Menú Cerrar

EULÀLIA ROVIRA & ADRIAN SCHINDLER. WORKSHOP

Cat.

 

EULÀLIA ROVIRA & ADRIAN SCHINDLER. WORKSHOP

 

26/03/2019 | 18h | Universitat de Barcelona

 

Assistents: Alumnes de primer curs del grau de Belles Arts i Gina Gimenez (professora de la Universitat de Barcelona)

 

Aquesta activitat va tenir lloc al tercer pis de l’edifici menjadors de la facultat de Belles Arts de la UB. El workshop va consistir amb un exercici pràctic d’experimentació en escriptura, performance i vídeo, a partir de les investigacions del projecte que la parella d’artistes estan desenvolupant actualment amb la Beca d’Arts Visuals 2018 de la Fundació Güell i amb la col·laboració de Homesession. L’activitat es plantejava com un gran repte per a les alumnes de primer, poc habituades a propostes com les que fan l’Eulàlia i l’Adrian. No obstant això, la sessió va succeir de manera molt còmoda, propera i entenedora gràcies a l’actitud que les artistes van tenir en tot moment i la predisposició de les assistents davant la proposta.

En un primer moment, les artistes van exposar breument el projecte que donava marc a l’activitat. Una investigació sobre l’ornament i l’arquitectura, que revisa els conflictes d’ordre històric i polític que s’hi amaguen al darrere. Amb aquest context, van convidar les assistents a posar sobre la taula aquells objectes ornamentats que els havien demanat portar de casa. Amb els objectes davant, entre totes van llegir el Reader que les artistes havien entregat la sessió anterior. Ho van fer per parelles llegint simultàniament en veu alta, i amb una condició que se’ls va assignar a l’atzar que performativitzava la lectura. Aquestes condicions exigien, per exemple, llegir xiuxiuejant, amb veu trista o alternant les paraules del text amb la parella. Per casualitats, la performance generava coincidències entre el text i la lectura que potenciaven els conceptes del Reader.

Després d’aquesta dinàmica les artistes van organitzar les assistents en grups de tres i van proposar un exercici d’experimentació amb escriptura. Cada grup triava un objecte, i havia d’escriure tres textos en relació a l’ornament. El primer text havia de descriure l’objecte, el segon havia d’especular l’origen de l’objecte, i el tercer havia d’exposar els atributs que atorgava l’ornament a l’objecte en concret. Els escrits havien de rotar entre els membres del grup, com un cadàver exquisit, sense saber massa bé com podien acabar. Més tard, van haver de concretar un únic text seleccionant i editant tot allò que havien escrit fins al moment. En acabar, les artistes, van demanar a cada grup llegir el text davant la resta d’assistents, però calia fer-ho com una performance, integrant recursos com els que havien practicat al principi del workshop. També hi van incorporar un parell de micròfons per amplificar la veu i una càmera connectada a un projector. Cada proposta de performance va suposar una experimentació diferent, entre el text, la veu, la llum i el vídeo, que va reflectir com les assistents havien estat interessades i motivades durant el workshop.

Eulàlia Rovira (1985) i Adrian Schindler (1989) treballen en col·laboració des del 2013. Són llicenciades en Belles Arts –Universitat de Barcelona i Beaux-Arts de París respectivament– i han cursat el postgrau Art in Context a la UdK de Berlín. Han exposat de manera individual al Musée de Bibracte (Saint-Léger-sur- Beuvray, FR), Fireplace (Barcelona) i Espai Dos, Sala Muncunill (Terrassa) i en diverses exposicions col·lectives o screenings com a Galerie Martin Janda (Vienna), Turf Projects (Croydon, UK), àngels barcelona, etHALL (L’Hospitalet), Centro Cultural Montehermoso (Vitoria), Kreuzberg Pavillon (Berlín) i ZKU – Center for Art and Urbanístics (Berlín). Recentment han estat premiades amb la beca d’arts visuals de la Fundació Güell i Homesession.


Cast.

 

EULÀLIA ROVIRA & ADRIAN SCHINDLER. WORKSHOP

 

26/03/2019 | 18h | Universidad de Barcelona

 

Asistentes: Alumnas de primer curso del grado en Belles Artes y Gina Gimenez (profesora de la Universidad de Barcelona)

 

Esta actividad tuvo lugar en el tercer piso del edificio Menjadors de la facultad de Bellas Artes de la UB. El workshop consistió con un ejercicio práctico de experimentación en escritura, performance y video, a partir de las investigaciones del proyecto que la pareja de artistas están desarrollando actualmente con la Beca de Artes Visuales 2018 de la Fundación Güell y con la colaboración de Homesession. La actividad se planteaba como un gran reto para las alumnas de primero, poco habituadas a propuestas como las que hacen Eulàlia y la Adrian. Sin embargo, la sesión sucedió de manera muy cómoda, próxima y entendedora gracias a la actitud que las artistas tuvieron en todo momento y la predisposición de las asistentes ante la propuesta.

En un primer momento, las artistas expusieron brevemente el proyecto que daba marco a la actividad. Una investigación sobre el ornamento y la arquitectura, que revisa los conflictos de orden histórico y político que se esconden tras ella. Con este contexto, invitaron las asistentes a posar sobre la mesa aquellos objetos ornamentados que les habían pedido llevar de casa. Con los objetos delante, entre todas leyeron el Reader que las artistas les entregaron la sesión anterior. Lo hicieron por parejas leyendo simultáneamente en voz alta, y con una condición que se los asignó al azar que performativitzava la lectura. Estas condiciones exigían, por ejemplo, leer cuchicheando, con voz triste o alternando las palabras del texto con la pareja. Por las casualidades, la performance generaba coincidencias entre el texto y la lectura que potenciaban los conceptos del Reader.

