestant aquesta pregunta, però quan estic en la meva vida quotidiana no estic pensant en això, no estic buscant troballes. Respecte a l’àmbit formatiu en arts, sí que crec que podem proposar exercicis per a practicar aquesta mirada desbordada, que re-examina i qüestiona el que es veu, els llenguatges, els gestos, etc., per a llavors un posicionar-se en aquest nou context a través de la pràctica artística.

2- Els alumnes es van sorprendre especialment amb els casos d’experiències personals “performatives” que vas mostrar, i de les quals parteixes per a desenvolupar la teva obra. Quines diferències observes entre la performativitat intencionadament artística i l’íntima o exclusivament personal?

La performativitat i/o el performatiu són conceptes interessantíssims i alhora complexos ja que són emprats des de diferents perspectives i es desplacen per àmbits que van des de la lingüística, les arts, els estudis de gènere, passant per la política, el dret i la religió. Durant el workshop jo he parlat del meu últim projecte, que s’inspira en una sèrie d’entrevistes que vaig fer amb persones que senten el desig de voler sentir-se temporalment un altre. La meva recerca va estar centrada en conèixer les metodologies intuïtives que aquestes persones van desenvolupar per a aconseguir la sensació màxima de sentir-se aquest altre. En molts dels relats, es podria dir que algunes d’elles viuen corporalment una “experiència performativa”, una vegada que tensionan el discurs heteronormatiu i/o hegemònic i descobreixen altres contextos i formes de ser fora d’allò convencional.

En l’art, la performativitat s’acostaria a una característica que no es restringeix a la performance com a llenguatge artístic, seria més aviat una dimensió pròpia a qualsevol obra d’art. Des d’aquesta perspectiva, la performativitat estaria relacionada amb la manera com l’obra actua, amb la seva elaboració, construcció i en el seu poder de transformació.

3- Com valores la teva experiència amb els alumnes de primer curs? Quines impressions et vas portar? Creus que és important que es generi un diàleg entre artista i estudiant d’art?

El meu workshop buscava compartir el meu treball i, alhora, nodrir-se de la mirada dels estudiants. Per a mi va ser una experiència completa. El grup va estar disposat a col·laborar tant en la realització d’un exercici pràctic com amb les seves idees i percepcions dels temes que vaig portar. Aquesta iniciativa de la Universitat de Barcelona i Homesession d’acostar, a través de xerrades i tallers, els estudiants als artistes i viceversa, és imprescindible! Encara que –per a la nostra sorpresa– no sigui una cosa tan evident en el marc acadèmic. És, sobretot, en l’intercanvi que s’estableix en aquestes trobades, on els estudiants podran percebre que les seves inquietuds, dubtes i l’experiència que viuen és inherent al procés creatiu, bé sigui com a estudiant o com a professional.

4- Al setembre duràs a terme un projecte en Homesession. Ens pots avançar alguna cosa?

El projecte que pretenc exposar en Homesession es dirà Not himself, not herself, not itself i és el treball de creació resultant de les entrevistes que he comentat en la resposta 2. El format encara no està definit del tot, però probablement hi haurà una intervenció en l’espai de Homesession i la presentació d’una publicació.


Cast.

Entrevista a Carolina Bonfim realizada por Júlia García

1- En el workshop que impartiste este febrero en la Facultad de Bellas artes hiciste mucho hincapié en el proceso de creación y la evolución de la obra desde una perspectiva personal. En algún momento comentaste la necesidad de hablar abiertamente de cómo las circunstancias personales afectan y determinan el desarrollo de la obra. Explícanos un poco más acerca de este tema y cómo consideras que se debería plantear en el ámbito formativo (escuelas, universidades…).

Cuando tomo distancia de mi propio trabajo, me doy cuenta de que muchas piezas han sido creadas a partir de descubrimientos accidentales normalmente dentro de un contexto cotidiano. Es como si algún elemento dentro de un paisaje familiar me causara extrañeza, desconcierto o sorpresa de tal manera que me resultara incontrolable no investigar más respecto a ello. La “perspectiva personal” que mencionas, yo la entiendo como un posicionamiento desplegado de la mirada, es decir, la capacidad de extrañar lo conocido y, a la vez, acercarse a ello y aprender de ello. Sobre todo eso estoy reflexionando ahora, contestando esta pregunta, pero cuando estoy en mi vida cotidiana no estoy pensando en ello, no estoy buscando hallazgos. Respecto al ámbito formativo en artes, sí creo que podemos proponer ejercicios para practicar esta mirada desbordada, que reexamina y cuestiona lo que se ve, los lenguajes, los gestos, etc., para entonces uno posicionarse en este nuevo contexto a través de la práctica artística. 

2- Los alumnos se sorprendieron especialmente con los casos de experiencias personales “performativas” que mostraste, y de las cuales partes para desarrollar tu obra. ¿Qué diferencias observas entre la performatividad intencionadamente artística y la íntima o exclusivamente personal?

