Menú Cerrar

EULÀLIA ROVIRA & ADRIAN SCHINDLER. ARTIST TALK

Cat.

 

EULÀLIA ROVIRA & ADRIAN SCHINDLER. ARTIST TALK

 

25/03/2019 | 18h | Universitat de Barcelona

 

Assistents: Alumnes de primer curs del grau de Belles Arts, Gina Gimenez i Daniel Chust (professores de la Universitat de Barcelona)

 

L’activitat es va desenvolupar al segon pis de l’edifici menjadors de la facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. La disposició de l’aula va ser en forma d’auditori, de manera que les estudiants i les docents miraven la parella d’artistes i una projecció sobre la paret que hi havia darrere seu. La sessió va consistir en la presentació de projectes recents que les artistes havien realitzat plegades. L’explicació de les artistes va ser propera i distesa, amb suport d’imatges i vídeos, que facilitava la comprensió de les seves investigacions i metodologies de treball. Per cada un dels projectes presentats, es va destinar un temps perquè els assistents fessin comentaris i expressessin dubtes. L’Adrian i l’Eulàlia també van mostrar algunes publicacions derivades d’alguns dels seus projectes.

Els treballs que van presentar les artistes s’emmarquen entre dues línies de recerca. Per una banda l’interès per l’ornament, els objectes i els cossos, com reflectia el projecte One matif says to the other: I can’t take my eyes off you on havien intentat apropar dos mons: els tatuatges tribals i un estil d’estampats tèxtils amb motius luxosos. Uns mons connectats per fortes càrregues històriques, colonials i polítiques. Un altre projecte que s’incloïa en la mateixa línia de recerca era The Feet Fixed to the Ground Betray. Aquest centra en les tensions que encarnen uns bancs d’una plaça pública de Barcelona, el disseny dels quals es basen en la reforma urbana de París del s. XIX. L’altra línia de recerca que les artistes van explicar s’interessava més per la geologia, com és el cas de La part sombre, projecte que van realitzar en una residència al Centre Europeu d’Arqueologia Biblacte. En aquest projecte el protagonista era un mineral fòssil, amb el qual les artistes revelaven certes narracions al marge de la història canònica del petroli.

Per acabar les artistes van repartir entre les assistents, una petita edició que havien preparat de cara al workshop que tenien l’endemà amb les mateixes alumnes. Aquesta constava d’un recull de fragments de text de diferents autores artistes, antropòlogues, arquitectes, filòsofs i crítiques, que havien seleccionat i ordenat per conceptes. El workshop formaria part del treball que estan desenvolupant actualment; el projecte guanyador de la Beca d’Arts Visuals 2018 de la Fundació Güell, que es mostrarà el pròxim mes de juliol a Homesession. Aquest projecte dona continuïtat a les investigacions en torn l’ornament, però centrant-se aquest cop amb l’arquitectura i prenent com a punt de partida la Pedrera i la càrrega política i històrica del passeig de Gràcia de Barcelona.

Eulàlia Rovira (1985) i Adrian Schindler (1989) treballen en col·laboració des del 2013. Són llicenciades en Belles Arts –Universitat de Barcelona i Beaux-Arts de París respectivament– i han cursat el postgrau Art in Context a la UdK de Berlín. Han exposat de manera individual al Musée de Bibracte (Saint-Léger-sur- Beuvray, FR), Fireplace (Barcelona) i Espai Dos, Sala Muncunill (Terrassa) i en diverses exposicions col·lectives o screenings com a Galerie Martin Janda (Vienna), Turf Projects (Croydon, UK), àngels barcelona, etHALL (L’Hospitalet), Centro Cultural Montehermoso (Vitoria), Kreuzberg Pavillon (Berlín) i ZKU – Center for Art and Urbanístics (Berlín). Recentment han estat premiades amb la beca d’arts visuals de la Fundació Güell i Homesession.


Cast.

 

EULÀLIA ROVIRA & ADRIAN SCHINDLER. ARTIST TALK

 

25/03/2019 | 18h | Universidad de Barcelona

 

Asistentes: Alumnas de primer curso del grado en Belles Artes, Gina Gimenez i Daniel Chust (profesores de la Universidad de Barcelona)

 

La actividad se desarrolló en el segundo piso del edificio Menjadors de la facultad de Bellas artes de la Universitat de Barcelona. La disposición del aula fue en forma de auditorio, de manera que las estudiantes y las docentes miraban la pareja de artistas y una proyección sobre la pared que había detrás suyo. La sesión consistió en la presentación de proyectos recientes que las artistas habían realizado conjuntamente. Su explicación fue próxima y distendida, con apoyo de imágenes y videos, que facilitaba la comprensión de sus investigaciones y metodologías de trabajo. Por cada uno de los proyectos presentados, se destinó un tiempo porque los asistentes hicieran comentarios y expresaran dudas. Adrian y Eulalia también mostraron publicaciones derivadas de algunos de los suyos proyectos.

