Menú Cerrar

Entrevista a Miquel García

cat.

Entrevista a Miquel García realitzada per Anna Vilamú (estudiant de Belles Arts)

 1. Des que et sorgeix la idea inicial de treball fins a la mateixa realització de l’obra, per quins processos passes? Permets que l’atzar o la improvisació modifiquin aquests processos?

Això depèn de quina sigui la proposta inicial i les intencions del projecte. Sempre hi ha una part de documentació i recerca, en alguns casos mitjançant bibliografia i en d’altres —en projectes col·laboratius— fent treball de camp a través d’entrevistes, publicacions i fotografies de context.

L’atzar, la improvisació, l’accident i l’error són factors inherents en qualsevol procés, són part d’ell mateix. No soc capaç de concebre un projecte sense que n’hi hagi algun. En alguns casos han modificat pràcticament tot el projecte i en d’altres han generat petites transformacions.

 1. Com que el teu treball implica el contacte amb diversos països, contextos i col·lectius, deus haver tingut l’oportunitat de conèixer molta gent, però també d’haver-te’n d’acomiadar. Com gestiones el fet de marxar d’aquests llocs on has creat vincles amb les persones que han col·laborat o han fet possible el projecte?

Sovint em plantejo i repenso el sentit del que faig i com incidirà en els contextos on treballo, si serà una aportació o una usurpació subtil. Diverses vegades m’ha vingut al cap el concepte de mercenari cultural, ja que amb freqüència l’artista es veu com un agent cultural, que actua amb interessos personals i prioritza la producció de l’obra i la seva carrera professional a les possibles conseqüències dels participants del treball que duu a terme. En aquest sentit intento que la relació amb la gent amb qui col·laboro sigui al més amable i respectuosa possible, fet que de vegades ha generat vincles molt afectius i, per tant, més dificultats a l’hora d’acomiadar-me’n. Mai no és fàcil gestionar un comiat.

Hi ha persones amb les quals mantinc contacte des de fa anys via correu electrònic i telèfon, i amb d’altres l’he anat perdent.

 1. En diverses ocasions has treballat amb el col·lectiu de prostitutes d’un context determinat. Ho trobem en els projectes 47 dies i Prostitución fets a Montreal i Madrid. Què t’ha portat a tractar aquest col·lectiu? Com creus que han rebut la proposta i la producció de les obres?

El meu interès pels treballadors sexuals parteix de l’estigmatització que existeix sobre les persones que exerceixen aquest ofici i les similituds que existeixen entre el seu món i el de la producció cultural: el cos com a eina de treball, el qüestionament de la identitat i la visualització de la crisi del model heteronormatiu.

47 dies a Montreal és una producció sorgida d’un fracàs: la negació del col·lectiu de prostitutes a participar en el projecte a causa de problemes de preproducció. Aquest imprevist i la responsabilitat professional amb l’entitat que em va contractar van definir la proposta final, que va incloure un cicle de cinema sobre prostitució en el qual van col·laborar diverses treballadores sexuals.

En el cas de Prostitución la dinàmica de treball va ser diferent; va existir més contacte i aproximació amb el col·lectiu Hetaira, que va rebre el projecte amb il·lusió i moltes ganes. Malauradament la institució organitzadora (Matadero Madrid) es va tirar enrere i no va aprovar una part del projecte, fet que va derivar —novament— a repensar la proposta inicial.

Sempre que he treballat sobre el tema de la prostitució ha generat incomoditat i polèmica. En una altra ocasió em van retirar els cartells d’un centre de producció (Axenéo7) on feia una residència.

 1. Què creus que és el que t’ha portat a fer obres que podríem qualificar de «crítica política i/o social»?

Entenc la producció artística com una extensió d’una manera d’entendre el món. Durant molts anys vaig estar molt vinculat als moviments socials de Barcelona. Les influències punkhardcore, la militància en diversos col·lectius de pensament crític, practicar el Do it your self i el Non profit són part de la meva vida i estan intrínsecament lligats a la producció de la meva obra.

 1. Què t’ha semblat l’oportunitat d’oferir una xerrada i un taller per als alumnes de Belles Arts de la Universitat de Barcelona? Creus que són importants aquest tipus d’acostaments entre estudiant d’art – artista?

M’ha semblat una oportunitat magnífica, tant la xerrada com el taller. El fet de compartir experiències i encetar debats crec que és necessari i molt enriquidor. En el cas del taller m’hauria agradat disposar de més temps. Crec que és summament important que des de la universitat es promoguin activitats en què s’ofereixi als estudiants la possibilitat de conèixer el treball de diversos agents culturals d’una manera més propera, i que ells i elles mateixes puguin valorar les experiències i qüestionar-les directament, sense intermediaris ni por a parlar en públic. Aquestes activitats ajuden a desmitificar la figura de l’artista i a desinflar una certa inaccessibilitat que de vegades existeix al seu voltant.

 1. Com valores el teu pas per «Homesession» i quins plans o projectes tens de cara al futur?

Ha estat molt enriquidor, ha estat un plaer participar en els projectes «Polaritats» i «Invited». La valoració és molt positiva.

