Menú Cerrar

Entrevista a Mario Santamaria

Cat.

Entrevista amb Mario Santamaría realitzada per Roc Domingo Puig (estudiant de Belles Arts)

1- Sovint explores tecnologies que no són molt comuns d’entendre entre el públic general. Quines situacions et trobes en democratitzar la teva feina? Quines tàctiques adoptes a l’hora de comunicar-te amb el públic?

Normalment necessito donar un parell de claus perquè es pugui entendre una feina: el context on està realitzat, la tècnica o el mètode utilitzat. Amb aquestes claus crec que qualsevol pot connectar en un primer nivell amb la meva feina. Alguns treballs tenen autonomia pròpia i semblen moure’s tots sols a Internet, virals, indexats, compartits, versionats, etc.

2- La tecnologia transforma les formes de vida ràpidament, pràcticament sense que puguem anticipar-nos als canvis. Quin art creus que necessita la societat, enfront de les complexitats del progrés tecnològic? Com creus que afecta la teva obra a la societat?

Quan es treballa amb tecnologia i relacions de poder es parla de fer visible alguna cosa, a mi aquest “fer visible” m’interessa però només com una primera capa de lectura. En realitat el que m’interessa com deia Foucault no és fer visible l’invisible sinó mostrar com d’invisible n’és la invisibilitat del visible. I això té a veure amb l’exploració de formes de generació coneixement, subjectivitats i sensibilitats.

3- Amb activitats com l’Artist Talk que has realitzat en el marc del programa Polaritats de Homesession, que penses que pot aportar el teu treball als estudiants que just estan a mig camí de finalitzar la formació que ofereix la facultat de Belles Arts?

Jo porto el meu treball i la meva passió per ell, amb la possibilitat de parlar de determinades qüestions a partir d’això, si els continguts que s’aborden proposen visions o aproximacions a la pràctica artística fora dels continguts formatius de la carrera estic segur que serà interessant per als estudiants.

4- A finals de l’any 2017 vas realitzar una residència a art3 (França), en el marc d’un intercanvi amb Homesession, on vas desenvolupar el projecte “Show me a ghost”. Com valores la possibilitat de realitzar programes d’aquest tipus? Quines polítiques culturals creus que possibiliten la millor salut d’un ecosistema cultural?

Les pràctiques artístiques poden sobreviure a qualsevol tipus de política cultural. Residències com les de Homessesion permeten establir xarxes internacionals, conèixer a agents i interlocutors amb els quals poder enriquir les nostres pràctiques.

5- Per acabar, un petit joc de ciència ficció: amb aquesta velocitat de canvi de la tecnologia i l’univers digital, quin tipus d’investigacions t’imagines fer d’aquí a 5 anys?

El meu procés de treball és molt lent, un projecte com el de viatjar de la mateixa forma en què es mouen les dades per Internet va ser ideat el 2014, no vaig poder fer-lo fins al 2016 i ho he mostrat per primera vegada en una exposició el 2018. Així que d’aquí a 5 anys és possible que treballi en les anotacions i esbossos que tinc ara davant. Encara que la tecnologia avanci i explori diferents tècniques, conceptes, interfícies o xarxes socials; al final tinc la sensació d’estar treballant sempre les mateixes idees.


cast.

Entrevista con Mario Santamaría realizada por Roc Domingo Puig (estudiante de Bellas Artes)

1- A menudo exploras tecnologías que no son muy comunes de entender entre el público general. ¿Qué situaciones te encuentras en democratizar tu trabajo? ¿Qué tácticas adoptas a la hora de comunicarte con el público?

Normalmente necesito dar un par de claves para que se pueda entender un trabajo, bien el contexto donde está realizado, la técnica o el método utilizado. Con estas claves creo que cualquiera puede conectar en un primer nivel con mi trabajo. Algunos trabajos tienen autonomía propia y parecen moverse ellos solos en Internet, virales, indexados, compartidos, versionados, etc

2- La tecnología transforma las formas de vida rápidamente, prácticamente sin que podamos anticiparnos a los cambios. Qué arte crees que necesita la sociedad, frente a las complejidades del progreso tecnológico? ¿Cómo crees que afecta tu obra en la sociedad?