Los trabajos que presentaron las artistas se enmarcan entre dos líneas de investigación. Por un lado el interés por el ornamento, los objetos y los cuerpos, como reflejaba el proyecto One matif says to the other: I can’t take my eyes off you donde habían intentado acercar dos mundos: los tatuajes tribales y un estilo de estampados textiles con motivos lujosos. Unos mundos conectados por fuertes cargas históricas, coloniales y políticas. Otro proyecto que se incluía en la misma línea de investigación era The Feet Fixed to the Ground Betray. Este se centra en las tensiones que encarnan los bancos de una plaza pública de Barcelona, el diseño de los cuales se basan en la reforma urbana de París del s. XIX. La otra línea de investigación que las artistas explicaron se interesaba más por la geología, como es el caso de La part sombre, proyecto que realizaron en una residencia al Centro Europeo de Arqueología Biblacte. En este proyecto el protagonista era un mineral fósil, con el que las artistas revelaban ciertas narraciones al margen de la historia canónica del petróleo.

Para acabar las artistas repartieron entre las asistentes, un Reader que habían preparado para el workshop del día siguiente, con las mismas alumnas. Este constaba de una compilación de fragmentos de texto de diferentes autoras artistas, antropólogas, arquitectas, filósofos y críticas, que habían seleccionado y ordenado por conceptos. El workshop formaría parte del trabajo que están desarrollando actualmente; el proyecto ganador de la Beca de Artes Visuales 2018 de la Fundación Güell, que se mostrará el próximo mes de julio en Homesession. Este proyecto da continuidad a las investigaciones en turno el ornamento, pero centrándose esta vez con la arquitectura y tomando como punto de partida la Pedrera y la carga política e histórica del paseo de Gracia de Barcelona.

Eulàlia Rovira (1985) y Adrian Schindler (1989) trabajan en colaboración desde 2013. Son licenciadas en Bellas artes –Universitat de Barcelona y Beaux-Artes de París respectivamente– y han cursado el posgrado Art in Context a la UdK de Berlín. Han expuesto de manera individual al Musée de Bibracte (Saint-Léger-sur- Beuvray, FR), Fireplace (Barcelona) y Espacio Dos, Sala Muncunill (Terrassa) y en varias exposiciones colectivas o screenings como Galerie Martin Janda (Vienna), Turf Projects (Croydon, UK), àngels barcelona, etHALL (Hospitalet), Centro Cultural Montehermoso (Vitoria), Kreuzberg Pavillon (Berlín) y ZKU – Center for Art and Urbanistics (Berlín). Recientemente han sido premiadas con la beca de artes visuales de la Fundación Güell y Homesession.

 


Eng.

 

EULÀLIA ROVIRA & ADRIAN SCHINDLER. ARTIST TALK

 

25/03/2019 | 18h | University of Barcelona

 

Assistants: First-year Fine Arts students, Gina Gimenez and Daniel Chust (professors at the University of Barcelona)

 

The activity took place on the second floor of the Menjadors building of the Fine Arts Faculty of the University of Barcelona. The layout of the classroom was in the form of an auditorium, so that the students and teachers looked at the couple of artists and a projection on the wall behind them. The session consisted of the presentation of recent projects that the artists had carried out jointly. Their explanation was close and relaxed, with the support of images and videos, which facilitated the understanding of their research and work methodologies. For each of the projects presented, some time was set aside for the audience to make comments and express doubts. Adrian and Eulalia also showed publications derived from some of their projects.

The works presented by the artists are framed between two lines of research. On the one hand, the interest in ornament, objects and bodies, as reflected in the project One matif says to the other: I can’t take my eyes off you where they had tried to bring two worlds closer together: tribal tattoos and a style of textile prints with luxurious motifs. These worlds are connected by strong historical, colonial and political charges. Another project included in the same line of research was The Feet Fixed to the Ground Betray. It focuses on the tensions embodied by the benches of a public square in Barcelona, the design of which is based on the urban reform of Paris in the 19th century. The other line of research that the artists explained was more interested in geology, as in the case of La part sombre, a project they carried out in a residence at the Biblacte European Archaeology Centre. In this project the protagonist was a fossil mineral, with which the artists revealed certain narratives on the fringe of the canonical history of oil.

Finally, the artists distributed among the attendees a Reader that they had prepared for the workshop the following day, with the same students. This consisted of a compilation of text fragments from different authors, artists, anthropologists, architects, philosophers and critics, who had selected and ordered by concepts. The workshop would be part of the work they are currently developing; the winning project of the Visual Arts Grant 2018 of the Güell Foundation, which will be shown next July in Homesession. This project gives continuity to the researches in turn the ornament, but focusing this time with the architecture and taking as starting point the Pedrera and the political and historical load of the Passeig de Gràcia of Barcelona.

Eulàlia Rovira (1985) and Adrian Schindler (1989) have been working together since 2013. They have a degree in Fine Arts -Universitat de Barcelona and Beaux-Artes de París respectively- and a postgraduate degree in Art in Context at the UdK in Berlin. They have exhibited individually at the Musée de Bibracte (Saint-Léger-sur-Beuvray, FR), Fireplace (Barcelona) and Espacio Dos, Sala Muncunill (Terrassa) and in several collective exhibitions or screenings such as Galerie Martin Janda (Vienna), Turf Projects (Croydon, UK), àngels barcelona, etHALL (Hospitalet), Centro Cultural Montehermoso (Vitoria), Kreuzberg Pavillon (Berlin) and ZKU – Center for Art and Urbanistics (Berlin). They have recently been awarded the Güell Foundation Visual Arts Grant and Homesession.

Artículos relacionados