De cara al futur, el primer que vull és acabar el màster de Producció i Recerca Artística de la UB i entregar la tesina. Després seguiré amb el projecte «Who burned the freedom», en què estic becat per la Fundació Guasch Coranty, sobre les cremes de llibres, així com amb un projecte específic que duc a terme per al nou centre cultural de Chiloé, al sud de Xile.


cast.

Entrevista a Miquel García realizada por Anna Vilamú (estudiante de Bellas Artes)

 1. Desde que te surge la idea inicial de trabajo hasta la propia realización de la obra, ¿por qué procesos pasas? ¿Permites que el azar o la improvisación modifiquen estos procesos?

Esto depende de cuál sea la propuesta inicial y las intenciones del proyecto. Siempre hay una parte de documentación e investigación, en algunos casos mediante bibliografía y en otros —en proyectos colaborativos— haciendo trabajo de campo a través de entrevistas, publicaciones y fotografías de contexto.

El azar, la improvisación, el accidente y el error son factores inherentes en cualquier proceso, son parte del mismo. No soy capaz de concebir un proyecto sin que haya alguno. En algunos casos han modificado prácticamente todo el proyecto y en otros han generado pequeñas transformaciones en él.

 1. Como tu trabajo implica el contacto con varios países, contextos y colectivos, debes haber tenido la oportunidad de conocer a mucha gente, pero también de tenerte que despedir de ella. ¿Cómo gestionas el hecho de irte de estos lugares donde has creado vínculos con las personas que han colaborado o han hecho posible el proyecto?

A menudo me planteo y repienso el sentido de lo que hago y cómo incidirá en los contextos donde trabajo, si será una aportación o una usurpación sutil. Varias veces me ha venido a la cabeza el concepto de mercenario cultural, ya que con frecuencia el artista se ve como un agente cultural, que actúa con intereses personales y prioriza la producción de la obra y su carrera profesional a las posibles consecuencias de los participantes del trabajo que lleva a cabo. En este sentido, intento que la relación con la gente con la que colaboro sea lo más amable y respetuosa posible, cosa que a veces ha generado vínculos muy afectivos y, por lo tanto, más dificultades a la hora de despedirme. Nunca es fácil gestionar una despedida.

Hay personas con las que mantengo contacto desde hace años por correo electrónico y teléfono, y con otras lo he ido perdiendo.

 1. En varias ocasiones has trabajado con el colectivo de prostitutas de un contexto determinado. Lo encontramos en los proyectos «47 dies» y «Prostitución» hechos en Montreal y Madrid. ¿Qué te ha llevado a tratar este colectivo? ¿Cómo crees que han recibido la propuesta y la producción de las obras?

Mi interés por los trabajadores sexuales parte de la estigmatización que existe sobre las personas que ejercen este oficio y las similitudes que hay entre su mundo y el de la producción cultural: el cuerpo como herramienta de trabajo, el cuestionamiento de la identidad y la visualización de la crisis del modelo heteronormativo.

«47 dies a Montreal» es una producción surgida de un fracaso: la negación del colectivo de prostitutas a participar en el proyecto a causa de problemas de preproducción. Este imprevisto y la responsabilidad profesional con la entidad que me contrató definieron la propuesta final, que incluyó un ciclo de cine sobre prostitución en el que colaboraron varias trabajadoras sexuales.

En el caso de «Prostitución», la dinámica de trabajo fue distinta; hubo más contacto y aproximación con el colectivo Hetaira, que recibió el proyecto con ilusión y muchas ganas. Desafortunadamente, la institución organizadora (Matadero Madrid) se echó atrás y no aprobó una parte del proyecto, lo que derivó —nuevamente— a repensar la propuesta inicial.

Siempre que he trabajado sobre el tema de la prostitución ha generado incomodidad y polémica. En otra ocasión, me retiraron los carteles de un centro de producción (Axenéo7) donde hacía residencia.

 1. ¿Qué crees que es lo que te ha llevado a hacer obras que podríamos calificar de «crítica política y/o social»?

Entiendo la producción artística como una extensión de una forma de entender el mundo. Durante muchos años estuve muy vinculado a los movimientos sociales de Barcelona. Las influencias punk y hardcore, la militancia en varios colectivos de pensamiento crítico, practicar el Do it your self y el Non profit son parte de mi vida y están intrínsecamente ligados a la producción de mi obra.

 1. ¿Qué te ha parecido la oportunidad de ofrecer una charla y un taller para los alumnos de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona? ¿Crees que son importantes este tipo de acercamientos entre estudiante de arte – artista?

Me ha parecido una oportunidad magnífica, tanto la charla como el taller. El hecho de compartir experiencias y abrir debates creo que es necesario y muy enriquecedor. En el caso del taller me habría gustado disponer de más tiempo. Creo que es sumamente importante que desde la universidad se promuevan actividades en las que se ofrezca a los estudiantes la posibilidad de conocer el trabajo de varios agentes culturales de una forma más próxima, y que ellos y ellas mismas puedan valorar las experiencias y cuestionarlas directamente, sin intermediarios ni miedo a hablar en público. Estas actividades ayudan a desmitificar la figura del artista y a desinflar una cierta inaccesibilidad que a veces existe a su alrededor.

