Menú Cerrar

AGNÈS PE. ARTIST’S TALK UdL

cat.

 

AGNÈS PE. XERRADA D’ARTISTA

 

15.03.2018 | 12 h | Auditori de l’Edifici Transfronterer del Campus de Cappont de la Universitat de Lleida

 

Assistents: 120 alumnes dels graus d’enginyeria industrial, educació social i educació primària

 

La xerrada que Agnès Pe va desenvolupar a la Universitat de Lleida va inaugurar la col·laboració entre aquesta Universitat i Homesession, amb la col·laboració del Centre d’Art la Panera, en el marc del programa «Polaritats». L’acte es va iniciar amb la presentació de l’artista i una explicació per part dels docents responsables de les activitats que es desenvoluparien a la Universitat dins del programa. Seguidament, Roser Sanjuan va parlar de l’«Arxiu Javelina», un dels últims projectes del Centre d’Art la Panera, amb el qual es pretén impulsar professionalment artistes emergents i de mitja carrera de les terres de Lleida. I, tot seguit, Danilo Pioli va compartir les activitats que el programa «Polaritats» realitza des de fa anys amb la Universitat de Barcelona i va celebrar la nova via de treball amb la Universitat de Lleida.

La intervenció d’Agnès Pe es va centrar en alguns dels seus darrers projectes i la seva metodologia de treball. L’artista va explicar el treball de recerca i documentació que havia dut a terme per a «No matéis a Juang Fu», una aproximació al fenomen dels basars xinesos que posava en el centre l’oferta que tenen aquests comerços de productes per a l’ús occidental. Aquest projecte, que ha esdevingut un arxiu des de 2010 que va canviant constantment, parteix de l’exaltació d’objectes desviats, fallits, estranys i kitsch, entenent-los com a obres artístiques no reconegudes.

També va compartir amb els assistents el seu projecte «Los mirmidones de Ocón» i va explicar com havia relacionat el mite clàssic dels mirmídons d’Egina amb el context geogràfic de la vall d’Ocón (La Rioja), en el marc de la quinzena edició del festival Artes en la Tierra. El mite dels mirmídons d’Egina narra la història d’una illa deshabitada per l’efecte d’una pesta mortal. El rei de l’illa implora al déu Zeus perquè retorni la vida a la zona; aquest la repobla a partir d’un formiguer i converteix les formigues en persones. La vall d’Ocón es compon de vuit petits pobles en els quals la demografia va disminuir a partir dels anys seixanta de manera progressiva i, fins i tot, un dels pobles, Oteruelo, va quedar totalment despoblat. La vall subsisteix de la petita agricultura, té un clima àrid i un terreny abundant en formigues, que Agnès Pe va prendre com a punt de partida. L’artista va col·locar diversos micròfons a formiguers i uns altaveus que amplificaven el so dels moviments de les formigues. D’aquesta manera, el projecte volia captar el so dels formiguers de la vall i usar-lo com a referència simbòlica per a un possible repoblament de la zona.

Agnès Pe també va parlar de la instal·lació que estava preparant per exposar a Homesession, en el marc del programa «Invited», i que havia titulat LRAX (light range acoustic xenomorph), una entitat de comunicació que llança ones de so i es coordina amb el feix de llum que pugui rebre. L’obra s’emmarca dins del projecte «Jericó», que indaga en la utilització del so i la música com a armes sòniques. La LRAX provoca una desorientació generalitzada i la pèrdua d’aquests eixos d’orientació fa necessaris nous camins, noves brúixoles i nous mapes. Així, l’artista evoca aquestes entitats comunicatives per tractar l’ús del so i la música com a arma, un fet que ha anat augmentant els darrers anys: des de la utilització de canons de so per a la dispersió de manifestants fins a cançons emprades en bucle per turmentar presoners. El so es converteix en una eina invisible per generar terror.

 

Agnès Pe (Lleida, 1985) treballa amb el so sense tenir en compte la limitació de gèneres o estils musicals. L’humor i la inacabable curiositat que demostra respecte als elements sonors amb els quals treballa són les característiques fonamentals del seu treball. Musicòloga i investigadora autodidacta i pluridisciplinària, s’interessa per l’excepció, allò que frega els marges socials, sigui quina sigui la seva procedència, i cerca noves formes de relacionar-se amb els elements que recompon. Ha realitzat concerts a CA2M (Móstoles), MACBA (Barcelona), Larraskito (Bilbao) o Tabakalera (Sant Sebastià). Actualment, condueix l’espai radiofònic Mitt Paté a Radio On, de Berlín, de plunderphonia i kitsch digital.