Después de esta dinámica las artistas organizaron las asistentes en grupos de tres y propusieron un ejercicio de experimentación con escritura. Cada grupo elegía un objeto, y tenía que escribir tres textos en relación el ornamento. El primer texto tenía que describir el objeto, el segundo tenía que especular el origen del objeto, y el tercero tenía que exponer los atributos que otorgaba el ornamento en el objeto en concreto. Los escritos tenían que pasar entre los miembros del grupo, como un cadáver exquisito, sin saber demasiado bien cómo podían acabar. Más tarde, tuvieron que concretar un único texto seleccionando y editando todo aquello que habían escrito hasta el momento. Al finalizar, las artistas, pidieron a cada grupo leer el texto ante el resto de asistentes, pero debían hacerlo como una performance, integrando recursos como los que habían practicado en los primeros momentos del workshop. También incorporaron un par de micrófonos para amplificar la voz y una cámara conectada a un proyector. Cada propuesta de performance supuso una experimentación diferente, entre el texto, la voz, la luz y el video, que reflejó como las asistentes se habían interesado y motivado por el workshop.

Eulàlia Rovira (1985) y Adrian Schindler (1989) trabajan en colaboración desde 2013. Son licenciadas en Bellas artes –Universitat de Barcelona y Beaux-Artes de París respectivamente– y han cursado el posgrado Art in Context a la UdK de Berlín. Han expuesto de manera individual al Musée de Bibracte (Saint-Léger-sur- Beuvray, FR), Fireplace (Barcelona) y Espacio Dos, Sala Muncunill (Terrassa) y en varias exposiciones colectivas o screenings como Galerie Martin Janda (Vienna), Turf Projects (Croydon, UK), àngels barcelona, etHALL (Hospitalet), Centro Cultural Montehermoso (Vitoria), Kreuzberg Pavillon (Berlín) y ZKU – Center for Art and Urbanistics (Berlín). Recientemente han sido premiadas con la beca de artes visuales de la Fundación Güell y Homesession.

 


Eng.

 

EULÀLIA ROVIRA & ADRIAN SCHINDLER. WORKSHOP

 

26/03/2019 | 18h | University of Barcelona

 

Assistants: First-year Fine Arts students and Gina Gimenez (professor at the University of Barcelona)

 

This activity took place on the third floor of the Menjadors building of the Fine Arts Faculty of the UB. The workshop consisted of a practical exercise of experimentation in writing, performance and video, based on the researches of the project that the couple of artists are currently developing with the Visual Arts Grant 2018 of the Güell Foundation and with the collaboration of Homesession. The activity was presented as a great challenge for first-year students, who are not used to proposals such as those made by Eulàlia and Adrian. However, the session took place in a very comfortable, close and understandable way thanks to the attitude that the artists had at all times and the predisposition of the attendees to the proposal.

At first, the artists briefly presented the project that provided the framework for the activity. An investigation into ornament and architecture, which reviews the historical and political conflicts that lie behind it. In this context, the participants were invited to pose on the table those ornate objects that they had been asked to bring from home. With the objects in front of them, they read together the Reader that the artists gave them during the previous session. They did so in pairs simultaneously reading aloud, under a condition that they were randomly assigned to performativitzava reading. These conditions demanded, for example, reading by whispering, with a sad voice, or alternating the words of the text with the couple. By chance, the performance generated coincidences between the text and the reading that enhanced the concepts of the Reader.

After this dynamic, the artists organized the assistants in groups of three and proposed an exercise of experimentation with writing. Each group chose an object, and had to write three texts in relation to the ornament. The first text had to describe the object, the second had to speculate on the origin of the object, and the third had to expose the attributes given by the ornament in the specific object. The writings had to pass among the members of the group, like an exquisite corpse, without knowing too well how they could end up. Later, they had to make a single text by selecting and editing everything they had written so far. At the end, the artists asked each group to read the text in front of the rest of the audience, but they had to do it as a performance, integrating resources like the ones they had practiced in the first moments of the workshop. They also incorporated a pair of microphones to amplify the voice and a camera connected to a projector. Each performance proposal involved a different experimentation, between text, voice, light and video, which reflected how the attendees had been interested and motivated by the workshop.

Eulàlia Rovira (1985) and Adrian Schindler (1989) have been working together since 2013. They have a degree in Fine Arts -Universitat de Barcelona and Beaux-Artes de París respectively- and a postgraduate degree in Art in Context at the UdK in Berlin. They have exhibited individually at the Musée de Bibracte (Saint-Léger-sur-Beuvray, FR), Fireplace (Barcelona) and Espacio Dos, Sala Muncunill (Terrassa) and in several collective exhibitions or screenings such as Galerie Martin Janda (Vienna), Turf Projects (Croydon, UK), àngels barcelona, etHALL (Hospitalet), Centro Cultural Montehermoso (Vitoria), Kreuzberg Pavillon (Berlin) and ZKU – Center for Art and Urbanistics (Berlin). They have recently been awarded the Güell Foundation Visual Arts Grant and Homesession.

Artículos relacionados