Menú Cerrar

ENTREVISTA A AGNÈS PE

Entrevista a Agnès Pe realitzada per Roc Domingo Puig (estudiant de Belles Arts)

1- Com et posiciones davant el desenvolupament tecnològic global i la relació que hi establim les persones en tant que societats?

La tecnologia és una eina fantàstica, el problema és quan la utilitat es converteix en rendibilitat. Barrejar-hi el concepte “societat” em sembla perillós: em recorda a la “massa”, una espècie d’entitat passiva. Crec més en la comunitat, com a una entitat activa. El desenvolupament tecnològic, avui en dia, és una arma de doble tall: d’una banda ens connecta però d’altra banda existeix un major control i regulació.

2- La teva formació no l’has desenvolupat en els espais convencionals d’aprenentatge artístic, què t’ha donat i què has trobat a faltar?

Tinc certa aversió davant les escoles o formació exclusivament artístics. Partint del punt que l’educació actual i convencional té com a objectiu la producció de subjectes que s’insereixin un cert relat, una formació exclusivament artística marca els límits de lopossible, del que es pot dir i fins i tot, com s’ha de dir. No he volgut passar per aquesta regulació en la formació artística. He estat connectada amb l’art a través de la disciplina amb la qual m’he format, sigui en la formació institucional sigui bé autodidacta.

3- A partir del workshop amb els estudiants d’Enginyeria Informàtica de la UdL, com valores la utilitat de l’art en espais d’aprenentatge per a àmbits no artístics? Que creus que poden aportar els i les artistes?

Si incloíem el concepte “aportar”, li estem donant una implicació utilitarista i potser és d’aquí d’on em de partir. És una qüestió que m’estic plantejant molt últimament, arran dels últims tallers que he estat donant. Les aules és un lloc on la paraula creativitat ja no s’utilitza com a factor crític sinó que és una eina competitiva. Hi ha una despolitització de la paraula. Fixa’t com a la universitat s’està destruint les humanitats i cada cop es demanda més creativitat i imaginació en les empreses. És una paradoxa de la capacitat d’assimilació: tot allò que implica el qüestionament, es desprèn de significació i s’utilitza com a eina productiva.

4- Amb què et quedes de la teva experiència a Homesession, i què t’ha permès fer la instal·lació LRAX (Light Range Acoustic Xenomorph)?

RAX parteix d’una investigació -que segueix en curs-, entorn de la utilització del so com a element armamentístic. La participació a Invited, m’ha permès poder dedicar-li temps a la investigació i poder aprofundir, tant de forma teòrica com pràctica.


Cast.

Entrevista a Agnès Pe realizada por Roc Domingo Puig (estudiante de Bellas Artes)

1- Como te posicionas ante el desarrollo tecnológico global y la relación que establecemos las personas en cuanto que sociedades?

La tecnología es una herramienta fantástica, el problema es cuando la utilidad se convierte en rentabilidad. Mezclar el concepto “sociedad” me parece peligroso: me recuerda a la “masa”, una especie de entidad pasiva. Creo más en la comunidad, como una entidad activa. El desarrollo tecnológico, hoy en día, es una arma de doble corte: por un lado nos conecta pero por otro lado existe un mayor control y regulación.

2- Tu formación no lo has desarrollado en los espacios convencionales de aprendizaje artístico, qué te ha dado y que has echado de menos?

Tengo cierta aversión ante las escuelas o formación exclusivamente artísticos. Partiendo del punto que la educación actual y convencional tiene como objetivo la producción de sujetos que se inserten un cierto relato, una formación exclusivamente artística marca los límites de lo posible, del que se puede decir e incluso, como se tiene que decir. No he querido pasar por esta regulación en la formación artística. He sido conectada con el arte a través de la disciplina con la cual me he formado, sea en la formación institucional sea bien autodidacta.

3- A partir del workshop con los estudiantes de Ingeniería Informática de la UdL, como valoras la utilidad del arte en espacios de aprendizaje para ámbitos no artísticos? Que crees que pueden aportar los y las artistas?

Si incluíamos el concepto “aportar”, le estamos dando una implicación utilitarista y quizás es de aquí de donde deberiamo de partir. Es una cuestión que me estoy planteando mucho últimamente, a raíz de los últimos talleres que he impartido. Las aulas es un lugar donde la palabra creatividad ya no se utiliza como factor crítico sino que es una herramienta competitiva. Hay una despolitització de la palabra. Fíjate como la universidad se está destruyendo las humanidades y cada vez se demanda más creatividad e imaginación en las empresas. Es una paradoja de la capacidad de asimilación: todo aquello que implica el cuestionamiento, se desprende de significación y se utiliza como herramienta productiva.

4- Con que te quedas de tu experiencia a Homesession, y que te ha dado hacer la instalación LRAX (Light Range Acoustic Xenomorph)?

LRAX parte de una investigación -que sigue en curso-, en torno a la utilización del sonido como elemento armamentístico. La participación a Invited, me ha permitido poder dedicarle tiempo a la investigación y poder profundizar, tanto de forma teórica como práctica.

Artículos relacionados