Menú Cerrar

GIULIANA RACCO. WORKSHOP ESCOLA MASSANA

cat.

 

GIULIANA RACCO. TALLER

 

11.01.2018 i 16.01.2018 | 11.00 h | Escola Massana

 

Assistents: 15 estudiants de tercer curs del grau d’arts i disseny

 

El taller «Investigant el llenguatge i les dinàmiques de poder», conduït per l’artista Giuliana Racco, també es va desenvolupar a l’Escola Massana dividit en dues sessions. L’activitat anava dirigida als estudiants de tercer curs del grau d’arts i disseny i va comptar amb la coordinació dels professors de l’Escola Massana Isabel Banal i Jordi Canudas, i amb la participació de l’artista Sara Agudo.

La primera sessió, de caire teòric, va abordar el concepte del llenguatge en la seva relació amb el poder i, concretament, l’ús de l’anglès en el món de l’art. Racco va proposar el visionament de les mateixes obres que havia utilitzat per al taller a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, d’artistes residents en països de parla no anglesa i, per tant, perifèrics respecte al circuit predominant de l’art contemporani. En aquest cas, l’artista va introduir, també, referències als manifestos, als statements i a les instruccions com a formes de producció artística, i va citar els moviments futurista i dadà, l’artista Yoko Ono dins del col·lectiu Fluxus i altres artistes com Vito Acconci i John Baldessari. Sara Agudo va aportar, també, la lectura de Bons propòsits, de Joan Barril i Joan Ollé.

A partir de les obres i les reflexions proposades per l’artista, el taller va derivar en un debat sobre l’ús de l’anglès com una llengua predominant en el context artístic, alhora que es van anar identificant les dinàmiques de poder que fomenta aquesta realitat i que mantenen alguns contextos de parla no anglesa exclosos del circuit hegemònic. A partir d’aquest debat, Racco i Agudo van animar els alumnes a pensar en la realització d’una obra col·lectiva en forma de llista de propòsits —aprofitant l’entrada del nou any— que es basés en la seva experiència i relació personal amb l’art.

Va ser a la segona sessió del taller que es va concretar una llista de propòsits amb aportacions de tots els alumnes i les artistes. Amb aquesta llista es va realitzar una sèrie estampada amb serigrafia de la qual Racco va firmar quaranta exemplars. Al llarg del taller es van anar decidint les tintes i el suport que definirien l’obra editorial mitjançant diverses proves de paper i color. L’edició resultant, entesa per l’artista com una producció col·lectiva, es va repartir entre els participants i va ser part del seu projecte «Languages in danger/ous languages», exposat a Homesession.

 

Giuliana Racco (Canadà, 1976) és postgraduada en arts visuals per la Universitat IUAV de Venècia i ha treballat com a professora assistent en els cursos d’arts visuals de Lewis Balkz. Centrada en la investigació de camp i les persones, el seu procés de treball es formalitza a través d’una varietat de mitjans com el dibuix, el vídeo, la instal·lació, la fotografia, el material imprès i les intervencions públiques relacionades amb la narració, el desig i el moviment. El seu treball sovint tracta conflictes referents als treballadors, als migrants i als refugiats, i explora representacions de medis, arxius, processos del llenguatge i espais d’excepció.

Ha participat en programes internacionals d’investigació i residència a Espanya (MACBA, Hangar Barcelona), Portugal (Universitat de Porto), Cisjordània (Campus in Campus / DAAR Decolonizing Architecture Art Residency, Betlem) i Israel (Centre de Jerusalem per a les Arts Visuals). Entre diverses exposicions, el treball de Racco també ha estat presentat al Museu López de Filipines, a la Fundació Suñol de Barcelona, al Museu d’Art Modern i Contemporani de Rijeka, al Fotomuseum de Winterthur, al SESC de Artes-Mediterránea de São Paulo i al Museu d’Art Modern i Contemporani d’Estrasburg.

 

 


cast.

 

GIULIANA RACCO. TALLER

 

11.01.2018 y 16.01.2018 | 11.00 h | Escuela Massana

 

Asistentes: 15 estudiantes de tercer curso del grado de artes y diseño

 

El taller «Investigando el lenguaje y las dinámicas de poder», conducido por la artista Giuliana Racco, también se desarrolló en la Escuela Massana dividido en dos sesiones. La actividad iba dirigida a los estudiantes de tercer curso del grado de artes y diseño y contó con la coordinación de los profesores de la Escuela Massana Isabel Banal y Jordi Canudas, y con la participación de la artista Sara Agudo.

La primera sesión, de cariz teórico, abordó el concepto del lenguaje en su relación con el poder y, concretamente, el uso del inglés en el mundo del arte. Racco propuso el visionado de las mismas obras que había usado para el taller en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, de artistas residentes en países de habla no inglesa y, por lo tanto, periféricos respecto al circuito predominante del arte contemporáneo. En este caso, la artista introdujo, también, referencias a los manifiestos, a los statements y a las instrucciones como formas de producción artística, y citó los movimientos futurista y dadá, la artista Yoko Ono dentro del colectivo Fluxus y otros artistas como Vito Acconci y John Baldessari. Sara Agudo aportó, también, la lectura de Bons propòsits, de Joan Barril y Joan Ollé.