 1. ¿Cómo valoras tu paso por «Homesession» y qué planes o proyectos tienes de cara al futuro?

Ha sido muy enriquecedor, ha sido un placer participar en los proyectos «Polaritats» y «Invited». La valoración es muy positiva.

De cara al futuro, lo primero que quiero es acabar el máster de producción e investigación artística de la UB y entregar la tesina. Después seguiré con el proyecto «Who burned the freedom», en el que estoy becado por la Fundació Guasch Coranty, sobre las quemas de libros, así como con un proyecto específico que llevo a cabo para el nuevo centro cultural de Chiloé, al sur de Chile.


eng.

Interview with Miquel García by Anna Vilamú (Fine Art student)

 1. What processes do you pass through, from when the initial idea of the work arises to the realisation of the work itself? Do you allow chance or improvisation to modify these processes?

This depends on what the initial proposal is and the intentions of the project. There is always a part of documentation and research, in some cases through bibliography and in others, in collaborative projects, through fieldwork via interviews, publications and photographs of the context.

Chance, improvisation, accident, and error are factors inherent within any process; they form part of it. I’m not capable of conceiving a project without them. In some cases they have modified practically the whole project and in others they have generated small transformations.

 1. As your work implies contact with various countries, contexts and collectives, you must have had the opportunity to meet many people, but also to say many goodbyes. How do you manage leaving these places where you have created links with people who have collaborated in or made possible the project?

Often I ponder over and rethink the meaning of what I do and how it will affect the contexts where I work, if it will be a contribution or a subtle usurpation. Various times the concept of a cultural mercenary springs to mind, as frequently the artist is seen as a cultural agent who acts with personal interests and prioritises the production of their work and professional career over the possible consequences for the participants in the work being carried out. In this sense I endeavour that my relation with the people with whom I collaborate is as amiable and respectful as possible, a fact that at times has generated very affectionate ties, and as such, more difficulties when it comes to say goodbye. It’s never easy to say goodbye.

There are people with whom I’ve maintained contact for years now via email and telephone, and others with whom I’ve lost contact.

 1. On various occasions you have worked with collectives of prostitutes from specific contexts. We find them in the projects “47 jours” (47 days) and “Prostitución” (Prostitution) made in Montreal and Madrid. What has led you to deal with this collective? How do you believe they have received the proposal and production of the works?

My interest in male and female sex workers stems from the stigmatisation that exists of the people who exercise this trade and the similarities that exist between their world and that of cultural production: the body as a tool of work, the questioning of identity and the visualisation of the crisis of the hetero-normative model.

“47 jours” is a production that arose from a failure: the negation of the collective of prostitutes to participate in the project due to problems of preproduction.  This oversight and my professional responsibility to the institution that contracted me defined the final proposal that included a cycle of films about prostitution in which various sex workers collaborated.

In the case of “Prostitución” the working dynamics were very different; there existed greater contact and proximity with the collective Hetaira, who received the project with illusion and enthusiasm. Unfortunately the organising institution (Matadero, Madrid) pulled back and did not approve one part of the project, which caused it to shift, once again, leading to a redesign of the initial proposal.

Whenever I have worked around the subject of prostitution discomfort and controversy has always been generated. On another occasion they removed my posters from a production centre (Axenéo7) where I was doing a residency.

 1. What do you think has led you to make works that could be qualified as “political and/or social criticism”?

I understand artistic production as an extension of my way of understanding the world. For many years I was closely linked to social movements in Barcelona. Punk and hard-core influences, militancy in various collectives of critical thought, the practices of Do it yourself  and Non profit are part of my life and are intrinsically tied to the production of my work.

 1. What has the opportunity of offering a talk and a workshop to the Fine Art students of the University of Barcelona seemed like to you? Do you think that these types of encounters between art students and artists are important?

To me it has seemed a magnificent opportunity, both the talk and the workshop. The fact of sharing experiences and initiating debates I believe is necessary and very enriching. In the case of the workshop, I would have liked to have more time. I believe it is extremely important that the university promotes activities that offer students the possibility to know the work of various cultural agents in a closer way, so that they themselves can evaluate the experiences and question them directly, without intermediaries or a fear of talking in public. These activities help to demystify the figure of the artist and to deflate a certain inaccessibility that sometimes exists around the figure of the artist.

 1. How do you evaluate your time at Homesession and what plans or projects do you have for the future?

It’s been very enriching. It has been a pleasure to participate in the programmes Polaritats and Invited. My evaluation is very positive.

Looking towards the future, the first thing I want is to complete the Master in Production and Artistic Research at the UB and hand in my thesis. Afterwards I will continue with the project “Who burned the freedom” about the burning of books for which I’ve been awarded a grant by the Fundació Guasch Coranty, as well as a specific project that I’m carrying out for a new cultural centre in Chiloé, in the south of Chile.

Artículos relacionados