 

 


cast.

 

AGNÈS PE. CHARLA DE ARTISTA

 

15.03.2018 | 12 h | Auditorio del Edifici Transfronterer del Campus de Cappont de la Universidad de Lleida

 

Asistentes: 120 alumnos de los grados de ingeniería industrial, educación social y educación primaria

 

La charla que Agnès Pe desarrolló en la Universidad de Lleida inauguró la colaboración entre esta Universidad y Homesession, con la colaboración del Centro de Arte La Panera, en el marco del programa «Polaritats». El acto se inició con la presentación de la artista y una explicación por parte de los docentes responsables de las actividades que se desarrollarían en la Universidad dentro del programa. Seguidamente, Roser Sanjuan habló del «Arxiu Javelina», uno de los últimos proyectos del Centro de Arte La Panera, con el que se pretende impulsar profesionalmente a artistas emergentes y de media carrera de la zona de Lleida. Y, acto seguido, Danilo Pioli compartió las actividades que el programa «Polaritats» realiza desde hace años con la Universidad de Barcelona y celebró la nueva vía de trabajo con la Universidad de Lleida.

La intervención de Agnès Pe se centró en algunos de sus últimos proyectos y en la metodología de trabajo. La artista explicó el trabajo de investigación y documentación que había llevado a cabo para «No matéis a Juang Fu», una aproximación al fenómeno de los bazares chinos que ponía en el centro la oferta que tienen estos comercios de productos para el uso occidental. Este proyecto, que se ha convertido en un archivo desde 2010 que va cambiando constantemente, parte de la exaltación de objetos desviados, fallidos, extraños y kitsch, entendiéndolos como obras artísticas no reconocidas.

También compartió con los asistentes su proyecto «Los mirmidones de Ocón» y explicó cómo había relacionado el mito clásico de los mirmidones de Egina con el contexto geográfico del valle de Ocón (La Rioja), en el marco de la decimoquinta edición del festival Artes en la Tierra. El mito de los mirmidones de Egina narra la historia de una isla deshabitada por el efecto de una peste mortal. El rey de la isla implora al dios Zeus para que devuelva la vida a la zona; este la repuebla a partir de un hormiguero y convierte las hormigas en personas. El valle de Ocón está compuesto por ocho pequeños pueblos en los que la demografía disminuyó a partir de los años sesenta de forma progresiva hasta el punto que, uno de los pueblos, Oteruelo, quedó totalmente despoblado. El valle subsiste de la pequeña agricultura, tiene un clima árido y un terreno abundante en hormigas, que Agnès Pe tomó como punto de partida. La artista colocó varios micrófonos en hormigueros y unos altavoces que amplificaban el sonido de los movimientos de las hormigas. De esta forma, el proyecto quería captar el sonido de los hormigueros del valle y usarlo como referencia simbólica para un posible repoblamiento de la zona.

Agnès Pe también habló de la instalación que estaba preparando para exponer en Homesession, en el marco del programa «Invited», y que había titulado LRAX (light range acoustic xenomorph), una entidad de comunicación que lanza ondas de sonido y se coordina con el haz de luz que pueda recibir. La obra se enmarca dentro del proyecto «Jericó», que indaga en la utilización del sonido y la música como armas sónicas. La LRAX provoca una desorientación generalizada y la pérdida de estos ejes de orientación hace necesarios nuevos caminos, nuevas brújulas y nuevos mapas. Así, la artista evoca estas entidades comunicativas para tratar el uso del sonido y la música como arma, un hecho que ha ido aumentando en los últimos años: desde la utilización de cañones de sonido para la dispersión de manifestantes hasta canciones usadas en bucle para atormentar prisioneros. El sonido se convierte en una herramienta invisible para generar terror.