La performatividad y/o lo performativo son conceptos interesantísimos y a la vez complejos ya que son empleados desde diferentes perspectivas y se desplazan por ámbitos que van desde la lingüística, las artes, los estudios de género, pasando por la política, el derecho y la religión. Durante el workshop yo he hablado de mi último proyecto, que se inspira en una serie de entrevistas que hice con personas que sienten el deseo de querer sentirse temporalmente un otro. Mi investigación estuvo centrada en conocer las metodologías intuitivas que estas personas desarrollaron para alcanzar la sensación máxima de sentirse ese otro. En muchos de los relatos, se podría decir que algunas de ellas viven corporalmente una “experiencia performativa”, una vez que tensionan el discurso heteronormativo y/o hegemónico y descubren otros contextos y formas de ser fuera de lo convencional.

En el arte, la performatividad se acercaría a una característica que no se restringe a la performance como lenguaje artístico, sería más bien una dimensión propia a cualquier obra de arte. Desde esa perspectiva, la performatividad estaría relacionada con el modo como la obra actúa, con su elaboración, construcción y en su poder de transformación.

3- ¿Cómo valoras tu experiencia con los alumnos de primer curso? ¿Qué impresiones te llevaste? ¿Crees que es importante que se genere un diálogo entre artista y estudiante de arte?

Mi workshop buscaba compartir mi trabajo y, a la vez, nutrirse de la mirada de los estudiantes. Para mí fue una experiencia completa. El grupo estuvo disponible en colaborar tanto en la realización de un ejercicio práctico como con sus ideas y percepciones de los temas que traje. Esta iniciativa de la Universidad de Barcelona y Homesession de acercar, a través de charlas y talleres, los estudiantes a los artistas y viceversa, ¡es imprescindible! Aunque –para nuestra sorpresa– no sea algo tan evidente en el marco académico. Es, sobre todo, en el intercambio que se establece en estos encuentros, donde los estudiantes podrán percibir que sus inquietudes, dudas y la experiencia que viven es inherente al proceso creativo, bien sea como estudiante o como profesional. 

4- En septiembre vas a llevar a cabo un proyecto en Homesession. ¿Nos puedes adelantar algo?

El proyecto que pretendo exponer en Homesession se llamará Not himself, not herself, not itself y es el trabajo de creación resultante de las entrevistas que he comentado en la respuesta 2. El formato todavía no está definido del todo, pero probablemente habrá una intervención en el espacio de Homesession y la presentación de una publicación.


Eng.

Interview with Carolina Bonfim by Júlia García

1- In the workshop that you gave this February in the Faculty of Fine Arts you put a lot of emphasis on the process of creation and the evolution of the work from a personal perspective. At some point you commented on the need to talk openly about how personal circumstances affect and determine the development of the work. Tell us a little more about this subject and how you think it should be raised in the field of education (schools, universities …).

When I distance myself from my own work, I realise that many pieces have been created from accidental discoveries usually within an everyday context. It is as if some element within a familiar landscape were to cause me strangeness, bewilderment or surprise in such a way that I would find it uncontrollable not to investigate it further. The “personal perspective” that you mention, I understand as an unfolded positioning of the gaze, that is, the capacity to miss what is known and, at the same time, to approach it and learn from it. On all this I am reflecting now, answering this question, but when I am in my daily life I am not thinking about it, I am not looking for findings. Regarding the field of arts education, I do believe that we can propose exercises to practice this overflowing gaze, which re-examines and questions what is seen, languages, gestures, etc., to then position oneself in this new context through artistic practice.

2- The students were especially surprised with the cases of personal “performative” experiences that you showed, and of which parts to develop your work. What differences do you observe between the intentionally artistic performativity and the intimate or exclusively personal one?

Performativity and/or performativity are very interesting and at the same time complex concepts since they are used from different perspectives and they move through fields that range from linguistics, arts, gender studies, through politics, law and religion. During the workshop I talked about my latest project, which is inspired by a series of interviews I did with people who feel the desire to feel temporarily one another. My research was focused on knowing the intuitive methodologies that these people developed to reach the maximum sensation of feeling that other. In many of the stories, it could be said that some of them live corporally a “performative experience”, once they stress the heteronormative and/or hegemonic discourse and discover other contexts and ways of being outside the conventional.

In art, performativity would approach a characteristic that is not restricted to performance as an artistic language; it would rather be a dimension proper to any work of art. From that perspective, performativity would be related to the way in which the work acts, with its elaboration, construction and in its power of transformation.

3- How do you value your experience with first-year students? What impressions did you get? Do you think it is important to generate a dialogue between artist and art student?

My workshop sought to share my work and, at the same time, feed off the students’ gaze. For me it was a complete experience. The group was available to collaborate both in the realization of a practical exercise and with their ideas and perceptions of the themes I brought. This initiative of the University of Barcelona and Homesession to bring students closer to artists through talks and workshops, and vice versa, is essential! Although -to our surprise- it is not something so evident in the academic framework. It is, above all, in the exchange that is established in these meetings, where students will be able to perceive that their concerns, doubts and the experience they live is inherent to the creative process, either as a student or as a professional.

4- In September you are going to carry out a project in Homesession. Can you give us an advance?

The project that I intend to exhibit at Homesession will be called Not himself, not herself, not itself and it is the creative work resulting from the interviews that I have commented on in answer 2. The format is not yet fully defined, but there will probably be an intervention in the Homesession space and the presentation of a publication.

Artículos relacionados

pornobonjourxnxz.infopornhud.bizpornlf.compornmegahd.comxdesiporn.biz