Menú Cerrar

CHRISTINA SCHULTZ. ARTIST’S TALK

cat.

CHRISTINA SCHULTZ. XERRADA D’ARTISTA

 

27.11.2018 | 10:00h | Facultat de Belles Arts

 

Assistents: 24 estudiants de tercer curs del grau de Belles Arts i Òscar Padilla (professor de la Universitat de Barcelona)

 

La xerrada de Christina Schultz es va celebrar a la Sala d’Actes de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Va ser presentada als alumnes pel professor Òscar Padilla. L’artista va desenvolupar l’exposició fent ús gairebé només de la paraula, en un to molt distes, recorrent sovint a l’anècdota i la vivència en primera persona, el que va facilitar que els assistents connectessin fàcilment amb les idees i conceptes, donant lloc a preguntes i converses, cap al final de l’acte.

Schultz va seleccionar les temàtiques a debatre, tenint molt en compte a quin públic es dirigia: estudiants d’art, en gran part, de 3r curs. Per aquest motiu va llençar tres primers conceptes prou controvertits, en relació al món artístic professional, que al llarg de la xerrada va anar recuperant i desmuntant: “disciplina artística”, “èxit” i “negoci”. Va anar treballant aquestes idees des de diferents perspectives, introduint nous interrogants vinculats al significat de “ser artista”, el valor de l’obra, i la lògica capitalista de productivitat en la que aquesta activitat s’inscriu, entre d’altres. A partir d’aquestes propostes temàtiques, va anar entrellaçant l’explicació d’alguns dels seus projectes personals, deixant entreveure el seu posicionament artístic de base. Va parar especial atenció als seus treballs al voltant del “no fer”, des d’una voluntat subversiva i de desafiament la lògica productiva. També  va explicar detingudament el treball d’investigació que va realitzar gràcies a la beca de La Capella, amb les “portadores” del Marroc, dedicades a l’estraperlo per necessitat econòmica (sovint dones solteres, divorciades i vídues). L’artista va registrar les històries d’aquestes dones, explicades a través de la cançó. Amb aquest exemple, va parlar de la importància del col·lectiu, la transmissió oral i la sororitat entre les dones.

Aquest projecte va servir-li de precedent per explicar i animar als alumnes a participar en el seu nou projecte en col·laboració amb Homesession, que recupera la importància del col·lectiu i la veu, com a eina de transmissió. Aquest projecte consistirà en la creació un cor que tractarà, mitjançant el cant, temàtiques relacionades amb les malalties de transmissió sexual i el chemsex.

Christina Schultz és una artista multidisciplinària i autodidacta, arrelada en projectes amb un enfocament col·laboratiu. La seva trajectòria professional ha estat travessada per diferents empreses del sector audiovisual i cultural. Ha estat seleccionada per al Programa d’Estudis Independents (PEI) del MACBA i és resident permanent de Piramidón Centre d’Art. Schultz treballa amb elements performatius, sonors, gràfics, textuals i audiovisuals. Les seves metodologies no-conformistes oscil·len entre invenció i intervenció, entre recerca i producció, entre col·lectiu i participatiu. En els últims anys ha desenvolupat la seva pràctica artística en contextos artístics internacionals, amb diversos projectes independents i en institucions i galeries com Hangar.org, Piramidón, Blueproject Foundation,Le 18, Nau Estruch, Liminal GR, Nau Coclea, Fundació Tàpies, Velvet produtions, DENKmal-Film.


cast.

 

27.11.2018 | 10:00h | Facultad de Bellas Artes

 

Asistentes: 24 estudiantes de tercer curso del grado de Bellas Artes y Òscar Padilla (profesor de la Universidad de Barcelona)

 

La charla de Christina Schultz se celebró en la Sala de Actos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Fue presentada a los alumnos por el profesor Òscar Padilla. La artista desarrolló la exposición haciendo uso casi exclusivo de la palabra, en un tono muy distendido, recorriendo a menudo a la anécdota y la vivencia en primera persona, lo cual facilitó que los asistentes conectasen fácilmente con las ideas y conceptos, dando lugar a preguntas y conversaciones, hacia el final del acto.

