Menú Cerrar

Entrevista a Matteo Guidi

cat.

Entrevista a Matteo Guidi realitzada per Albert Gironès i Anna Vilamú (estudiants de Belles Arts)

 1. La teva metodologia de treball comença amb una investigació d’un context molt específic. Quin paper tenen les persones que hi viuen?

Fonamental. Jo sempre dic que els meus projectes no podrien existir sense l’ajuda de totes aquestes persones. Fins al punt que sovint són elles mateixes que em donen les idees que van formant el projecte. De vegades, fins i tot, el títol apareix a partir de la relació amb aquestes persones. És difícil començar un projecte pel títol, i és des de la relació amb les persones que conec que van sorgint les idees.

 1. Què t’ha semblat dur a terme un projecte en el marc del programa «Invited Homesession»? Estàs satisfet dels resultats?

Estic satisfet, tot i que no estic acostumat a treballar amb tan poc temps, en aquest cas, un mes. Vaig decidir encarar l’encàrrec de manera diferent i començar un nou projecte que és a la vegada part d’altres projectes que ja havia anat desenvolupant. Del resultat n’estic molt content, tot i que ho segueixo percebent com un començament, no com alguna cosa tancada.

Amb «Homesession» la relació ha estat bona. Quan treballes amb espais com aquest has d’entendre’n bé l’estructura i decidir si utilitzar-lo com un espai expositiu on exhibir-hi una peça o si muntar alguna cosa que sigui un entremig. Encara que potser pugui semblar el contrari, jo no volia utilitzar l’espai com un white cube, sinó tractar les parets de l’espai com a murs.

 1. Quina va ser la teva experiència amb el taller dut a terme a la Facultat de Belles Arts? Creus que la metodologia va ser efectiva?

Justament jo sempre em faig preguntes sobre la metodologia perquè donant classes a una universitat ho has de fer constantment. Cada any em pregunto si la meva metodologia funciona o bé si l’hauria de canviar i, sobretot, quin marge et dona la institució per fer aquests canvis. En el meu cas me’n dona molt i n’estic content.

L’únic problema que vaig percebre del taller des del principi va ser que, per la metodologia que jo segueixo, tres hores d’activitat era poc temps. Això porta que quan comencem a conèixer-nos, ja hem d’acabar. El taller va consistir en una mena de joc d’idees. Jo normalment començo amb una part introductòria i a continuació proposo als alumnes una part d’investigació, però no vam tenir gaire temps per fer aquesta última part.

Em va semblar que el grup d’alumnes va rebre bé la proposta i les coses que van sortir no estaven malament per ser un treball fet en dues hores i sobre un tema que no coneixien. Potser hauria estat bé que l’estona que vaig dedicar a explicar-los el meu treball, que van ser uns 45 minuts, hagués estat feta un altre dia, o bé per mi o bé per un professor.

 1. Creus que és important generar apropaments artista – estudiant d’art com els que es duen a terme amb el programa Polaritats? Per què?

Penso que aquest tipus d’apropaments són fonamentals. El sistema universitari crec que hauria de tenir més marge o més pressupost per generar més activitats com aquesta.

Des de la meva posició, el que jo estic intentant és que hi hagi més marge de mobilitat per als docents, que alguns professors puguin marxar una temporada a fora a treballar amb altres alumnes… I de la mateixa manera, que altres professors que exerceixen la professió, per exemple un artista o un antropòleg que actuï en un context real, puguin venir a fer classes o tallers aquí.

 1. Quins plans de futur tens? Continuaràs investigant els temes que has tractat en el projecte «Tiempo de presión»?

Com deia aquell cantant que és d’aquí… Futur incert.

Però sí; allò que va començar a «Homesession» busca una continuació i estic intentant encaixar-la amb recursos i subvencions per poder continuar alimentant aquesta investigació. La idea és que no sigui una peça, tot i que la peça final m’agrada molt. Però m’agradaria que sigui algun treball més ampli, que jo i/o altres persones puguem decidir si acabarà en una peça, diverses peces, una publicació o tot…


cast.

Entrevista a Matteo Guidi realizada por Albert Gironès i Anna Vilamú (estudiantes de Bellas Artes)

 1. Tu metodología de trabajo empieza con una investigación de un contexto muy específico. ¿Qué papel tienen las personas que viven en él?

Fundamental. Yo siempre digo que mis proyectos no podrían existir sin la ayuda de todas estas personas. Hasta el punto que a menudo son ellas mismas las que me dan las ideas que van formando el proyecto. A veces, incluso, el título aparece a partir de la relación con estas personas. Es difícil empezar un proyecto por el título, y es desde la relación con las personas que conozco que van surgiendo las ideas.

 1. ¿Qué te ha parecido llevar a cabo un proyecto en el marco del programa «Invited Homesession»? ¿Estás satisfecho de los resultados?

Estoy satisfecho, a pesar de que no estoy acostumbrado a trabajar con tan poco tiempo, en este caso, un mes. Decidí afrontar el encargo de forma diferente y empezar un nuevo proyecto que es a la vez parte de otros proyectos que ya había ido desarrollando. Estoy muy contento del resultado, aunque lo sigo percibiendo como un inicio, no como algo cerrado.

Con «Homesession» la relación ha sido buena. Cuando trabajas con espacios como éste tienes que entender bien su estructura y decidir si usarlo como un espacio expositivo donde exhibir una pieza o si montar algo que sea un intermedio. A pesar de que pueda parecer lo contrario, yo no quería utilizar el espacio como un white cube, sino tratar las paredes del espacio como muros.

