Menú Cerrar

CAROLINA BONFIM. WORKSHOP

cat.

 

CAROLINA BONFIM. TALLER

 

20.02.2019 | 18.30 h | Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona 

 

Assistents:  alumnes de primer curs del grau de Belles Arts, Teresa Pera i Jordi Morell (professors de la Universitat de Barcelona)

 

L’activitat va tenir lloc a l’aula 002 de la Facultat de Belles Arts de la UB. Aquesta es va pensar per a un grup d’alumnes de 1r curs, i es va desenvolupar amb el suport dels professors Teresa Pera i Jordi Morell. La sessió es va dividir en dues parts: teòrica i pràctica, ambdues impartides des de la absoluta franquesa i proximitat per part de l’artista, cosa que va facilitar als alumnes seguir el gran volum d’informació que va exposar-los.

Bonfim va presentar-se, explicant una experiència personal que va viure una nit a Barcelona, quan tot just acabava d’instal·lar-se a la ciutat, per estudiar un màster. Aquesta anècdota va ser decisiva per ella, ja que va transformar el curs de la seva producció artística. Un succés que va ser puntual, va acabar transformant-se en un ritual que repetia varies nits a la setmana durant 8 mesos, i que arrel d’una conversa amb el professor i artista Lluís Bisbe, va atorgar-li valor com a projecte artístic. Aquesta activitat consistia en anar per la nit a una mateixa discoteca, tota sola, i dedicar-se a analitzar la manera de ballar de les persones presents, intentar imitar-les in situ i, en arribar a casa, registrar els passos de ball, a través de la reproducció d’aquests utilitzant el seu propi cos. Aquest fet va fer-li entendre el cos com a arxiu (o arxivador), fet que va impulsar-la a fer una extensa recerca d’antecedents de processos similars, en els que s’usés el cos com a arxiu, tant des de l’àmbit artístic i científic, com des del personal.

Amb l’ajuda d’un munt d’objectes desplegats sobre la taula, va anar explicant diverses histories i referents pel que fa aquesta practica. Va parlar de reinterpretació, destrucció i encarnació de l’arxiu a través d’aquests objectes i des de punts de vista diversos: alguns més analítics, d’altres més emocionals,…

Amb l’explicació de tot el contingut teòric com a precedent, va establir un diàleg amb els alumnes, tractant de entendre junts altres exemples en la nostra quotidianitat, on el cos funciona com a arxiu, i posteriorment va proposar-los registrar gràficament un gest corporal que volguessin arxivar en una mena de “banc de gestos”. Posteriorment l’artista va anar ensenyant els resultats i comentant-los un per un.

 


cast.

 

CAROLINA BONFIM. TALLER

 

20.02.2019 | 18.30 h | Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona 

 

Asistentes:  alumnos de primer curso del grado de Bellas Artes, Teresa Pera y Jordi Morell (profesores de la Universidad de Barcelona)

 

La actividad tuvo lugar en el aula 002 de la Facultad de Bellas Artes de la UB. Ésta se pensó para un grupo de alumnos de 1r curso, y se desarrolló con el apoyo de los profesores Teresa Pera y Jordi Morell. La sesión se dividió en dos partes: teórica y practica, ambas impartidas desde la absoluta franqueza y proximidad por parte de la artista, cosa que facilitó a los alumnos seguir el gran volumen de información que les expuso.

Bonfim se presentó, explicando una experiencia personal que vivió una noche en Barcelona, cuando justamente acababa de instalarse en la ciudad, para estudiar un master. Esta anécdota fue decisiva para ella, puesto que cambió el rumbo de su producción artística. Un suceso que fue puntual, acabó transformándose en un ritual que repetía varias noches a la semana durante 8 meses, y que a raíz de una conversación con el profesor y artista Lluís Bisbe, le otorgó valor como proyecto artístico.  Esta actividad consistía en ir de noche a una misma discoteca, sola, y dedicarse a analizar la manera de bailar de las personas presentes, tratar de imitar-las in situ y, al llegar a casa, reistrar los pasos de baile, a través de la reproducción de estos usando su mismo cuerpo. Este hecho le hizo pensar en cuerpo como archivo (o archivador), hecho que la impulsó a iniciar una extensa investigación sobre antecedentes de procesos similares, en los que se emplease el cuerpo como archivo, tanto desde el ámbito artístico y científico, como el personal.

Con la ayuda de un montón de objetos dispuestos sobre la mesa, fue explicando diversas historias y referentes acerca de esta practica. Habló de reinterpretación, destrucción y encarnación del archivo a través de estos objetos, y desde puntos de vista diversos: algunos mas analíticos, otros mas emocionales,…

Con la explicación de todo el contenido teórico como precedente, estableció un dialogo con los alumnos, tratando de entender juntos otros ejemplos en nuestra cotidianidad, donde el cuerpo funcionara como archivo, y posteriormente les propuso registrar gráficamente un gesto corporal que quisieran archivar en una especie de “banco de gestos”. Posteriormente la artista fue enseñando los resultados y comentándolos uno por uno.

 


eng.

 

CAROLINA BONFIM. WORKSHOP

 

20.02.2019 | 18.30 h | Faculty of Fine Art at Universitat de Barcelonaa 

 

Attendees: 20 first year students from the BA in Fine Art, Teresa Pera and Jordi Modell (lecturers at Universitat de Barcelona)

 

The activity took place in the 002 room of the Faculty of Fine Arts at UB. It was prepared for a group of 1st-year students, and was developed with the support of Professors Teresa Pera and Jordi Morell. The session was divided into two parts: theoretical and practical, both imparted in a absolute frankness and closeness way by the artist, which facilitated the students to follow the large volume of information that was presented to them. Bonfim introduced herself, explaining a personal experience that took place in Barcelona, at night, ​​when she had just settled in the city, to study a master’s degree. This anecdote was decisive for her, since she changed the course of her artistic production. An event that was punctual, ended up becoming a ritual that she repeated several nights a week for 8 months. After a conversation with the professor and artist Lluís Bisbe, she finally gave this anecdote value as an artistic project. This activity consisted in going at night to the same club, alone, and to analyze the dancing style of the people present, and try to imitate them in situ. When she got home, she recorded all the steps of the dance, using her own body to reproduce it.

This fact made her think of the body as an archive, and it encouraged her to initiate a large investigation into the background of similar processes, in which the body was used as an archive, from an artistic, scientific and also personal perspective.

With the help of lots of objects placed on the table, she explained stories and references about this practice. She spoke of reinterpretation, destruction and incarnation of the archive through these objects, and from different points of view: some more analytical, others more emotional, …

With the explanation of all the theoretical content as precedent, she established a dialogue with the students, trying to understand together other examples in our daily life, where the body would work as a file or archive, and then proposed to graphically record a bodily gesture that they would like to archive in a kind of “bank of gestures”. Later, the artist showed the results and commented them one by one.

 

Artículos relacionados

pornobonjourxnxz.infopornhud.bizpornlf.compornmegahd.comxdesiporn.biz