A partir de las obras y las reflexiones propuestas por la artista, el taller derivó en un debate sobre el uso del inglés como una lengua predominante en el contexto artístico, a la vez que se fueron identificando las dinámicas de poder que fomenta esta realidad y que mantienen algunos contextos de habla no inglesa excluidos del circuito hegemónico. A partir de este debate, Racco y Agudo animaron a los alumnos a pensar en la realización de una obra colectiva en forma de lista de propósitos —aprovechando la entrada del nuevo año— que se basara en su experiencia y relación personal con el arte.

Fue en la segunda sesión del taller cuando se concretó una lista de propósitos con aportaciones de todos los alumnos y las artistas. Con esta lista se realizó una serie estampada con serigrafía de la que Racco firmó cuarenta ejemplares. A lo largo del taller se fueron decidiendo las tintas y el soporte que definirían la obra editorial mediante varias pruebas de papel y color. La edición resultante, entendida por la artista como una producción colectiva, se repartió entre los participantes y fue parte de su proyecto «Languages in danger/ous languages», expuesto en Homesession.

 

Giuliana Racco (Canadá, 1976) es postgraduada en artes visuales por la Universidad IUAV de Venecia y ha trabajado como profesora asistente en los cursos de artes visuales de Lewis Balkz. Centrada en la investigación de campo y las personas, su proceso de trabajo se formaliza a través de una variedad de medios como el dibujo, el vídeo, la instalación, la fotografía, el material impreso y las intervenciones públicas relacionadas con la narración, el deseo y el movimiento. Su trabajo a menudo trata conflictos referentes a los trabajadores, a los migrantes y a los refugiados, y explora representaciones de medios, archivos, procesos del lenguaje y espacios de excepción.

Ha participado en programas internacionales de investigación y residencia en España (MACBA, Hangar Barcelona), Portugal (Universidad de Oporto), Cisjordania (Campus in Campus / DAAR Decolonizing Architecture Art Residency, Belén) e Israel (Centro de Jerusalén para las Artes Visuales). Entre varias exposiciones, el trabajo de Racco también ha sido presentado en el Museo López de Filipinas, en la Fundación Suñol de Barcelona, en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Rijeka, en el Fotomuseum de Winterthur, en el SESC de Artes-Mediterránea de São Paulo y en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Estrasburgo.

 


eng.

 

GIULIANA RACCO. WORKSHOP

 

11.01.2018 & 16.01.2018 | 11.00 am | Escola Massana

 

Attendees: 15 third year students from the BA in Art and Design.

 

The workshop “Investigating language and the dynamics of power” led by Giuliana Racco, was also developed at the Escola Massana divided into two sessions. The activity was aimed at the students from the third year of the BA in Fine Art and Design and counted with the coordination of the lecturers of the Escola Massana, Isabel Banal and Jordi Canudas, as well as the participation of the artist Sara Agudo.

The first session, theoretical in nature, tackled the concept of language in its relation to power, and specifically, the use of English in the art world. Racco proposed a viewing of the same works that she had used for the workshop in the Faculty of Fine Art at the Universitat de Barcelona, by artists residing in non-English speaking countries, and, as such, peripheral to the predominant circuit of contemporary art. In this case, the artist also introduced references to manifestos, statements, and instructions as forms of artistic production, citing the Futurist and Dada movements, the artist Yoko Ono within the Fluxus collective, and other artists such as Vito Acconci and John Baldessari. Sara Agudo also contributed the reading of Bons propòsits (Good intentions), by Joan Barril and Joan Ollé.

Based on these works and the reflections proposed by the artist, the workshop shifted into a debate about the use of English as the predominant language within the artistic context, while at the same time identifying the dynamics of power that foment this reality and maintain the exclusion of some non-English speaking contexts from the hegemonic circuit. From this debate Racco and Agudo encouraged the students to think about the realisation of a collective work in the form of a list of intentions (taking advantage of the start of the new year) based on their experiences and personal relations to art.

In the second session of the workshop a list of intentions took form, with contributions from all the students and the artists. With this list, a series of screen-prints were printed, of which Racco signed forty copies. Decisions were taken during the workshop about the inks and the support, with different papers and colours that would define the editorial work. The resulting edition, understood by the artist as a collective production, was distributed amongst the participants and became part of her project “Languages in danger/ous languages”, exhibited at Homesession.

 

Giuliana Racco (Canada, 1976) has a postgraduate in visual arts from the university IUAV in Venice and worked as an assistant lecturer in the visual art courses of Lewis Balkz. Focussed on field research and the investigation of people, her working process is formalised through a variety of media, such as drawing, video, installation, photography, printed matter, and public interventions, and is related to narration, desire, and movement. Her work often deals with conflicts referring to workers, migrants, and refugees, exploring representations in the media, archives, linguistic processes, and spaces of exception.

She has participated in international research and residency programmes in Spain (MACBA, Hangar Barcelona), Portugal (University of Porto), the West Bank (Campus in Campus / DAAR Decolonizing Architecture Art Residency, Bethlehem) and Israel (Centre de Jerusalem per a les Arts Visuals). Amongst various exhibitions, the work of Racco has also been presented at the Museo López in the Philippines, the Fundació Suñol in Barcelona, the Museum of Modern and Contemporary Art in Rijeka, the Fotomuseum in Winterthur, the SESC of Artes-Mediterránea in São Paulo and the Museum of Modern and Contemporary Art in Strasburg.

Artículos relacionados