Schultz seleccionó las temáticas a debatir, teniendo muy en cuenta a qué publico se dirigía: estudiantes de arte, en gran parte, de tercer curso. Por este motivo lanzó tres primeros conceptos bastante controvertidos, en relación al mundo artístico profesional, que a lo largo de la charla, se fueron recuperando y desmontando: “disciplina artística”, “éxito” y “negocio”. Fue trabajando estas ideas desde perspectivas diferentes, introduciendo nuevos interrogantes vinculados al significado de “ser artista”, el valor de la obra, y la lógica capitalista de productividad en la que esta actividad se inscribe, entre otros. A partir de estas propuestas temáticas, fue entrelazando la explicación de algunos de sus proyectos personales, dejando entrever su posicionamiento artístico de base. Se detuvo especialmente en sus trabajos alrededor del “no hacer”, desde una voluntad subversiva y de desafío a la lógica productiva. También pudo profundizar en el trabajo de investigación que realizó gracias a la beca de La Capella, con las “portadoras” de Marruecos, dedicadas al contrabando por necesidad económica (a menudo mujeres solteras, divorciadas o viudas). La artista registró las historias de estas mujeres explicadas a través de la canción. Con este ejemplo, habló de la importancia del colectivo, la transmisión oral y la sororidad entre mujeres.

Este proyecto le sirvió de precedente para explicar y animar a los alumnos a participar en su nuevo proyecto en colaboración con Homesession, que recupera la importancia del colectivo y de la voz, como herramienta de transmisión. Éste proyecto consistirá en la creación de un coro que tratará, mediante el canto, temáticas relacionadas con las enfermedades de transmisión sexual y el chemsex.

Christina Schultz es una artista multidisciplinar y autodidacta, arraigada a proyectos con un enfoque colaborativo. Su trayectoria profesional ha estado atravesada por diferentes empresas del sector audiovisual y cultural. Ha estado seleccionada para el Programa de Estudios Independientes (PEI) del MACBA y es residente permanente en Piramidón Centro de Arte. Schultz trabaja con elementos performativos, sonoros, gráficos, textuales y audiovisuales. Sus metodologías no-conformistas oscilan entre invención e intervención, entre investigación y producción, entre colectivo y participativo. En los últimos años ha desarrollado su practica artística en contextos artísticos internacionales, con diversos proyectos independientes y en instituciones y galerías como Hangar.org, Piramidón, Blueproject Foundation,Le 18, Nau Estruch, Liminal GR, Nau Coclea, Fundacion Tàpies, Velvet produtions, DENKmal-Film.

 


eng.

27.11.2018 | 10:00h | Faculty of Fine Arts, of the University of Barcelona

Attendees: 24 third-year students of Fine Arts degree and Òscar Padilla (professor at University of Barcelona)

 

The artist-talk by Christina Schultz was celebrated in the Auditorium of Fine Arts Faculty at the University of Barcelona. She was introduced by Professor Òscar Padilla. The artist developed the presentation using not much audio-visual support, in a very easy-going oral tone, often explaining anecdotes and some personal experiences. This fact facilitated that the attendees could connect with the ideas and concepts, giving rise to questions and conversations, by the end of the talk.

Schultz selected the topics to discuss, taking in account the audience she was addressing to: art students, in their third year. For this reason, she proposed three very controversial concepts, in relation to the professional art world, which she finally dismissed: “artistic discipline”, “success” and “business”. She worked on these ideas from different perspectives, gradually introducing new questions linked to the meaning of “being an artist”, the value of the work, and the capitalist logic of productivity, in which this activity is involved, among others. From these thematic proposals, she was intertwining the explanation of some of her personal projects, letting us notice her base artistic statement. She explained especially her works around “not doing”, from a subversive will and challenging the productive logic. She was also able to deepen the research work she did in “La Capella”, with the “carriers” of Morocco, dedicated to smuggling due to economic necessity (often single, divorced or widowed women). The artist recorded the stories of these women, explained through songs. With this example, she spoke about the importance of the collective, the oral transmission, and sorority among women.

This project served as a precedent to explain, and encourage students, to participate in her new project in collaboration with Homesession, which recovers the importance of the collective and the voice, as a transmission tool. This project will consist of the creation of a choir that will treat, through singing, themes related to sexually transmitted diseases and chemsex.

Christina Schultz is a multidisciplinary and self-taught artist. Her projects are carried out with a collaborative approach. In her professional career, she has been involved in different companies of the audio-visual and cultural sector. She has been selected for the Independent Studies Program (PEI) of MACBA, and she is a permanent resident at Piramidón Center of Art. Schultz works with performative, sound, graphic, textual and audio-visual elements. Her non-conformist methodologies oscillate between invention and intervention, between research and production, between collective and participatory. In recent years, she has developed her artistic practice in International artistic contexts, with several independent projects, and also in institutions and galleries like Hangar.org, Piramidón, Blueproject Foundation, Le 18, Nau Estruch, Liminal GR, Nau Coclea, Fundació Tàpies, Velvet productions, DENKmal-Film.

Artículos relacionados