Menú Cerrar

ENTREVISTA A CARLOS VALVERDE

Entrevista a Carlos Valverde realitzada per Albert Gironès (estudiant de Belles Arts)

1-La teva obra es caracteritza sobretot per la relació que manté amb l’espectador. Normalment aquest no la contempla passivament sinó que l’experimenta i la viu des del seu interior. De quina manera es relaciona aquest fet amb la teva manera d’entendre l’art?

El meu treball pren com a punt de partida una revisió dels plantejaments i de les discussions iniciades per la sensibilitat minimalista a partir de la dècada dels 60. Un punt clau és la publicació el 1967 d’Art and Objecthood, de Michael Fried. Fried acusava els minimalistes de condemnar l’art a la teatralitat, mentre que el minimalisme introduïa noves variables semiòtiques i s’expandia el debat artístic als elements extra-artístics que contenien a l’objecte-art, més que centrar el debat en allò que fa a l’objecte diferent del món. I és, per tant, en aquesta frontera entre “art” versus “món” on he situat el focus en els meus últims projectes, i és allà on entra el paper de l’audiència.

En el meu treball, hi ha termes en què no crec, en els quals advoco per la seva destrucció o pel seu replantejament, com els termes “instal·lació”, “site-specific”, “teatralitat” o “espectador”. En aquest sentit, crec que l’art és indissociable a un objecte, a un context i a un lector, crec que l’art és interpretable, que és interpretat en un estricte real, i que la desaparició o l’omissió d’un d’aquests tres elements donaria peu a una experiència en diferit, aliena a la naturalesa de l’art. Per tant, el meu treball sol jugar amb capes de sentit, a les que un accedeix en funció de la seva voluntat o de la seva capacitat d’invertir temps i recursos en això, i és aquí on és crucial el paper de l’audiència.

A l’audiència que s’enfronta als meus projectes se li atorga una responsabilitat conscient o no: el sentit últim de l’obra d’art, tant en l’àmbit material com en l’àmbit narratiu, dependrà de les múltiples interrelacions efectuades pels seus hermeneutes. Es convida, doncs, a l’espectador a exercir un paper d'”usuari” -entenent què implica aquest gest en l’àmbit semiòtic i ideològic- i l’entorn artístic es converteix en mal·leable, en una mena de codi obert.

2- Què ens pots dir sobre la teva experiència en realitzar un projecte en el marc del programa Invited de Homesession?

Homesession és una institució petita encara que bastant eficient. És capaç de dinamitzar projectes de gran qualitat, d’agents amb un treball excepcional, amb unes condicions que centres molt més grans i reconeguts són incapaços d’oferir.

En aquest sentit, la meva experiència amb Homesession, formant part del programa Invited, ha estat molt positiva, tot i la complexitat interinstitucional que ha suposat dur a terme un projecte com Stronghold.

3-Què et va semblar fer una conferència sobre la teva manera de treballar amb estudiants de 3r del grau de Belles Arts? Des del teu punt de vista, creus que és important generar aquest tipus d’acostaments artista-estudiant d’art?

He de dir que crec en la universitat, profundament, a part que sense una educació dins el marc de la universitat, dubto que a dia d’avui em dediqués a l’art. Per això, crec que hauria de ser fonamental el contacte de la universitat amb els artistes i viceversa, fomentar un intercanvi intergeneracional, orientar les generacions venidores i escoltar les seves inquietuds.

Dit això, la possibilitat de parlar del meu treball i de generar debat i diàleg dins el marc de la universitat ha estat per a mi una experiència força enriquidora, tot i que m’hagués agradat poder haver estès aquest diàleg una mica més en el temps.

4-El dia 10 de juny de 2016, es va realitzar la posada en escena del projecte “Stronghold” entre la Fundació Arranz Bravo, l’espai d’art Homesession del Poble-sec i l’escola Santiago de la FEP de l’Hospitalet. Tres equips van lluitar per ser els primers a arribar al seu objectiu, trobar allò que s’amagava al final del camí. El desenvolupament de l’activitat per part dels seus participants va complir les teves expectatives inicials?

Aquesta pregunta potser hauria de ser resposta per tot aquell que hagi estat partícip del projecte.

Per la meva banda, Stronghold ha estat un projecte tan intens i dur a nivell logístic que em resulta impossible abstraurem de la meva condició de creador i de prendre distància d’això. És un projecte que m’ha donat molts mals de cap, on l’experiència em fa aturar-me més en els seus errors i mancances que en els seus èxits.

