Menú Cerrar

GIULIANA RACCO. WORKSHOP UB

cat.

 

GIULIANA RACCO. TALLER

 

14.12.2017 | 15.00 h | Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona

 

Assistents: 20 estudiants de primer curs del grau de belles arts i Marta Negre (professora de la Universitat de Barcelona)

El taller «Investigant el llenguatge i les dinàmiques de poder», impartit per Giuliana Racco, que va tenir lloc a la Sala de Graus de la Facultat de Belles Arts, formava part del programa d’estudis del grup de primer curs tutoritzat per Marta Negre. L’artista va voler centrar l’activitat en un dels eixos de treball de la seva obra: el llenguatge i la seva relació amb el poder. El taller, que va posar en el centre del debat l’ús de l’anglès en els contextos artístics, es va estructurar en tres parts que es van anar treballant de manera orgànica: visualització d’obres, debat i posada en pràctica.

Racco va seleccionar quatre obres d’altres artistes que han tractat aquesta problemàtica: Hello, I’m an Artist: Statements & Presentations (2015), de l’artista romanès Ciprian Homorodean; Diga queer con la lengua afuera (2010), de l’artista xilè Felipe Rivas San Martín; An artist who cannot speak English is no artist (1994), de l’artista serbi Mladen Stilinović, i International day without english (2011), de l’artista mexicà Pedro Lasch. A partir del visionament de les obres d’aquests artistes, que provenen de països perifèrics respecte al circuit artístic contemporani i de parla no anglesa, Racco convidava l’alumnat a desxifrar les obres i el discurs que aquestes articulaven. Els comentaris dels estudiants sovint van derivar en debats sobre l’ús de la paraula en l’art o l’ús de l’anglès com a llengua predominant en el context artístic. Al voltant d’aquesta discussió es va posar èmfasi en les dinàmiques de poder que fomenta aquesta realitat, enteses com una forma de postcolonialisme que exclou i aparta els països i les persones de parla no anglesa del circuit de l’art.

A partir d’aquestes qüestions, l’artista va proposar diferents exercicis als alumnes per tal que pensessin de manera oral o escrita, en grup, en parelles o individualment, les dinàmiques que havien detectat durant el visionament de les obres i la conversa posterior. El procés de treball va derivar en uns pòsters que reflectien, mitjançant la paraula, les seves conclusions finals respecte a les problemàtiques treballades.

 

Giuliana Racco (Canadà, 1976) és postgraduada en arts visuals per la Universitat IUAV de Venècia i ha treballat com a professora assistent en els cursos d’arts visuals de Lewis Balkz. Centrada en la investigació de camp i les persones, el seu procés de treball es formalitza a través d’una varietat de mitjans com el dibuix, el vídeo, la instal·lació, la fotografia, el material imprès i les intervencions públiques relacionades amb la narració, el desig i el moviment. El seu treball sovint tracta conflictes referents als treballadors, als migrants i als refugiats, i explora representacions de medis, arxius, processos del llenguatge i espais d’excepció.

Ha participat en programes internacionals d’investigació i residència a Espanya (MACBA, Hangar Barcelona), Portugal (Universitat de Porto), Cisjordània (Campus in Campus / DAAR Decolonizing Architecture Art Residency, Betlem) i Israel (Centre de Jerusalem per a les Arts Visuals). Entre diverses exposicions, el treball de Racco també ha estat presentat al Museu López de Filipines, a la Fundació Suñol de Barcelona, al Museu d’Art Modern i Contemporani de Rijeka, al Fotomuseum de Winterthur, al SESC de Artes-Mediterránea de São Paulo i al Museu d’Art Modern i Contemporani d’Estrasburg.

 


cast.

 

GIULIANA RACCO. TALLER

 

14.12.2017 | 15.00 h | Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona

 

Asistentes: 20 estudiantes de primer curso del grado de bellas artes y Marta Negre (profesora de la Universidad de Barcelona)

 

El taller «Investigando el lenguaje y las dinámicas de poder», impartido por Giuliana Racco, que tuvo lugar en la Sala de Grados de la Facultad de Bellas Artes, formaba parte del programa de estudios del grupo de primer curso tutorizado por Marta Negre. La artista quiso centrar la actividad en uno de los ejes de trabajo de su obra: el lenguaje y su relación con el poder. El taller, que puso en el centro del debate el uso del inglés en los contextos artísticos, se estructuró en tres partes que se fueron trabajando de forma orgánica: visualización de obras, debate y puesta en práctica.

Racco seleccionó cuatro obras de otros artistas que han tratado esta problemática: Hello, I’m an artist: statements & presentations (2015), del artista rumano Ciprian Homorodean; Diga queer con la lengua afuera (2010), del artista chileno Felipe Rivas San Martín; An artist who cannot speak English is no artist (1994), del artista serbio Mladen Stilinović, y International day without English (2011), del artista mexicano Pedro Lasch. A partir del visionado de las obras de estos artistas, que provienen de países periféricos respecto al circuito artístico contemporáneo y de habla no inglesa, Racco invitaba al alumnado a descifrar las obras y el discurso que éstas articulaban. Los comentarios de los estudiantes a menudo derivaron en debates sobre el uso de la palabra en el arte o el uso del inglés como lengua predominante en el contexto artístico. Alrededor de esta discusión se puso énfasis en las dinámicas de poder que fomenta esta realidad, entendidas como una forma de postcolonialismo que excluye y aparta los países y las personas de habla no inglesa del circuito del arte.