 1. ¿Cuál fue tu experiencia con el taller llevado a cabo en la Facultad de Bellas Artes? ¿Crees que la metodología fue efectiva?

Justamente yo siempre me hago preguntas sobre la metodología porque dando clases en una universidad debes hacerlo constantemente. Cada año me pregunto si mi metodología funciona o si la debería cambiar y, sobre todo, qué margen te da la institución para hacer estos cambios. En mi caso me da mucho y estoy contento de ello.

El único problema que percibí del taller desde el principio fue que, por la metodología que yo sigo, tres horas de actividad era poco tiempo. Eso conlleva que cuando nos empezamos a conocer, ya tenemos que acabar. El taller consistió en una especie de juego de ideas. Yo normalmente empiezo con una parte introductoria y, a continuación propongo a los alumnos una parte de investigación, pero no tuvimos demasiado tiempo para hacer esta última parte.

Me pareció que el grupo de alumnos recibió bien la propuesta y las cosas que salieron no estaban mal para ser un trabajo hecho en dos horas y sobre un tema que no conocían. Quizás hubiera estado bien que el rato que dediqué a explicarles mi trabajo, que fueron unos 45 minutos, se hubiera hecho otro día, por mi parte o por parte de un profesor.

 1. ¿Crees que es importante generar acercamientos artista – estudiante de arte como los que se llevan a cabo con el programa «Polaritats»? ¿Por qué?

Pienso que este tipo de acercamientos son fundamentales. El sistema universitario creo que debería tener más margen o más presupuesto para generar más actividades como ésta.

Desde mi posición, lo que yo estoy intentando es que haya más margen de movilidad para los docentes, que algunos profesores se puedan ir una temporada fuera a trabajar con otros alumnos… Y del mismo modo, que otros profesores que ejercen la profesión, por ejemplo un artista o un antropólogo que actúe en un contexto real, puedan venir a dar clases o talleres aquí.

 1. ¿Qué planes de futuro tienes? ¿Seguirás investigando los temas que has tratado en el proyecto «Tiempo de presión»?

Como decía aquel cantante que es de aquí… Futuro incierto.

Pero sí; lo que empezó en «Homesession» busca una continuación y estoy intentando encajarla con recursos y subvenciones para poder seguir alimentando esta investigación. La idea es que no sea una pieza, aunque la pieza final me gusta mucho. Pero me gustaría que sea un trabajo más amplio, que yo y/u otras personas podamos decidir si terminará en una pieza, varias piezas, una publicación o todo…


eng.

Interview with Matteo Guidi by Albert Gironès and Anna Vilamú (Fine Art students)

 1. Your working methodology commences with an investigation of a very specific context. What role do the people who live there have?

A fundamental one. I always say my projects couldn’t exist without the help of all these people. To the point, that, they are often the ones who give me the ideas that configure the project. Sometimes, even the title appears as a result of my relations with these people. It is difficult to begin a project with the title and the ideas arise from the relations with the people that I meet.

 1. What has it been like to carry out a project within the framework of the programme Invited at Homesession? Are you satisfied with the results?

I’m satisfied, even though I’m not used to working with so little time, in this case, a month. I decided to confront the commission in a different way and to begin a new project, which at the same time forms part of other projects I had already developed. I’m very happy with the result, even though I still perceive it as a beginning rather than as something completed.

The relationship with Homesession has been good. When you work with spaces like this you have to understand the structure well and choose to use it as an exhibition space for the showing of a piece or to set up something that lies in between. Even though it can seem quite the contrary, I didn’t want to use the space as a white cube, so much as to treat the walls of the space as walls.

 1. What was your experience of the workshop carried out at the Faculty of Fine Arts? Do you think the methodology was effective?

The very question I always ask myself is about methodology, for when giving classes at a university one has to do it constantly. Each year I ask myself if my methodology functions or if it ought to change and above all what margins does the institution give you to make these changes. In my case it gives me a lot and I’m happy.

The only problem I perceived with the workshop from the beginning was that for the methodology I follow, three hours of activity was not very long. This ends up that just as we begin to get to know each other we have to finish. The workshop consisted in a sort of game of ideas. I normally begin with an introductory part and continue by proposing an investigative part to students, but we didn’t have enough time to do this latter part.

It seemed to me that the group of students received the proposal well and the things that came out of it weren’t so bad for a work made in two hours about a subject with which they were unfamiliar. Perhaps it would have been good if the time I dedicated to explaining my work, which was around 45 minutes, had been given on another day by myself, or by a teacher.

 1. Do you think it is important to generate artist-art student encounters like those carried out within the programme Polarities, and if so why?

I think these types of encounters are fundamental.  I believe there ought to be more room for manoeuvre or more budgets within the university system to generate activities like this.

From where I stand, what I’m endeavouring is that there is more room for teacher mobility, so that some teachers can move abroad for a while to work with other students…and similarly, that some teachers who exercise their profession for example as an artist or an anthropologist can act within real contexts, can come and do classes or workshops here.

 1. What plans do you have for the future? Will you continue to investigate the subjects you have dealt with in the project “Tiempo de presión”?

As that singer from here said…Uncertain future.

But yes, what I began at Homesession seeks a continuation and I’m trying to adapt it with resources and grants so as to be able to continue feeding this investigation. The idea is that it won’t be just one piece, even though I like the final piece a lot. But I would like it to be a more extensive work, that I and/or other people can decide if it ends in one piece, various pieces, a publication or all of those…

Artículos relacionados

pornobonjourxnxz.infopornhud.bizpornlf.compornmegahd.comxdesiporn.biz