Menú Cerrar

AGNÈS PE. WORKSHOP UdL

cat.

 

AGNÈS PE. TALLER

 

16, 20 i 21.03.2018 | 2 h cada sessió | Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida

 

Assistents: 14 alumnes del grau d’enginyeria informàtica

 

La recent col·laboració entre la Universitat de Lleida, el Centre d’Art la Panera i Homesession va donar lloc, també, a un taller de tres dies dirigit als alumnes del grau d’enginyeria informàtica d’aquesta Universitat. Les jornades es van centrar en el harvesting sound energy a través de la tècnica del field recording. El harvesting és el procés pel qual una energia derivada de fonts externes com la solar, la tèrmica, l’eòlica o la cinètica és capturada i emmagatzemada. El terme field recording fa referència al procés de captura de so fora dels límits controlats d’un estudi, però també evoca altres terrenys que fan referència a diferents processos, enfocaments teòrics i resultats —des de Pierre Schaeffer i la música concreta dels anys quaranta fins a la representació d’enregistraments etnomusicològics o documentals mediambientals, passant per la presentació de paisatges sonors naturals com a música. Durant el taller, Agnès Pe va obrir noves sensibilitzacions al voltant del tema del so, entenent-lo com a portador d’informació simbòlica i creador d’ambients i contextos. L’artista va voler transmetre que existeixen diverses maneres d’escoltar el nostre món i que l’escolta implica nombroses consideracions estètiques, polítiques i socials. També va compartir amb l’alumnat les possibilitats creatives dels dispositius electrònics de baix voltatge i la capacitat de treball amb components senzills a l’abast de qualsevol.

En la primera jornada del taller, Agnès Pe va iniciar una sessió de contextualització de l’univers de la música experimental a partir de nocions d’història i d’exercicis d’escolta, i va convidar tot seguit els alumnes a veure i provar diferents tècniques de generació música-soroll-so. En la segona sessió, l’artista va convidar els assistents a construir micròfons piezo i a explorar diferents aplicacions creatives que poden tenir aquests micròfons. Aquesta activitat va despertar en alguns dels alumnes idees per a una aplicació pràctica dins del terreny de l’enginyeria, que van ser valorades per tot el grup, a tall de conclusions, durant l’últim dia, moment en el qual també es va crear un circuit per veure com funciona el harvesting piezoelèctric emmagatzemant l’energia i després carregant un led.

 

Agnès Pe (Lleida, 1985) treballa amb el so sense tenir en compte la limitació de gèneres o estils musicals. L’humor i la inacabable curiositat que demostra respecte als elements sonors amb els quals treballa són les característiques fonamentals del seu treball. Musicòloga i investigadora autodidacta i pluridisciplinària, s’interessa per l’excepció, allò que frega els marges socials, sigui quina sigui la seva procedència, i cerca noves formes de relacionar-se amb els elements que recompon. Ha realitzat concerts a CA2M (Móstoles), MACBA (Barcelona), Larraskito (Bilbao) o Tabakalera (Sant Sebastià). Actualment, condueix l’espai radiofònic Mitt Paté a Radio On, de Berlín, de plunderphonia i kitsch digital.

 


cast.

 

AGNÈS PE. TALLER

 

16, 20 y 21.03.2018 | 2 h cada sesión | Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Lleida

 

Asistentes: 14 alumnos del grado de ingeniería informática

 

La reciente colaboración entre la Universidad de Lleida, el Centro de Arte La Panera y Homesession dio lugar, también, a un taller de tres días dirigido a los alumnos del grado de ingeniería informática de esta Universidad. Las jornadas se centraron en el harvesting sound energy a través de la técnica del field recording. El harvesting es el proceso por el que una energía derivada de fuentes externas como la solar, la térmica, la eólica o la cinética es capturada y almacenada. El término field recording hace referencia al proceso de captura de sonido fuera de los límites controlados de un estudio, pero también evoca otros terrenos que hacen referencia a distintos procesos, enfoques teóricos y resultados —desde Pierre Schaeffer y la música concreta de los años cuarenta hasta la representación de grabaciones etnomusicológicas o documentales medioambientales, pasando por la presentación de paisajes sonoros naturales como música. Durante el taller, Agnès Pe abrió nuevas sensibilizaciones alrededor del tema del sonido, entendiéndolo como portador de información simbólica y creador de ambientes y contextos. La artista quiso transmitir que existen varias formas de escuchar nuestro mundo y que la escucha implica numerosas consideraciones estéticas, políticas y sociales. También compartió con el alumnado las posibilidades creativas de los dispositivos electrónicos de bajo voltaje y la capacidad de trabajo con componentes sencillos al alcance de cualquiera.

