Menú Cerrar

LAIA ABRIL. WORKSHOP

cat.

 

LAIA ABRIL. TALLER

 

16.03.2018 | 8.30 h | Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona 

 

Assistents: 32 alumnes de primer curs del grau de belles arts i Jordi Morell (professor de la Universitat de Barcelona)

 

De la mateixa manera que en la xerrada d’artista, el taller que va impartir Laia Abril a la mateixa Universitat va ser presentat pel professor Jordi Morell, qui la va situar en el context dels continguts que estaven treballant els alumnes en l’assignatura de processos i projectes (II). L’artista també va parlar de la seva etapa formativa, dels estudis de periodisme que va desenvolupar a Barcelona i de l’especialització en fotografia que va fer a Nova York. Així mateix, va comentar com es va introduir professionalment en el món de la imatge treballant per a diferents mitjans de comunicació i disseny, dels quals va destacar l’equip editorial de COLORS Magazine, on va treballar cinc anys.

Laia Abril va explicar els seus projectes «On abortion» i «Feminicidios», que estan vinculats a un projecte més gran i a llarg termini anomenat «History of misogyn». Aquest projecte es basa en una recerca visual i conceptual realitzada a través de comparacions històriques i contemporànies sobre la misogínia. En aquesta ocasió, l’artista va ampliar l’explicació dels projectes i va comentar amb molt de detall cada una de les decisions que havia pres durant el procés de recerca i producció de cada un dels treballs. Va destacar els dilemes que havia tingut en la representació de les protagonistes de les seves investigacions i en la manera de mantenir el respecte a les víctimes i a la intimitat de les persones afectades, a qui la publicació de segons quines imatges podia comprometre. A més dels aspectes relacionats amb l’ètica de la imatge, també va compartir decisions del muntatge de les exposicions que havia pres en el marc del projecte, així com algunes parts crucials del procés creatiu de les publicacions.

 

Laia Abril (Barcelona, 1986) és una artista multidisciplinària. El seu treball s’ha exposat internacionalment i forma part de diferents col·leccions privades i públiques d’institucions com el Museu de l’Elisi, el Winterthur Museum, el FRAC o el MNAC. Abril és l’autora de Thinspiration (autopublicat, 2012); Tediousphilia (Museu de l’Elisi, 2014); The epilogui (Dewi Lewis, 2014), preseleccionat per al París Photo Aperture First Book Award, el Kassel Photobook Festival i el Photo Espanya Best Book Award; Lobismuller (RM, 2016), guanyador de l’Images Book Award, i On abortion (Dewi Lewis, 2017), nominat per al ICP-Infinity Award. Laia Abril està representada per la galeria Les Filles du Calvaire de París.

 

 


cast.

 

LAIA ABRIL. TALLER

 

16.03.2018 | 8.30 h | Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona

 

Asistentes: 32 alumnos de primer curso del grado de bellas artes y Jordi Morell (profesor de la Universidad de Barcelona)

 

De la misma forma que en la charla de artista, el taller que impartió Laia Abril en la misma Universidad fue presentado por el profesor Jordi Morell, quien la situó en el contexto de los contenidos que estaban trabajando los alumnos en la asignatura de procesos y proyectos (II). La artista también habló de su etapa formativa, de los estudios de periodismo que desarrolló en Barcelona y de la especialización en fotografía que hizo en Nueva York. Asimismo, comentó cómo se introdujo profesionalmente en el mundo de la imagen trabajando para diferentes medios de comunicación y diseño, de los que destacó el equipo editorial de COLORS Magazine, donde trabajó cinco años.

Laia Abril explicó sus proyectos «On abortion» y «Feminicidios», que están vinculados a un proyecto mayor y a largo plazo llamado «History of misogyn». Este proyecto se basa en una investigación visual y conceptual realizada a través de comparaciones históricas y contemporáneas sobre la misoginia. En esta ocasión, la artista amplió la explicación de los proyectos y comentó con mucho detalle cada una de las decisiones que había tomado durante el proceso de investigación y producción de cada uno de los trabajos. Destacó los dilemas que había tenido en la representación de las protagonistas de sus investigaciones y en la forma de mantener el respeto a las víctimas y a la intimidad de las personas afectadas, a las que podía comprometer la publicación de según qué imágenes. Además de los aspectos relacionados con la ética de la imagen, también compartió decisiones del montaje de las exposiciones que había tomado en el marco del proyecto, así como algunas partes cruciales del proceso creativo de las publicaciones.

 

Laia Abril (Barcelona, 1986) es una artista multidisciplinar. Su trabajo se ha expuesto internacionalmente y forma parte de diferentes colecciones privadas y públicas de instituciones como el Museo del Elisio, el Winterthur Museum, el FRAC o el MNAC. Abril es la autora de Thinspiration (autopublicado, 2012); Tediousphilia (Museo del Elisio, 2014); The epilogui (Dewi Lewis, 2014), preseleccionado para el París Photo Aperture First Book Award, el Kassel Photobook Festival y el Photo España Best Book Award; Lobismuller (RM, 2016), ganador del Images Book Award, y On abortion (Dewi Lewis, 2017), nominado para el ICP-Infinity Award. Laia Abril está representada por la galería Les Filles du Calvaire de París.

 


eng.

 

LAIA ABRIL. WORKSHOP

 

16.03.2018 | 8.30 am | Faculty of Fine Art at the Universitat de Barcelona

 

Attendees: 32 first year students from the BA in Fine Art and Jordi Morell (lecturer of the Universitat de Barcelona)

 

As with the artist’s talk, in the workshop Laia Abril imparted at the same university, she was presented by the lecturer Jordi Morell, who situated the workshop within the content being developed with the students in the course module of processes and projects (II). The artist also talked about her formative period, the studies in journalism she developed in Barcelona and the specialisation in photography that she undertook in New York. Likewise, she commented on how she had introduced herself, professionally, into the world of the image, by working for different communication and design media, amongst which she highlighted the editorial team of COLORS Magazine, where she worked for five years.

Laia Abril talked about her projects “On abortion” and “Feminicides”, which are tied to the larger, and longer term, project called “History of misogyny”. This project is based on visual and conceptual research realised through the comparison of historical and contemporary misogyny. On this occasion, the artist amplified her explanation of the projects and commented with more detail on each one of the decisions she had made during the research and production processes of each one of the works. She highlighted her dilemmas about the representation of the protagonists of her investigations and how to maintain a respect for the victims and the intimacy of the people affected, who could be compromised by the publication of certain images. Aside from aspects related to the ethics of the image, she also shared her decisions about the montage of exhibitions within the framework of the project, as well as crucial aspects of the creative process involved in the publications.

 

Laia Abril (Barcelona, 1986) is a multidisciplinary artist. Her work has been exhibited internationally and forms part of different private and public institutions such as the Musée de l’Elysée, the Winterthur Museum, the FRAC, and the MNAC. Abril is the author of Thinspiration (self-published, 2012); Tediousphilia (Musée de l’Elysée, 2014); The epilogui (Dewi Lewis, 2014). She was preselected for the Paris Photo Aperture First Book Award, the Kassel Photobook Festival and the Photo Espanya Best Book Award; Lobismuller (RM, 2016), winner of the Images Book Award, and with On abortion (Dewi Lewis, 2017), nominated for the ICP-Infinity Award. Laia Abril is represented by the gallery Les Filles du Calvaire in Paris.

Artículos relacionados