Cuando se trabaja con con técnnologia y relaciones de poder se habla de hacer visible algo, a mi ese “hacer visible” me interesa pero solo como una primera capa de lectura. En realidad lo que me interesa como decía Focault no es hacer visible lo invisible sino mostrar como de invisible es la invisibilidad de lo visible. Y esto tiene que ver con la exploración de formas de generación conocimiento, subjetividades y sensibilidades.

3- Con actividades como el Artist Talk que has realizado en el marco del programa Polaritats de Homesession, que piensas que puede aportar tu trabajo a los estudiantes que justo están a medio camino de finalizar la formación que ofrece la facultad de Bellas Artes?

Yo llevo mi trabajo y mi pasión por él, con la posibilidad de hablar de determinadas cuestiones a partir de eso, si los contenidos que se abordan proponen visiones o aproximaciones a la práctica artística que están fuera de los contenidos formativos de la carrera estoy seguro que será interesante para los estudiantes.

4- A finales del año 2017 realizaste una residencia en Art3 (Francia), en el marco de un intercambio con Homesession, donde desarrollaste el proyecto “Show me a ghost”. Como valoras la posibilidad de realizar programas de este tipo? ¿Qué políticas culturales crees que posibilitan la mejor salud de un ecosistema cultural?

Las prácticas artistas pueden sobrevivir a cualquier tipo de política cultura. Residencias como las de Homessesion permiten establecer redes internacionales, conocer a agentes e interlocutores con los que poder enriquecer nuestras prácticas.

5- Para terminar, un pequeño juego de ciencia ficción: con esta velocidad de cambio de la tecnología y el universo digital, qué tipo de investigaciones imaginas estar haciendo dentro de 5 años?

Mi proceso de trabajo es muy lento, un proyecto como el de viajar de la misma forma en que se mueven los datos por Internet fué ideado en 2014, no pude realizarlo hasta 2016 y lo he mostrado por primera vez en una exposición en 2018. Así que dentro de 5 años es posible que este trabajando en las anotaciones y bocetos que tengo ahora delante. Aunque la tecnología avance y explore diferentes técnicas, conceptos, interfaces o redes sociales; al final tengo la sensación de estar trabajando siempre las mismas ideas.


Eng.

Interview with Mario Santamaría by Roc Domingo Puig (Fine Art student)

  1. You often use technologies that aren’t often understood by the public. While democratizing your work, what kind of situations do you encounter? Which communication strategies do you use?

I often have to give a couple of clues to make the piece accessible, whether it is because of the place where I made, the technique or the methods I used. I think that, with those keys, anybody can experience at least a primary connection to my work. Some artwork have autonomy of their own and seem to carry themselves across the Internet,viralized, indexed, shared, versioned…

  1. Technology transforms people’s lives so fast that we can’t even foresee the changes. What art do you believe society needs right now to face the complexities of this technological progress? How do you think your work impacts society?

When you work with technology and power relations it’s always about making something visible, but for me that visibility is just the first layer. What I look for, as Focault put it, is not making visible the invisible but rather showing how invisible is the invisibility of what is visible. And this requires that we explore knowledge methods, identities and sensitivities.

  1. With activities such as the Artist Talk you gave within Homesession’s Polaritats program, what is your contribution towards the student’s who are half-way in their Fine Arts studies?

I put in my work and passion prompting the discussing certain issues. From there, if the contents, the visions or the approaches presented don’t overlap with their syllabus, I’m sure the students will certainly find them interesting.

  1. By the end of 2017 you did a residency in Art3 (France), within an exchange program with Homesession, where you developed your work “Show me a ghost”. What is, according to you, the value of such programs? Which, do you think, are the policies that better promote a healthy cultural ecosystem?

Artistic practices can survive any kind of political culture. Residencies like Homesession empower artists to develop an international network of agents and interlocutors with whom we can enrich our work.

  1. Finally, a little thought experiment: given the pace of technological change, what kind of investigations do you imagine yourself doing in five years?

My process is rather slow. For instance, I first thought about traveling at the speed of data in 2014, I couldn’t carry out the project until 2016 and I’ve shown it for the first time in 2018. So I guess in five years I’ll be working on the notes and sketches that I have in front of me now. Technology progresses and I might explore different techniques, concepts, interfaces or social networks, but at the end of the day I feel like I’m always working on the same ideas.

Translation: Ana Marrodan Badell

Artículos relacionados