En la primera jornada del taller, Agnès Pe inició una sesión de contextualización del universo de la música experimental a partir de nociones de historia y de ejercicios de escucha, e invitó acto seguido a los alumnos a ver y probar distintas técnicas de generación música-ruido-sonido. En la segunda sesión, la artista invitó a los asistentes a construir micrófonos piezo y a explorar diferentes aplicaciones creativas que pueden tener estos micrófonos. Esta actividad despertó en algunos de los alumnos ideas para una aplicación práctica en el terreno de la ingeniería, que fueron valoradas por todo el grupo, a modo de conclusiones, durante el último día, momento en el que también se creó un circuito para ver cómo funciona el harvesting piezoeléctrico almacenando la energía y después cargando un led.

 

Agnès Pe (Lleida, 1985) trabaja con el sonido sin tener en cuenta la limitación de géneros o estilos musicales. El humor y la inacabable curiosidad que demuestra respecto a los elementos sonoros con los que trabaja son las características fundamentales de su trabajo. Musicóloga e investigadora autodidacta y pluridisciplinar, se interesa por la excepción, lo que roza los márgenes sociales, sea cuál sea su procedencia, y busca nuevas formas de relacionarse con los elementos que recompone. Ha realizado conciertos en CA2M (Móstoles), MACBA (Barcelona), Larraskito (Bilbao) o Tabakalera (San Sebastián). Actualmente, conduce el espacio radiofónico Mitt Paté en Radio On, de Berlín, de plunderphonia y kitsch digital.

 


eng.

 

AGNÈS PE. WORKSHOP

 

16, 20 & 21.03.2018 | each session 2 hours | Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida

 

Attendees: 14 students from the degree in computer engineering

 

The recent collaboration between the Universitat de Lleida, the Art Centre La Panera and Homesession also gave rise to a three-day workshop aimed at students from the BA in Computer Engineering at the university. The sessions centred on harvesting sound energy through the technique of field recording. Harvesting is the process by which energy derived from external sources, be it solar, thermal, wind power or kinetic, is captured and stored. The term field recording refers to the process of capturing sound beyond the controlled confines of a studio, but also evokes other terrains that refer to different processes, theoretical approaches, and results (from Pierre Schaeffer and concrete music in the forties, to the representation of ethno-musicological recordings and environmental documentaries, as well as the presentation of natural soundscapes as music). During the workshop, Agnès Pe originated a new awareness regarding the subject of sound; understanding it as carrier of symbolic information and a creator of environments and contexts.  The artist wanted to transmit that different ways of listening to our world exist and that listening implies numerous aesthetic, political, and social considerations. She also shared with the students, the creative possibilities of low voltage electronic devices and the possibilities for working with simple, readily available components.

On the first day of the workshop, Agnès Pe initiated a session contextualising the universe of experimental music, through notions of history and also listening exercises, and then invited all the students to see and test different techniques for generating music-noise-sound. In the second session, the artist invited the assistants to construct piezo microphones and to explore the different creative applications that these microphones can have. This activity stimulated ideas, from some of the students, for a practical application within the terrain of engineering, which were evaluated by the whole group, followed by conclusions during the final day, when a circuit was also constructed to see how piezo-electric harvesting functions, through the storing of energy and the subsequent charging of a led.

 

Agnès Pe (Lerida, 1985) works with sound, without bearing in mind any limitation in genres or styles of music. The humour and never-ending curiosity she demonstrates regarding the elements of sound with which she works, are the fundamental characteristics of her work. A musicologist and self-taught, multidisciplinary researcher, she is interested in exception, in what rubs up against the social margins whatever its precedence, searching for new ways to relate to the elements she recomposes. She has realised concerts at CA2M (Mostoles), MACBA (Barcelona), Larraskito (Bilbao) and Tabakalera (Sant Sebastià). Currently, she conducts the radio-phonic space Mitt Paté at Radio On, in Berlin, for plunderphonia and digital kitsch.

 

Artículos relacionados