Centrant-me en la pregunta, rescataré l’enunciat de Stronghold: “Tres fortaleses / Tres equips / Un tresor / El primer que ho agafi se’l queda”. El meu objectiu principal era plantejar una sèrie de peces amb una preocupació formal determinada, que obligués a negociar el seu caràcter contemplatiu amb una funcionalitat en diferit, dins d’un entorn interconnectat. El meu desig era que el públic invertís temps dins d’aquest context, durant diversos dies, i d’acord amb això que qüestionessin el motiu d’aquesta situació. No obstant això, es va imposar un escenari en el qual l’esdeveniment s’esgotava en la seva pròpia inauguració.

5- Després de més de mig any d’haver desenvolupat el projecte “Stronghold”, com creus que aquest i altres projectes passats han influït en la teva forma de treballar actual?

Stronghold és la tercera part d’una sèrie de peces realitzades el 2016 en què reflexiono sobre la noció de sacrifici i recompensa en l’àmbit artístic. Aquí incloc a Land of Cockaigne, realitzat amb l’estudi Flexo Arquitectura al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, a Barcelona, i A Brief Review on Sacrifice and Reward, exposada a la Sala d’Art Jove de Madrid i en Centre d’Art Vila Flor de Guimarães. En Land of Cockaigne s’oferia un pernil de gla de Jabugo com a recompensa, a A Brief Review on Sacrifice and Reward una pastanaga, i en Stronghold un pastís.

El detonant d’aquests projectes és una breu reflexió: l’art és gratificant quan ofereix alguna cosa a canvi; l’art és un sacrifici quan ofereix alguna cosa sense esperar res a canvi. Si l’art no és gratificant ni genera beneficis, qui pot sacrificar temps i recursos invertits en l’art?

6-¿Amb quins projectes estàs treballant actualment?

Fa un parell de setmanes vaig presentar United Right-Wing of the World, publicació guanyadora del Premi Miquel Casablancas 2015, en la qual he estat any i mig treballant, disponible a http://urwotw.carlos-valverde.com o en múltiples.

A part, estem a punt d’imprimir la publicació de Stronghold, on el disseny va a càrrec meu, tancant altres projectes editorials i treballant en noves peces, menys físiques i exigents, i més visuals, al voltant de les nocions de modularitat, repetició i sistema, i en una sèrie de treballs anomenats Antimatter, on reflexiono al voltant de la figura de l'”antimatèria” per aprofundir sobre processos que existeixen en plans paral·lels que afecten el pla del real i el tangible.


cast.

Entrevista a Carlos Valverde realizada por Albert Gironès (estudiante de Bellas Artes)

1-Tu obra se caracteriza sobre todo por la relación que mantiene con el espectador. Normalmente éste no la contempla pasivamente sino que la experimenta y la vive desde su interior ¿De qué manera se relaciona este hecho con tu manera de entender el arte?

Mi trabajo toma como punto de partida una revisión de los planteamientos y de las discusiones iniciadas por la sensibilidad minimalista a partir de la década de los 60s. Un punto clave es la publicación en 1967 de Art and Objecthood, de Michael Fried. Fried acusaba a los minimalistas de condenar al arte a la teatralidad, en tanto que el minimalismo introducía nuevas variables semióticas y expandía el debate artístico a los elementos extra-artísticos que contenían al objeto-arte, más que centrar el debate en aquello que hace al objeto diferente del mundo. Y es, por tanto, en esta frontera entre “arte” versus “mundo” donde he situado el foco en mis últimos proyectos, y es allí donde entra el rol de la audiencia.

En mi trabajo, hay términos en los que no creo, en los que abogo por su destrucción o por su replanteamiento, como los términos “instalación”, “site-specific”, “teatralidad” o “espectador”. En este sentido, creo que el arte es indisociable a un objeto, un contexto y a un lector, creo que el arte es interpretable, que es interpretado en un estricto real, y que la desaparición o la omisión de uno de estos tres elementos daría pie a una experiencia en diferido, ajena a la naturaleza del arte. Por tanto, en mi trabajo suelo jugar con capas de sentido, a las que uno accede en función de su voluntad o de su capacidad de invertir tiempo y recursos en ello, y es aquí donde es crucial el rol de la audiencia.

A la audiencia que se enfrenta a mis proyectos se le otorga una responsabilidad consciente o no: el sentido último de la obra de arte, tanto a nivel material como a nivel narrativo, dependerá de las múltiples interrelaciones efectuadas por sus hermeneutas. Se invita, pues, al espectador a ejercer un rol de “usuario” –entendiendo qué implica este gesto a nivel semiótico e ideológico- y el entorno artístico se convierte en maleable, en una especie de código abierto.

2- ¿Qué nos puedes decir sobre tu experiencia en realizar un proyecto en el marco del programa Invited de Homesession?