A partir de estas cuestiones, la artista propuso distintos ejercicios a los alumnos para que pensasen de forma oral o escrita, en grupo, en parejas o individualmente, las dinámicas que habían detectado durante el visionado de las obras y la charla posterior. El proceso de trabajo derivó en unos pósteres que reflejaban, mediante la palabra, sus conclusiones finales respecto a las problemáticas trabajadas.

 

Giuliana Racco (1976, Canada) Completa su título de postgrado en Artes Visuales en la Universidad IUAV de Venecia y posteriormente trabaja como Profesora Asistente en los cursos de artes visuales de Lewis Baltz.

Centrada en la investigación de campo y  las personas. Su proceso de trabajos se formaliza a través de una variedad de medios como el dibujo, el video, la instalación, la fotografía, material impreso e intervenciones públicas relacionadas con la narración, el deseo y el movimiento. Su trabajo a menudo trata conflictos acerca de los trabajadores, los migrantes y los refugiados. Explora representaciones de medios, archivos, procesos de lenguaje y espacios de excepción.

Ha participado en programas internacionales de investigación y residencia en España (MACBA, Hangar Barcelona); Portugal (Universidad de Oporto); Cisjordania (Campus in Camps/DAAR Decolonizing Architecture Art Residency en Belén); Israel (Centro de Jerusalén para las Artes Visuales). Entre varias exposiciones, el trabajo de Racco también ha sido presentado en el Museo López, Filipinas; Fundació Suñol, Barcelona; ​​Museo de Arte Moderno y Contemporáneo, Rijeka; Fotomuseum Winterthur; SESC de Artes – Mediterránea, São Paulo; y Museo de Arte Moderno y Contemporaneo, Estrasburgo.

 


eng.

 

GIULIANA RACCO. WORKSHOP

 

14.12.2017 | 3pm | Faculty of Fine Art at the Universitat de Barcelona

 

Attendees: 20 first year students from the BA in Fine Art and Marta Negre (lecturer at the Universitat de Barcelona)

 

The workshop “Investigating language and the dynamics of power”, delivered by Giuliana Racco, which took place in the Degree Room of the Faculty of Fine Art, formed part of the study programme for the first-year group tutored by Marta Negre. The artist wanted to centre the activity on one of the main threads of her work: language and its relation to power. The workshop placed at the centre of the debate the use of English within artistic contexts and it was structured in three parts that developed organically: the viewing of work, debate, and putting into practice.

Racco selected four works by other artists who had dealt with this issue: Hello, I’m an Artist: Statements & Presentations (2015), by the Romanian artist Ciprian Homorodean; Diga queer con la lengua afuera (Say queer with your tongue hanging out) (2010), by the Chilean artist Felipe Rivas San Martín; An artist who cannot speak English is no artist (1994), by the Serbian artist Mladen Stilinović, and International day without English (2011), by the Mexican artist, Pedro Lasch. After looking at the works by these artists, who come from countries that are peripheral to the contemporary artistic circle, where English is not spoken, Racco invited the students to decipher the works and the discourses they articulated. The comments from the students often ended up in debates about the use of the word in art or the use of English as the predominant language within the artistic context. Around this discussion, emphasis was placed on the dynamics of power that foment this reality, understood as a form of post-colonialism that excludes and pushes non-English speaking countries and people out of the art circuit.

Based on these questions, the artist proposed different exercises to the students, so that they could think orally or in writing, in groups, pairs, or individually, about the dynamics they had detected during the viewing of the works and the subsequent discussion. The working process evolved into posters that reflected, through words, the students’ final conclusions regarding the issues considered.

 

Giuliana Racco (Canada, 1976) has a postgraduate in visual arts from the university IUAV in Venice and worked as an assistant lecturer in the visual art courses of Lewis Balkz. Focussed on field research and the investigation of people, her working process is formalised through a variety of media, such as drawing, video, installation, photography, printed matter, and public interventions, and is related to narration, desire, and movement. Her work often deals with conflicts referring to workers, migrants, and refugees, exploring representations in the media, archives, linguistic processes, and spaces of exception.

She has participated in international research and residency programmes in Spain (MACBA, Hangar Barcelona), Portugal (University of Porto), the West Bank (Campus in Campus / DAAR Decolonizing Architecture Art Residency, Bethlehem) and Israel (Centre de Jerusalem per a les Arts Visuals). Amongst various exhibitions, the work of Racco has also been presented at the Museo López in the Philippines, the Fundació Suñol in Barcelona, the Museum of Modern and Contemporary Art in Rijeka, the Fotomuseum in Winterthur, the SESC of Artes-Mediterránea in São Paulo and the Museum of Modern and Contemporary Art in Strasburg.

Artículos relacionados