 

Agnès Pe (Lleida, 1985) trabaja con el sonido sin tener en cuenta la limitación de géneros o estilos musicales. El humor y la inacabable curiosidad que demuestra respecto a los elementos sonoros con los que trabaja son las características fundamentales de su trabajo. Musicóloga e investigadora autodidacta y pluridisciplinar, se interesa por la excepción, lo que roza los márgenes sociales, sea cuál sea su procedencia, y busca nuevas formas de relacionarse con los elementos que recompone. Ha realizado conciertos en CA2M (Móstoles), MACBA (Barcelona), Larraskito (Bilbao) o Tabakalera (San Sebastián). Actualmente, conduce el espacio radiofónico Mitt Paté en Radio On, de Berlín, de plunderphonia y kitsch digital.

 


eng.

 

AGNÈS PE. ARTIST’S TALK

 

15.03.2018 | 12 noon | Auditorium of the Transfronterer Building of the Campus de Cappont of the Universitat de Lleida

 

Attendees: 120 students from the degrees in industrial engineering, social education and primary education.  

 

The talk Agnès Pe developed at the Universitat de Lleida inaugurated the collaboration between this university and Homesession, with the collaboration of the Art Centre La Panera, within the framework of the programme “Polaritats”. The event began with the presentation of the artist and an explanation by the teachers responsible for the activities that would be developed at the university within the programme. Roser Sanjuan then went on to talk about the “Arxiu Javelina”, one of the latest projects of the Art Centre La Panera, with which it aims to promote emerging and mid-career artists from the region of Lerida professionally. Then Danilo Pioli shared the activities the programme “Polaritats” has realised over the years with the Universitat de Barcelona and celebrated the new pathway for working with the Universitat de Lleida.

The intervention of Agnès Pe focussed on some of her latest projects and on her working methodology. The artist explained the research and documentation that she had carried out for “No matéis a Juang Fu” (Don’t kill Juang Fu), an approximation to the phenomenon of Chinese bazars that places in focus what products these businesses have for Western use. This project, which, since 2010, has become a constantly changing archive, stems from the exaltation of deviated, failed, strange, and kitsch objects, understanding them as unrecognised artworks.

She also shared with those attending her project “Los mirmidones de Ocón” (The Myrmidons of Ocón) and explained how, within the framework of the fifteenth edition of the festival Artes en la Tierra, she had related the classical myth of the Myrmidones of Aegina to the geographical context of the valley of Ocón (The Rioja). The myth of the Myrmidons of Aegina narrates the history of an island left uninhabited, due to a mortal plague. The king of the island implores the god Zeus to return life to the zone; who repopulates it from an anthill, converting ants into people. The valley of Ocón is composed of eight little villages in which the demography has progressively diminished since the sixties; with one of the villages, Oteruelo, left totally unpopulated. The valley subsists on small farms; it has an arid climate and is a terrain abundant in ants, which Agnès Pe took as her point of departure. The artist placed various microphones in the anthills, with loudspeakers that amplified the sound of the movements of the ants. The project, in this way, wanted to capture the sound of the ants of the valley and use it as a symbolic reference for a possible repopulation of the zone.

Agnès Pe also talked about the installation she was preparing to exhibit at Homesession, within the framework of the “Invited” programme, which she had titled LRAX (light range acoustic xenomorph); an entity of communication that launches sound waves in coordination with the beam of light that it could receive. The work is framed within the “Jerico” project that investigates the use of sound and music as sonic weapons. The LRAX provokes general disorientation and a loss of these axes of orientation creates a need for new pathways, new compasses and new maps. In this way, the artist evokes these communicative entities to deal with the use of sound and music as a weapon, something that has increased in the last few years: from the use of sound cannons to disperse demonstrators, to the use of songs on a loop to torment prisoners. Sound becomes an invisible weapon to generate terror.

 

Agnès Pe (Lerida, 1985) works with sound, without bearing in mind any limitation in genres or styles of music. The humour and never-ending curiosity she demonstrates regarding the elements of sound with which she works, are the fundamental characteristics of her work. A musicologist and self-taught, multidisciplinary researcher, she is interested in exception, in what rubs up against the social margins whatever its precedence, searching for new ways to relate to the elements she recomposes. She has realised concerts at CA2M (Mostoles), MACBA (Barcelona), Larraskito (Bilbao) and Tabakalera (Sant Sebastià). Currently, she conducts the radio-phonic space Mitt Paté at Radio On, in Berlin, for plunderphonia and digital kitsch.

 

Flyer Artist Talk Agnès Pe

 

Artículos relacionados

pornobonjourxnxz.infopornhud.bizpornlf.compornmegahd.comxdesiporn.biz