Homesession es una institución pequeña aunque bastante eficiente. Es capaz de dinamizar proyectos de gran calidad, de agentes con un trabajo excepcional, con unas condiciones que centros mucho más grandes y reconocidos son incapaces de ofrecer.

En este sentido, mi experiencia con Homesession, formando parte del programa Invited, ha sido muy positiva, pese a la complejidad interinstitucional que ha supuesto llevar a cabo un proyecto como Stronghold.

3.¿Qué te pareció realizar una conferencia sobre tu manera de trabajar con estudiantes de 3º del grado de Bellas Artes? Desde tu punto de vista, crees que es importante generar este tipo de acercamientos artista-estudiante de arte?

He de decir que creo en la universidad, profundamente, aparte que sin una educación dentro del marco de la universidad, dudo que a día de hoy me dedicara al arte. Por ello, creo que debería ser fundamental el contacto de la universidad con los artistas y viceversa, fomentar un intercambio intergeneracional, orientar a las generaciones venideras y escuchar sus inquietudes.

Dicho esto, la posibilidad de hablar de mi trabajo y de generar debate y diálogo dentro del marco de la universidad ha sido para mí una experiencia bastante enriquecedora, aunque me hubiese gustado poder haber extendido este diálogo un poco más en el tiempo.

4-El día 10 de Junio de 2016, se realizó la puesta en escena del proyecto “Stronghold” entre la Fundación Arranz Bravo, el espacio de arte Homesession de Poble Sec y la escuela Santiago de la FEP de L’Hospitalet. Tres equipos lucharon para ser los primeros en llegar a su objetivo, encontrar aquello que se ocultaba al final del camino. El desarrollo de la actividad por parte de sus participantes cumplió tus expectativas iniciales?

Esta pregunta quizás debería ser respondida por todo aquel que haya sido partícipe del proyecto.

Por mi parte, Stronghold ha sido un proyecto tan intenso y duro a nivel logístico que me resulta imposible abstraerme de mi condición de creador y de tomar distancia de ello. Es un proyecto que me ha dado muchos quebraderos de cabeza, donde la experiencia me hace pararme más en sus fallos y carencias que en sus logros.

Centrándome en la pregunta, rescataré el enunciado de Stronghold: “Tres fortalezas / Tres equipos / Un tesoro / El primero que lo coja se lo queda”. Mi objetivo principal era plantear una serie de piezas con una preocupación formal determinada, que obligara a negociar su carácter contemplativo con una funcionalidad en diferido, dentro de un entorno interconectado. Mi deseo era que el público invirtiera tiempo dentro de este contexto, durante varios días, y en base a ello que cuestionaran el motivo de esta situación. Sin embargo, se me impuso un escenario en el que el evento se agotaba en su propia inauguración.

5- Después de más de medio año de haber desarrollado el proyecto “Stronghold”, cómo crees que éste y otros proyectos pasados han influido en tu forma de trabajar actual?

Stronghold es la tercera parte de una serie de piezas realizadas en 2016 en las que reflexiono sobre la noción de sacrificio y recompensa en el ámbito artístico. Aquí incluyo a Land of Cockaigne, realizada junto al estudio Flexo Arquitectura en el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, en Barcelona, y A Brief Review on Sacrifice and Reward, expuesta en la Sala de Arte Joven de Madrid y en Centro de Arte Vila Flor de Guimarães. En Land of Cockaigne se ofrecía un jamón de bellota de Jabugo como recompensa, en A Brief Review on Sacrifice and Reward una zanahoria, y en Stronghold un pastel.

El detonante de estos proyectos es una breve reflexión: el arte es gratificante cuando ofrece algo a cambio; el arte es un sacrificio cuando ofrece algo sin esperar nada a cambio. Si el arte no es gratificante ni genera beneficios, ¿quién puede sacrificar tiempo y recursos invertidos en el arte?

6- ¿Con qué proyectos estás trabajando actualmente?

Hace un par de semanas presenté United Right-Wing of the World, publicación ganadora del Premi Miquel Casablancas 2015, en la que he estado año y medio trabajando, disponible en http://urwotw.carlos-valverde.com o en Mùltiplos.

Aparte, estamos a punto de imprimir la publicación de Stronghold, donde el diseño corre a mi cargo, cerrando otros proyectos editoriales y trabajando en nuevas piezas, menos físicas y exigentes, y más visuales, en torno a las nociones de modularidad, repetición y sistema, y en una serie de trabajos llamados Antimatter, donde reflexiono en torno a la figura de la “antimateria” para ahondar sobre procesos que existen en planos paralelos que afectan al plano de lo real y lo tangible.

Artículos relacionados

pornobonjourxnxz.infopornhud.bizpornlf.compornmegahd.comxdesiporn.biz