Menú Cerrar

Luke James | workshop

25.11.2015 | 16.00 h | Estudi de Homesession i Parc del Montjuïc

Assistència: 25 alumnes de primer i 5 col·laboradors de quart acompanyats per la professora Núria Gual

El Workshop va permetre l’activació de l’espai de residència –l’estudi de l’artista– com a espai d’experimentació i de treball dels estudiants, així com del seu entorn. Amb aquesta finalitat, James i els estudiants van fer un recorregut pels voltants de Homesession i el parc de Montjuïc a tall de pràctica creativa buscant objectes particulars amb els quals es podria pensar una peça d’art contemporani i resolent, alhora, els interrogants que genera una imatge/objecte de manera participativa i col·lectiva. És pertinent destacar la continuïtat del projecte amb aquest grup d’alumnes, ja que cada estudiant va dur a terme un registre fotogràfic i una presentació posterior que va instar a parlar novament de l’exercici i així reflexionar sobre la decisió de cada artista-estudiant. Així, gràcies a aquesta tasca se’ls hi va oferir criteris i reflexions que els permetessin pensar les seves decisions, tant en l’àmbit ètic com polític o estètic.

En resum, Luke James va desenvolupar una sessió al voltant de la seva pràctica artística a partir d’un plantejament d’observació i de trobada, entenent el procés de representació des d’una comunicació transversal amb els estudiants. Aquests, al seu torn, van realitzar un treball pràctic amb una presentació de les seves seleccions d’imatges i les seves corresponents fitxes tècniques, però també se’ls va convidar a reflexionar sobre aquestes qüestions –potser noves per a ells– entorn de la pràctica artística.


cast.

25.11.2015 | 16.00 h | Estudio de Homesession y Parque de Montjuïc

Asistentesa: Veinticinco alumnos de primer curso y cinco colaboradores de cuarto curso con la profesora Núria Gual

El Workshop permitió la activación del espacio de residencia –el estudio del artista– como un espacio de experimentación y trabajo de los estudiantes, así como de su entorno. Para ello, James y los estudiantes hicieron un recorrido por los alrededores de Homesession y el parque del Montjuïc a modo de práctica creativa buscando objetos particulares con los cuales se podría pensar una pieza de arte contemporáneo y resolviendo, al mismo tiempo, los interrogantes que genera una imagen/objeto de manera participativa y colectiva. Cabe destacar la continuidad del proyecto con este grupo de alumnos, ya que cada estudiante llevó a cabo un registro fotográfico y una posterior presentación que instó a hablar de nuevo del ejercicio y así a reflexionar sobre la decisión de cada artista-estudiante. Además, con esta tarea James ofreció a los alumnos criterios y reflexiones que les permitieran pensar sus decisiones, tanto en el  ámbito ético como político o estético. 

En resumen, Luke James desarrolló una sesión de trabajo en torno a su práctica artística a partir de un planteamiento de observación y encuentro, entendiendo el proceso de representación desde una comunicación transversal con los estudiantes. Éstos, a su vez, realizaron un trabajo práctico con la presentación de sus selecciones de imágenes y sus correspondientes fichas técnicas, pero también fueron invitados a reflexionar acerca de cuestiones –quizás nuevas para ellos– alrededor de la práctica artística.

Luke James website

Homesession – Luke James

Artículos relacionados